ANA DİLİ

Futbol topu

Baba və nəvə (Sözün yazılışı və tələffüzü)

“Beş” qiyməti (Ahəng qanunu)

Kitab daha maraqlıdır

Ruminin məsləhəti (Kök və şəkilçi)

Birinci addım (Şəkilçilərin deyilişi və yazılışı)

Ən qiymətli (Sözün fonetik təhlili)

Tom özünü fəda edir

Natiqlik məharəti haqqında

Az danışmağın gözəlliyi (Nitq hissələri)

Sözün qüdrəti

Hikmət xəzinəsi

Heydər Əliyevin kəlamları (Zərf )

Azərbaycan – Türkiyə

Bayrağım

Əsgər marşı

İtə ataram, yada satmaram!

Çünki oldun dəyirmançı… (Zərfin mənaca növləri)

Qədim yunan sözləri (Omonimlər)

Niyə “Siz” deyirik

Öz arşınınla ölçmə

Halal pul

Qurucu (Sözün leksik və qrammatik mənaları)

Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz

Bir boşqab sıyıq (Köməkçi nitq hissələri)

Ən böyük xəzinə (Bağlayıcı)

İlk dərs (Qoşma)

Hədiyyə (Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi)

İki qardaş (Yaxınmənalı köməkçi nitq hissələri)

Hökmdar qardaşlar (Xitab)

Kirpinin düz sözü

Hazır yuva

Niyə

Qazların uçuşu (Cümlə üzvlərinin ifadə vasitələri)

Meynə niyə ağlayır

Üşümürmü, görəsən (Cümlədə söz sırası)

Niyə məhz sual işarəsi

Lampa niyə söndü

Tülkü niyə suya girir

Yarasa nə üçün gecə ova çıxır

Yarasa

İlanlar niyə rəqs edir

Dünyagörmüş baba

Möcüzələr niyə yox olur

Peyvənd niyə vacibdir (Bərpa edilən mübtəda)

Bağban sincab

Üç mirvari

Yoldaşlıq köməyi

Qaraca qız və Ağca xanım (Miqdar sayları ilə işlənən isimlər)

İki nar

Mauqlinin dostları

Unudulmuş dost (Mübtəda ilə xəbərin uzlaşması)

Şah Abbas və vəzirləri

Uşaqlıq dostu

Fikrətin dostu (Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşmanın pozulması)

Səxavətli ağac (Toplu isimlər)

İki qonşu 6-cı BÖLMƏ. ANA TƏBİƏT 145-170

Təbiətin dostları (Sıra sayları)

Meşələrin dostluğu

* Hökmdar qardaşlar (Xitab)

* Kirpinin düz sözü

* Hazır yuva

* Niyə

* Qazların uçuşu (Cümlə üzvlərinin ifadə vasitələri)

* Meynə niyə ağlayır

* Üşümürmü, görəsən (Cümlədə söz sırası)

* Niyə məhz sual işarəsi

* Lampa niyə söndü

* Tülkü niyə suya girir

* Yarasa nə üçün gecə ova çıxır

* Yarasa

* İlanlar niyə rəqs edir

Dünyagörmüş baba

Möcüzələr niyə yox olur

Peyvənd niyə vacibdir (Bərpa edilən mübtəda)

Bağban sincab

Üç mirvari

Yoldaşlıq köməyi

Qaraca qız və Ağca xanım (Miqdar sayları ilə işlənən isimlər)

İki nar

Mauqlinin dostları

Unudulmuş dost (Mübtəda ilə xəbərin uzlaşması)

Şah Abbas və vəzirləri

Uşaqlıq dostu

Fikrətin dostu (Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşmanın pozulması)

Səxavətli ağac (Toplu isimlər)

İki qonşu 6-cı BÖLMƏ. ANA TƏBİƏT 145-170

Təbiətin dostları (Sıra sayları)

Meşələrin dostluğu

Suallar, cavablar

Çil toyuq

Gülgəz (Sadə və mürəkkəb cümlələr)

Heyvanlar

Buğda üşüyürmü

Novruz bayramı

Qızıl balıq (Mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitələr)

RİYAZİYYAT

 

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi

1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma

1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?

Ümumiləşdirici tapşırıqlar

1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma.

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə

Məntiqi seçmə ilə məsələ həlli

Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi.

Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi

İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. …Dəfə çox, … dəfə az müqayisəsinə görə

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Vurma və bölmə əməlləri tənliklər

Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla h/et

Yuvarlaq ədədlər üzərində vurma və bölmə

Hasili və qisməti təqribi hesabla

Tez hesablama vərdişləri

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Məsəslə həlli. Seçib yoxlamaqla

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Tez hesablama bacarıqları

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Budaqlı bölmə

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismət neçə rəqəmlidir?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qalıqlı bölmə

Məsələ həlli

Hissələr, kəsrlər

Hissələr, kəsrlər ədəd oxu üzərində

Kəsrlərin müqayisəsi

Kəsrlərin müqayisəsi ədəd oxu üzərində

Ədədə (tama) görə hissənin tapılması.

Hissəsinə görə ədədin (tamın) tapılması.

Uzunluğun ölçülməsi. Uzunluq vahidləri

Uzunluğun ölçülməsi. Təxmini ölçülər

Uzunluğun ölçülməsi. Uzunluq ölçülərinin kəsrlə ifadəsi

Uzunluğun ölçülməsi.

Uzunluğun ölçülməsi. Məsələ qurma bacarıqları

Kütlənin ölçülməsi

Məsələ həlli (Kütlənin ölçülməsi)

Kütlənin ölçülməsi. Kütlənin kəsrlə ifadəsi

Kütlənin ölçülməsi. Məsələ həlli

Tutumun ölçülməsi

Tutumun kəsrlə ifadəsi

Tutumun ölçülməsi. Məsələ həlli.

Bucaqlar.

Bucaqların ölçülməsi və qurulması

Dördbucaqlılar

Üçbucaqlılar

Çevrə. Dairə

Hərəkətlər – dönmə, əksetmə, sürüşmə.

Çoxbucaqlıların perimetri

Sahə təsəvvürləri

Düzbucaqlının sahəsi

Məsələ həlli. Sahənin hesablanması

.Məsələ həlli. Həqiqi ölçü, şəkildəki ölçü.

Fəza fiqurları və açılış şəkilləri

Konstruksiyalar və onların görünüşləri

İkirəqəmli ədədə vurma. Yuvarlaq ədədləri vurma.

İkirəqəmli ədədə vurma.Hasili təxmini hesbla

İkirəqəmli ədədi ikirəq. ədədə vurma

MƏNTİQ

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Ardıcıllıq

Qruplaşdırma

Rəqəm şəkil əlaqəsi

İNGİLİS-DİLİ

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle’s.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.

Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.

Unit 3. Food. Lesson 2. Green boy’s food.

Unit 3. Food. Lesson 3. Cookies, cookies, cookies.

Unit 4. Hobbies. Lesson 1. My hobby.

Unit 4. Hobbies. Lesson 2. Computer games.

Unit 4. Hobbies. Lesson 3. My favourite TV programme.

Unit 5. Holidays. Lesson 1. Happy New Year!

Unit 6. Time. Lesson 1. What time is it?

Unit 6. Time. Lesson 2. My day.

Unit 6. Time. Lesson 3. Months and dates.

RUS-DİLİ

Ден знаний

Начни с азов

Мой портфель

Наш класс

Дожд

Просто старушка

Яблоня

Моя семья

Воскресенье

За завтраком

Буква “я”

Лев Толстой

Ёлочка

Я расту

Спасибо

Кто наказал его?

Наша комната

Урок дружбы

Мама

Старинное название красивого

Папа

Работа по картинкe

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir