İmtahan mövzuları - Kimya 8, 9 və 10-cu siniflər

İmtahan mövzuları - Kimya 8, 9 və 10-cu siniflər
04 aprel 2022


9-cu siniflər
1     İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar
2     Atomun quruluşu
3     Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi
4     Kimyəvi rabitə.
1     Hibridləşmə
2     Valentlik. Oksidləşmə dərəcəsi
3     Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4     Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
1     Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar
2     Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar
3     Tətil
4     Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti
1     Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
2     Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
3     Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Sürətə təsir edən amillər.
4     Kimyəvi tarazlıq.Tarazlığa təsir edən amillər
1     Tətil
2     Kimyəvi tarazlıq.Tarazlığa təsir edən amillər
3     Oksidlərin adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri
Əsasların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri
4     Turşuların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri
Duzların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri
1     Oksidlərin alınması, kimyəvi xassələri
2     Əsasların alınması, kimyəvi xassələri
3     Turşuların alınması, kimyəvi xassələri
4     Duzların alınması, kimyəvi xassələri
1     Məhlullar
2     Məhlullar
3     Tətil
4     Dissosiasiya. İon mübadilə reaksiyaları. Maddələrin elektrik keçiriciliyi. Elektroliz. Hidroliz
10-cu siniflər
1     İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar
2     Atomun quruluşu
3     Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi
4     Kimyəvi rabitə.
1     Hibridləşmə
2     Valentlik. Oksidləşmə dərəcəsi
3     Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4     Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
1     Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar
2     Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti
3     Tətil
4     Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
1     Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Sürətə təsir edən amillər
2     Kimyəvi tarazlıq. Tarazlığa təsir edən amillər
3     Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri
4     Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri
1     Tətil
2     Məhlullar
3     Məhlullar
4     Elektrolitik dissosiasiya
1     Hidroliz. Elektroliz
2     Hidrogen. Oksigen. Su
3     VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor. Halogenlərin müqayisəli xarakteristikası
4     VI qrupun əsas yarımqrup elementləri. Kükürd
1     Sulfat turşusu
2     V qrupun əsas yarımqrup elementləri. Azot 
3     Tətil
4     Nitrat turşusu