ANA-DİLİ

Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.

K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər.

Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

BİOLOGİYA

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

COĞRAFİYA

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi

Plan və miqyas. Şərti işarələr

FİZİKA

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

İNGİLİS-DİLİ

Unit 1. CHANGES, Vocabulary / Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary / Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary / Numeral

KİMYA

Kimyanın ilk anlayışları. Saf maddə və qarışıqlar. Kimyəvi element. İzotoplar.

Valentlik. Formulların çıxarılması. Formullara görə hesablamalar

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi.

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər

RUS-DİLİ

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Парные звонкие и глухие согласные. Функции Ь и Ъ знаков.

Морфология. Число имён существительных.

Личные местоимения.

Лексикология. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Омонимы. Антонимы.

TARİX

Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları

Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.

XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Şeir vahidləri.

Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi,)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (hekayə, təmsil, novella)

ALMAN-DİLİ

Das Pronomen im Dativ- mir, dir. ( Seite 4 ).

Schulsachen. (Seite 8 ).

Objektsatz. (Seite 9) .

Rektion- sich ärgern ( über A. ). sich freuen ( über A). sich freuen ( auf A). (Seite 12 ).

Reflexivpronomen (Seite 12 ).

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir