Ana dili

Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.

K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazı

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, i

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama.

Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin mənaca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Bağlayıcı. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar.

Ədat və onun mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Modal sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida.

Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi? Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

Söz birləşmələri. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Quruluşca növləri. Mürəkkəb adlar.

Söz birləşmələrinin növləri. İsmi və feili birləşmələr.

Sintaktik əlaqələr. Tabesizlik və tabelilik əlaqələri.

Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası. Cümlə üzvləri.

Biologiya

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi

Endokrin sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar

Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər

Daxili maye mühitimiz

Orqanizmin yorulmayan mühərriki

Qan. Qanın damarlarda hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır

Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər

Orqanizmin qoruyucu sistemi

Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qazlar mübadiləsi

Kim daha çox qaçar? Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq

Qida maddələri və həzm orqanları. Ağız boşluğunda həzm

Mədə və bağırsaqlarda həzm. Vitaminlər

Həzm orqanlarımızı qoruyaq. Maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri

Bədənimizi təmizləyənlər. Böyrəklərin quruluşu, sidiyin əmələ gəlməsi

Coğrafiya

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər VI – § 6

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi VI – § 3

Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48,49

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46

Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar Xəritələr və onların təsnifatı.

Xəritələrdə təsvir üsulları. VIII – § 7,8,9,10,11,12

Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri.

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. VII – § 16,17

Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı VI – § 43

Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurların təsnifatı VI – § 15, 16

Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar VI – § 17, 18

Litosfer tavaları və onların hərəkəti Yerin geoloji inkişafı. Qədim quru və su sahələri. Materiklərin geoloji quruluşu

Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması Yer sətihinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefə təsiri VI –

Azərbaycan Respublikasının relyefi və faydalı qazıntıları VII – § 23,24

Atmosferi quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu VI – § 22,23,24

Atmosfer təzyiqi və külək VI – § 25

Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar VIII – § 24, 25, 26

Nisbi və mütləq rütubət. Yer kürəsində yağıntıların paylanması VI – § 26,27

Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı VI – § 29,30,31

Fizika

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu. Yanacağın yanma istiliyi.

İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balans tənliyi.

Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Cisimin ətalətliliyi. Nyutonun I qanunu. Cismin kütləsi və sıxlığı. Nyutonun II qanunu. Nyutonun III qanunu.

Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sahəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi.

Deformasiya. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu. Dinamometr. Cismin çəkisi. Sürtünmə qüvvəsi. Sürüşmə sürtünmə əmalı.

Maddənin aqreqat halları. Ərimə və bərkimə. Xüsusi ərimə istiliyi. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya.

Doymuş buxar və doymamış buxar. Qaynama. Xüsusi buxarlanma istiliyi. Havanın rütubəti. Rütubəti ölçən cihazlar.

İstilik mühərriki. İstilik mühərriklərində enerji çevrilmələri. İstilik mühərriklərini faydalı iş əmsalı. İstilik mühərrikləri və onların növləri – buxar turbini, daxili yanma mühərriki, reaktiv mühərrik.

Mexaniki iş, iş vahidləri. Güc, güc vahidləri.

Enerji. Potensial və kinetik enerji. Potensial və kinetik enerjinin asılı olduğu kəmiyyətlər. Enerjinin saxlanma qanunu.

Cisimlərin elektriklənməsi. Elektrik yükü. Atomun quruluşu. Elektriklənmənin təbiəti. Keçiricilər və dielektriklər.

Elektrostatik induksiya. Elektroskop. Elektrometr. Elektrik yükünün saxlanma qanunu. Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri – Kulon qanunu.

Elektrik yüklərini ayıran, toplayan və ötürən qurgular. Elertrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri.

Təzyiq qüvvəsi. Təzyiq. Qazların təzyiqi. Mayeli manometr. Mayelərin təzyiqi. Maye və qazlarda təzyiqin ötürülməsi. Paskal qanunu. Birləşmiş qablar. Birləşmiş qablar qanunu. Hidravlik maşın.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Possessive pronouns, To be (am/is/are)

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Demonstrative pronouns

Unit 3. COLOURS, Vocabulary Time, Adjective

Unit 3. COLOURS, Vocabulary To have

Unit 3. COLOURS , Vocabulary Prepositions

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary There is/are, Some / Any

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Irregular verbs

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Indefinite

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Continuous

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Past Indefinite

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Past Continuous

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Future Indefinite

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Present Perfect

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Past Perfect

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Prepositions

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Adverbs of manner

Kimya

Kimyanın ilk anlayışları. Saf maddə və qarışıqlar. Kimyəvi element. İzotoplar.

Valentlik. Formulların çıxarılması. Formullara görə hesablamalar

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi.

Hadisələr. Kimyəvi reaksiyalar və reaksiyalar üzrə hesablamalar

Atomun quruluşu. Atomun elementar hissəcikləri.Elektronların atomda paylanması. Atomun həyəcanlanmış halı.

