İmtahan mövzuları - Biologiya 8, 9 və 10-cu siniflər

İmtahan mövzuları - Biologiya 8, 9 və 10-cu siniflər
04 aprel 2022

 
 
VIII sinif üçün Biologiya fənni üzrə                           imtahan proqramı 2021-2022
Sentyabr 1    
2    
3 Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri  
4 İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür  
Oktyabr 1 Orqanizmimizi öyrənək  
2 Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası  
3 Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi  
4 Endokrin sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları  
Noyabr 1 Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar  
2 Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər  
3 Tətil  
4 Daxili maye mühitimiz  
Dekabr 1 Orqanizmin yorulmayan mühərriki  
2 Qan. Qanın damarlarda hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır  
3 Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər  
4 Orqanizmin qoruyucu sistemi  
Yanvar 1 Tətil  
2 Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qazlar mübadiləsi  
3 Kim daha çox qaçar? Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq  
4 Qida maddələri və həzm orqanları. Ağız boşluğunda həzm  
Fevral 1 Mədə və bağırsaqlarda həzm. Vitaminlər  
2 Həzm orqanlarımızı qoruyaq. Maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri  
3 Bədənimizi təmizləyənlər. Böyrəklərin quruluşu, sidiyin əmələ gəlməsi  
4 Böyrəklərimizi qoruyaq  
Mart 1 Çoxalma və çoxalma orqanları. Mayalanma. Bətndaxili inkişaf  
2 Orqanizmin böyümə və inkişaf mərhələləri. Mən böyüdüm  
3 Tətil  
4 Duyğu orqanlarımız və analizatorlar. Görmə orqanımız  
 
 
IX SİNİF
2021-2022-ci dərs ili üçün Biologiya fənni üzrə proqram
Vətənimizin təbiəti. Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri. Canlıların təsnifatı
Laboratoriya avadanlıqları. Hüceyrənin ümumi quruluşu. Prokariot orqanizmlər. Viruslar
Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı. Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər. Bitkilərin toxumaları. Heyvanların toxuma, orqan və orqanlar sistemi
Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları. Zoğ və tumurcuğun quruluşu. Gövdənin daxili quruluşu. Yarpağın xarici və daxili quruluşu. Yarpaqların düzülüşü. Kökün quruluşu. Kökün növləri və sistemləri
Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri. Çiçək. Çiçək qrupları. Toxumun quruluşu. Meyvə
Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemləri. Bitkilərdə dayaq sistemi. Bitkilərin yeraltı qidalanması. Bitkilərin havadan qidalanması. Fotosintez. Heyvanların qidalanması. Bakteriya və göbələklərin qidalanması
Bitkilər və heyvanlarda tənəffüs. Bitkilərin su buxarlandırması. Xəzan. Heyvanlarda daşıyıcı sistem. İfrazat. Qeyri-cinsi çoxalma. Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma
Tozlanma. Orqanizmlərin cinsi çoxalması. Toxumun cücərməsi. Heyvanlarda böyümə və inkişaf
Canlı orqanizmlərin məskunlaşması və yayılması. Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi. Təbii birliklər. İnsan və canlı təbiət. Azərbaycan qoruqları. Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti. Dərman bitkiləri
Heyvanların əhliləşdirilməsi. Canlıların insan sağlamlığında rolu. Düzgün qidalanma. Canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələri. Biologiyanın tədqiqat üsulları. Mikroskopiya. Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi
Tətil
Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar. Qonur və qırmızı yosunlar. Yosunların əhəmiyyəti
Ali sporlu bitkilər. Mamırların çoxalması və əhəmiyyəti. Qıjıkimilər. Qıjıların çoxalması
Qatırquyruğular və plaunlar. Qıjıkimilərin əhəmiyyəti. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Çılpaqtoxumluların çoxalması və əhəmiyyəti
Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər, gülçiçəklilər, paxlalılar, badımcançiçəklilər fəsilələri 
Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsilələri. Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri
Tətil
Bakteriyalar aləmi. Bakteriyaların müxtəlifliyi. Göbələklər aləmi. Papaqlı göbələklər. Göbələklərin müxtəlifliyi. Şibyələr
Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri. Birhüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti və müxtəlifliyi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi
Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri
Həlqəvi qurdlar tipi. Molyusklar tipi
Buğumayaqlılar tipi. Xərçəngkimilər sinfi. Hörümçəkkimilər sinfi. Cücülər sinfi. Cücülərin müxtəlifliyi və təbiətdə rolu
Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Neştərçə. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar. Balıqların müxtəlifliyi. Balıq ehtiyatlarının qorunması
Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Suda-quruda yaşayanların müxtəlifliyi. Sürünənlər sinfi. Sürünənlərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
Quşlar sinfi. Quşların çoxalması və inkişafı. Quşların həyatında mövsümi hadisələr
Quşların ekoloji qrupları. Quşların əhəmiyyəti. Məməlilər sinfi. Məməlilərin çoxalması, davranışı və onların həyatında mövsümi dəyişkənliklər
Tətil
Məməlilərin ekoloji qrupları. İnsan – məməlilər sinfinin nümayəndəsidir. Biomüxtəliflik. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan yerli faunanın mühafizəsi
 
Aylar Həftələr X SİNİF
2021-2022-ci dərs ili üçün Biologiya fənni üzrə proqram
Sentyabr 1 Biologiyanın tədqiqat obyektləri 
2 Orqanizmlərin hüceyrəvi quruluşu. Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi
3 Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları
4 Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları
Oktyabr 1 Çiçəkli bitkilərin generativ orqanları
2 Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma və tənəffüs
3 Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf
4 Orqanizm və mühit
Noyabr 1 Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar
2 Ali sporlu bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər şöbələri
3 Tətil
4 Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi
Dekabr 1 Örtülütoxumlular şöbəsi. Birləpəlilər sinfi
2 Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr
3 Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi
4 Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi
Yanvar 1 Tətil
2 Həlqəvi qurdlar tipi. Molyusklar tipi
3 Buğumayaqlılar tipi
4 Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar
Fevral 1 Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Sürünənlər sinfi
2 Quşlar sinfi
3 Məməlilər sinfi
4 Biologiya elmi və insan orqanizmi
Mart 1 Sinir və endokrin sistemlər 
2 Dayaq-hərəkət aparatı
3 Tətil
4 Qan-damar sistemi