• 10 İyun 2020 - 00:00
  • Baki Ulduz kursu

SINAQ 1 – XI SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri:  saitlərin növləri və samitlərin növləri.  Ahəng qanunu.  Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi.  “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi.  Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” )  tələffüzü.

“K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi. Sözlərin sonunda “k-y” və “q-ğ” əvəzlənməsi.  Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Bəzi təkhecalı sözlərin tələffüzü. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibi.

MƏTN ÜZƏRİNDƏ İŞ. Buraxılış imtahanında istifadə olunacaq mətnlər haqqında məlumat. Təlim üsulları.

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr.  Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər (alınma sözlər). Köhnəlmiş sözlər (arxaizmlər).  Etimologiya nədir?

MƏTN ÜZƏRİNDƏ İŞ. Mətnin hissələri: giriş, əsas, nəticə hissə.

MORFOLOGİYA

Nitq   hissələri. Nitq   hissəsi   anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM:   Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.  İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

 

ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii dilin tərkibi. Bədii təsvir vasitələri. Bədii ifadə vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii  gülüş. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii yaradıcılıq metodu.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (X sinif).  “Yetim İbrahimin nağılı” (V sinif). “Mərd və Namərdin nağılı” (V sinif). “Şir və Tülkü” nağılı (V sinif). “Ana Maral” əfsanəsi (V sinif). “Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif). “Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif). “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif).

 

TARİX – II QRUP

İbtidai icma quruluşu.  İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları

İbtidai icma quruluşu. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları

Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)

Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)

Manna dövləti. Azərbaycan e.ə. VII – IV əsrlərdə

Manna dövləti. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyası dövründə

Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan

Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan

Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Sasanilər dövründə

Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində. Albaniya V-VI əsrlərdə

Qədim Yunanıstan

Qədim Yunanıstan

Girdman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək

Feodal münasibətlərin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir. Xilafətin idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri

Qədim Roma

Qədim Roma

 

TARİX – III QRUP

İbtidai icma quruluşu.  İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları

İbtidai icma quruluşu. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları

Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)

Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)

Müstəmləkə idarə üsulu və onun sosial-iqtisadi, siyasi həyat təsiri. XIX əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlar

Müstəmləkə rejiminin yaranması. Təsərrüfat və əhalinin həyatı. Xalq hərəkatı. Müstəmləkə rejiminin möhkəmlənməsi

Manna dövləti. Azərbaycan e.ə. VII – IV əsrlərdə

Manna dövləti. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyası dövründə

Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan

Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan

Kapitalizmin inkişafı, yeni sosial münasibətlərin meydana gəlməsi. Şimali Azərbaycanda iqtisadi inkişaf. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar

Burjua islahatları. Kənd təsərrüfatında yeniliklər. Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi. Sənayenin digər sahələri. Nəqliyyat, rabitə və ticarət. Millətin formalaşması. Xalq hərəkatı. Sənayenin vəziyyəti. Kənd təsərrüfatı. Yeni aqrar qanunlar

Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Sasanilər dövründə

Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində. Albaniya V-VI əsrlərdə

Qədim Yunanıstan

Qədim Yunanıstan

Kapitalizmin inkişafı, yeni sosial münasibətlərin meydana gəlməsi. Şimali Azərbaycanda iqtisadi inkişaf. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar

Burjua islahatları. Kənd təsərrüfatında yeniliklər. Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi. Sənayenin digər sahələri. Nəqliyyat, rabitə və ticarət. Millətin formalaşması. Xalq hərəkatı. Sənayenin vəziyyəti. Kənd təsərrüfatı. Yeni aqrar qanunlar

Girdman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək

Feodal münasibətlərin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir. Xilafətin idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri

Qədim Roma

 

COĞRAFİYA

GİRİŞ

Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri, sahələri, digər elmlərlə əlaqəsi və insanların həyatında əhəmiyyəti

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf mərhələləri

Materik və okeanların tədqiqat tarixi

Coğrafi kəşflərdən tədqiqatlara doğru

Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

YER SƏTHİNİN TƏSVİRİ

Miqyas

Şərti işarələr

Üfüqin cəhətləri, azimut

Relyefin kartoqrafik təsviri. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar

Plan və planaalma

Yerin forma və ölçüləri. Qlobus

Coğrafi qütblər, ekvator, meridian və paralellər. Coğrafi koordinatlar

Coğrafiya xəritələri

Coğrafi xəritələrdə təhriflər. Kartoqrafik proyeksiyalar

Kartoqrafik təsvirlərin oxşar və fərqli cəhətləri

Xəritələrin təsnifatı

Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması

Kartoqrafik tədqiqat metodları

Kartoqrafik təsvirlərin vizual, kartometrik və qrafik təhlili

Təsərrüfat sahələrinin yerləşməsinin xəritələrə əsasən təhlili

Coğrafi informasiya sistemləri (CİS)

YER SƏMA CİSMİDİR

Kainat və Günəş sisteminin yaranması

Yer maqnetizmi və Günəşin yerə təsiri

Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

İşıqlanma qurşaqları

Yer səthində günəş şüalarının düşmə bucağı və Günəşin görünmə vəziyyətinin dəyişməsi

Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

Yerli vaxt və saat qurşaqları

 

BİOLOGİYA

Canlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri. Sitologiya

Hüceyrənin biokimyası

Hüceyrənin biokimyası

Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı

                                          KİMYA

İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar

Atomun quruluşu. Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar.

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri. Oksidler. Esaslar

 

FİZİKA

“Fizika imtahanı üçün minimum riyazi bilik. (1. Ədədlər üzərində əməllər. 2. Tənasüb. 3. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər. 4. Tənlik. 5. Faiz. 6. Fiziki kəmiyyətin dəyişməsi. 7. Fiziki kəmiyyətin faizlə dəyişməsi.  8. Düzbucaqlı üçbucaqda münasibətlər.  9. Funksiyanın törəməsi.)

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət.”

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.

Nyuton qanunları.

Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu.

 

RİYAZİYYAT

Natural Ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Elan haqqında məlumat :

  • Başlama tarixi:10 İyun 2020
  • Başlama vaxtı:00:00
  • Bitmə vaxtı:25 Yanvar 2022
  • Məkan:Baki Ulduz kursu