ANA DİLİ

Ailə və məktəb (Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.) İradənin gücü. Bizim riyaziyyat müəllimimiz.

Ailə və məktəb (O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü). Ala-bəzək torba. Dünyanın ən sürətli adamı.

Ailə və məktəb (K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.) Təcili qan axtarılır. Xeyirxah Əli.

Ailə və məktəb (Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.) Orxan və Təpəl. Hamının bildiyi dil.

Ailə və məktəb (Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.) Onlar necə danışır və oxuyurlar.

Niyə belə deyirik ( Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.) Lüğətlər. Qanadlı misralar.

Niyə belə deyirik ( Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.) Rəvayətli ifadələr. Düzmü deyirik.

Niyə belə deyirik ( Omonimlər. Sinonimlər.) Lakonizm nədir. Dəyirmi masa cəngavərləri.

Niyə belə deyirik ( Antonimlər. Etimologiya nədir.) Rəmzə çevrilmiş adlar. Axillesin dabanı.

Niyə belə deyirik ( Terminlər. Arxaizmlər.) Sərhədsiz internet. Birgünlük xəlifə.

Niyə belə deyirik ( Leksikologiyanın təkrarı.) Sözün qüdrəti.

Mənəvi dəyərlər ( Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər.) Bilirdim ki, gələcəksən. Suyun haqqı suya.

Mənəvi dəyərlər ( Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları.) Ədalətli seçim. Fırtınada yatan adam.

Mənəvi dəyərlər ( Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.) Yolla gözəl gedən adam. İki limon ağacı.

Mənəvi dəyərlər ( Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.) Yoxsulluq nədir. Söz vermişəm.

Mənəvi dəyərlər ( Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər.) Xoşbəxtlik. Balaca qara balıq.

Mənəvi dəyərlər ( Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Söz yaradıcılığının təkrarı.) Kəndxuda və muzdur.

Tarixi-mədəni abidələr ( Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər.) Atəşgah. Azərbaycan qalaları.

Tarixi-mədəni abidələr ( Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları.) Dərbənd qalası. Kiş Alban məbədi.

Tarixi-mədəni abidələr ( Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri.) İçərişəhər. Memar Əcəmi.

Tarixi-mədəni abidələr ( Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər.) İsmailiyyə. Xudafərin körpüsü.

Tarixi-mədəni abidələr ( Feilin zamana görə dəyişməsi.) Opera teatrı. Gələrsən-görərsən qalası.

İNGİLİS-DİLİ

 

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary TO BE (am, is, are)

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary Present Simple Tense, Prepositions

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary Present Simple (questions)

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary WH questions with be and do/does

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Present Simple/Wh questions

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Asking questions with “Why” Giving reasons with “Because”

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Countable and Uncountable Nouns Some/Any

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Many/much/a lot of

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Using “some” in questions

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous /Present Simple

UNIT 6 DIFFERENT CULTURES, Vocabulary Present Continuous and Present Simple

UNIT 7 PLACES AROUND THE TOWN, Vocabulary Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Continuous /Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Simple / Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Prepositions

UNIT 9 BETTER AND STRONGER, Vocabulary Common adjectives Comparative of short adjectives

UNIT 9 BETTER AND STRONGER, Vocabulary “Comparatives of long adjectives

Comparatives of irregular adjectives”

UNIT 10 A COUNTRY WITH A DIFFERENCE, Vocabulary Superlatives of short adjectives

UNIT 10 A COUNTRY WITH A DIFFERENCE, Vocabulary Superlatives of long and irregular adjectives / Large numbers

UNIT 10 A COUNTRY WITH A DIFFERENCE, Vocabulary Adverbs/ Possessive Pronouns

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Şifrəli yazılar

Fiqurların arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması

Fiqur ilə ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması

Ədədlər arasındakı funksional asılılığın tapılması (Operator)

Cədvəllər

Tərəzilər

Açılışa uyğun variantın tapılması. Hissələrin fikrən birləşdirilməsi

Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması

Hərf sırası pozulmuş sözlərin arasında məntiqi əlaqənin tapılması (Anaqram)

Məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan sözün tapılması. Mətnin məntiqi təhlili

RİYAZİYYAT

 

I fəsil – Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.

Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Dəyişəni olan ifadə. Məchul toplana, məchul azalan və məchul çıxılan.

Natural ədədlər üzərində vurma və bölmə əməli. Məchul vuruq, məchul bölünən və məchul bölən. Əməllər sırası.

II fəsil – Ədədin bölənləri. Kəsrlər

Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Kəsrlərin müqayisəsi.

Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədəd. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli

III fəsil – Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin müqayisəsi.

Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması.

Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

IV fəsil – Müstəvi, düz xətt, şüa, parça. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Konqruyent fiqurlar. Dördbucaqlılar

Çevrə

Dönmə, əksetmə, sürüşmə. Simmetriya

Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi

V fəsil – Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi

Dəyişənli ifadələr, Tənliklər, Məsələ həlli

Bərabərsizliklər

Koordinat cütləri. Asılılıqlar və qrafiklər.

Fəza fiqurları. Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi.

Kub. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi

Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

VI fəsil – Məlumatı toplama və tədqiqetmə. Məlumatın qrafik formada təqdimi

Histoqram.

RUS-DİLİ

Здравствуй, школа!

Алфавит.

Гласные и согласные звуки.

Мягкие и твёрдые . Звонкие и глухие согласные звуки.

.Двойная роль звуков Е,Ё,Ю,Я

Слог и слогоделение.

Оглушение и озвончение.

Ударение и и функции ударения.

Правописание ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ

Перенос слова . Двойные согласные .

Словосочетание. Главное и зависимые слова.

Предложение. Заглавная буква в предложении.

Слова, которые пишутся с заглавной буквы.

Местоимение. Значение личных местоимений.

Слова, отвечающие на вопросы КТО? ЧТО?

Лексиа, Антонимы, Синонимы.

Имя существительное . Одушевленные и неодушевлённые существительные.

Роды имени существительного. Разносклоняемые имена существительные.

Собирательные существительные. Правописание Ь на конце существительных.

Категория числа имени существительного.

Слова, указывающие на действие предмета.

Глагол как часть речи.

Притяжательные местоимения.

Указательные местоимения.

Неопределённая форма глагола.

Категория вида и времени глагола.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir