İmtahan mövzuları - Ədəbiyyat 8, 9 və 10-cu siniflər

İmtahan mövzuları - Ədəbiyyat 8, 9 və 10-cu siniflər
04 aprel 2022

8-ci sinif
1    
2    
3   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr.  Nəzmin xüsusiyyətləri. Şeir vahidləri.
4   Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni.
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi,)
2   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (hekayə, təmsil, novella)
3   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (dram, komediya, faciə)
4   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri. (epitet, təşbeh, metafor)
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri. (mübaliğə, litota, bədii təzad, kinayə)
2   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri. (mübaliğə, litota, bədii təzad, kinayə)
3   TƏTİL
4   Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis.
1   “Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif)
2   “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif)
3   “Xan sarayı” əfsanəsi  (VI sinif)
4   S.Vurğun. “Azərbaycan” şeiri (VII sinif)
1   TƏTİL
2   M.Hüseyn. “Odlu qılınc” (VII sinif)
3   M.İbrahimov. “Azad” (VII sinif)
4   S.S.Axundov. “Nurəddin” (VII sinif)
1   Mir Cəlal. “Bahar” hekayəsi (VII sinif)
2   “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif)
3   X.Şirvani. “Gənclərə nəsihət” (VIII sinif)
4   N.Gəncəvi. “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif)
1   “Koroğlu” eposu. “Koroğlu ilə Bolu bəy” (VIII sinif)
2   Ş.İ.Xətayi. “Bahariyyə” (VIII sinif)
3   TƏTİL
4   M.Füzuli.“Söz” qəzəli (VIII sinif)


9-cu sinif
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.
2   Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.
3    Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar).
4   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik və dramatik növlər. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar).
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.
2   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.
3   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii yaradıcılıq metodu.
4   Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (X sinif). “Yetim İbrahimin nağılı” (V sinif).
1   “Şir və Tülkü” nağılı (V sinif). “Ana Maral” əfsanəsi (V sinif). “Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif). Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif). “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif).
2   “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” (X sinif).
3   TƏTİL
4   “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” (VI sinif).  “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif).
1   Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. (Ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər). X.Şirvani “Gənclərə nəsihət” şeiri (VIII sinif).
2   N.Gəncəvi. Həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.
3   N.Gəncəvi “Kərpickəsən kişinin dastanı” (V sinif). “Yaralı uşağın dastanı” (VI sinif). “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif).
4   Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII – XVI əsrlər). İ.Nəsimi. Həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli (X sinif).
1   TƏTİL
2   Ş.İ.Xətayi. Həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” məsnəvisi. “Bahariyyə” (VIII sinif).
3   M.Füzuli. Həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı” qəzəli. “Söz” qəzəli (VIII sinif).
4   M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ (XVII – XVIII əsrlər).
1   “Koroğlu” eposu “Həmzənin Qıratı qaçırması” (X sinif). “Düratın itməyi” (VI sinif) qolları.
2   “Koroğlu” eposu “Durna teli” (VII sinif). “Koroğlu ilə Bolu bəy” (VIII sinif) qolları.
3   M.P.Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” (X sinif),  “Hayıf ki, yoxdur” (VIII sinif) qoşmaları.
4   Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ (XIX əsr). A. Bakıxanovun “Hikmətin fəziləti” əsəri (VII sinif).
1   Q.Zakir. Həyatı və yaradıcılığı. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” (X sinif), “Durnalar” (VIII sinif) qoşmaları.
2   M.F.Axundzadə. Həyatı və yaradıcılığı. “Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası.
3   TƏTİL
4   M.F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib” povesti

10-cu sinif
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.
2   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ.
3    Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik və dramatik növlər.
4   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.
1   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.
2   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii yaradıcılıq metodu.
3   Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (X sinif). “Yetim İbrahimin nağılı” (V sinif).
4   “Şir və Tülkü” nağılı (V sinif). “Ana Maral” əfsanəsi (V sinif). “Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif). Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif). “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif).
1   “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” (X sinif).
2   “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” (VI sinif). “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif).
3   TƏTİL
4   Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (Ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər). X.Şirvani “Gənclərə nəsihət” şeiri (VIII sinif).
1   N.Gəncəvi. Həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.  “Kərpickəsən kişinin dastanı” (V sinif). “Yaralı uşağın dastanı” (VI sinif). “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif).
2   Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII – XVI əsrlər). İ.Nəsimi. Həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli (X sinif).
3   Ş.İ.Xətayi. Həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” məsnəvisi. “Bahariyyə” (“Dəhnamə” poemasından) (VIII sinif).
4   M.Füzuli. Həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı” qəzəli. “Söz” qəzəli (VIII sinif).
1   TƏTİL
2   M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması, Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ (XVII – XVIII əsrlər).
3   “Koroğlu” eposu “Həmzənin Qıratı qaçırması” (X sinif) qolu, “Düratın itməyi” (VI sinif).
4    “Koroğlu” eposu. “Durna teli” (VII sinif), “Koroğlu ilə Bolu bəy” (VIII sinif).
1   M.P.Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” (X sinif).  “Hayıf ki, yoxdur” (VIII sinif) qoşması.
2   Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ (XIX əsr). A. Bakıxanov “Hikmətin fəziləti” əsəri (VII sinif).  
3   Q.Zakir. Həyatı və yaradıcılığı. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” (X sinif),  “Durnalar” (VIII sinif) qoşması.
4   M.F.Axundzadə. Həyatı və yaradıcılığı. “Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası.
1   M.F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib” povesti.
2   Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis. Aşıq Ələsgər. Həyatı və yaradıcılığı. “Dağlar” rədifli iki qoşması (VIII və X sinif).
3   TƏTİL
4   S.Ə.Şirvani. Həyatı və yaradıcılığı. “Guş qıl...” müxəmməsi (X sinif). “Qafqaz müsəlmanlarına xitab” şeiri (VIII sinif).