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi.Elementlərin dövri sistemdə yerinin müəyyən edilməsi

Elementlərin xassələrinin dövriliyi

Oksidlərin adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri

Əsasların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri

Turşuların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri

Duzların adlandırılması, təsnifatı, qrafik formulu, fiziki xassələri

Oksidlərin alınması, kimyəvi xassələri

Əsasların alınması, kimyəvi xassələri

Turşuların alınması, kimyəvi xassələri

Duzların alınması, kimyəvi xassələri

Kimyəvi rabitə. Kovalent rabitə və onun əmələgəlmə mexanizmi. Kovalent rabitənin növləri. Siqma və pi rabitələr

Hibridləşmə. Molekulun quruluşu

İon rabitəsi. Hidrogen rabitəsi. Metal rabitəsi

Kristal qəfəsin tipləri. Oksidləşmə dərəcəsi

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər

Həndəsənin əsas anlayışları

Üçbucaqlar

Pifaqor teoremi

Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklər

Çevrə

Dördbucaqlılar

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

Rasional ifadələr

Fiqurların sahəsi və həcmi

Rus dili

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Парные звонкие и глухие согласные. Функции Ь и Ъ знаков.

Морфология. Число имён существительных.

Личные местоимения.

Лексикология. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Омонимы. Антонимы.

Глагол. Виды глагола. Умение определять вид глагола

Употребление глагола –связки БЫТЬ.

Переходные глаголы. Употребление глаголов с существительными в В.п

Настоящее время глагола.

Будущее время глагола.

Будущее сложное время глагола.

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение глагола.

Условное наклонение глагола. Употребление глаголов с частицами БЫ (Б)

Повелительное наклонение глаголов. Употребление глаголов с частицами пусть, пускай, да, давай.

Согласование существительного с прилагательными

Словосочетания с подчинительной связью согласованием

Употребление существительных с числительными два-две, оба-обе

Степени сравнения прилагательных.

Сравнительная степень прилагательных. Употребление суффиксов сравнительной степени прилагательных.

Составление словосочетаний с главным словом прилагательным.

Tarix

Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları

Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.

XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi

Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi

Əfşar imperiyasının yaranması

XVIII əsrin 30-40 illərində üsyanlar. Əfşar imperiyasının süqutu

Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq

Azərbaycanın Cənub xanlıqları

Quba xanlığı – Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti

Birləşdirmə siyasətinin ikinci mərhələsi. Qarabağ – bəylərbəyilikdən xanlığa

Qərbi Azərbacan xanlıqları.

İkihakimiyyətli xanlıqlar. Bakı, Dərbənd və Lənkəran xanlıqları.

Camaat, sultanlıq və məlikliklər

Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şimala doğru birinci yürüşü. Son cəhd

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

Çin-” Qapalı ölkə ”

“Gündoğan ölkə”

Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

Osmanlı dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun zəifləməsi

Avropa dövlətlərinin Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək planları

Mərkəzi Asiya xanlıqları

Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri

Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında

Cənubi Qafqaz məkrli planların hədəfində

Türk və Qafqaz xalqları mədəniyyəti

İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi

İngiltərədə parlamenyli monarxiyanın qurulması

İngiltərdə parlamentli monarxiyanın qurulması

Dünyanın ilk sənaye dövləti

Şimali Amerikada ” Yeni İngiltərə ”

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.

Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası.

Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis.

“Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif)

“Çahargah əfsanəsi” (VI sinif)

“Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif)

M.Hüseyn. “Odlu qılınc” (VII sinif)

M.İbrahimov. “Azad” (VII sinif)

S.S.Axundov. “Nurəddin” (VII sinif)

Mir Cəlal. “Bahar” hekayəsi (VII sinif)

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif)

X.Şirvani. “Gənclərə nəsihət” (VIII sinif)

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Порядок слов в предложении

Главные члены предложения

Подлежащее и способы его выражения

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

Составное глагольное сказуемое

Составное именное сказуемое

Тире между подлежащим и сказуемым

Второстепенные члены предложения

Дополнение. Определение

Приложение. Основные виды обстоятельств

Односоставные предложения с одним главным членом подлежащим

Неполные предложения

Определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные предложения

Безличные предложения

Предложения с однородными членами

Однородные и неоднородные определения

Biologiya

От клетки к организму. Место человека на родословном древе живых организмов

Историческое развитие человека. Инстинкт, рассудочная деятельность и мышление

Изучим свой организм

Нервная система живых организмов. Нервная система человека и её рефлекторная функция

Центральная нервная система. Периферическая нервная система

Эндокринная система. Функциональные нарушения контролирующих и регулирующих систем организма

Остов нашего тела. Мы можем двигаться. Мышцы, суставы, связки

Изменения в опорно-двигательном аппарате

Внутренняя жидкая среда организма

Неутомимый мотор организма

Кровь. Движение крови в наших сосудах. Группы крови. Донорство спасает жизнь

Гигиена кровеносной системы. Заболевания крови и заболевания, передающиеся через кровь

Защитная система организма

Воздухоносные пути человека. Лёгкие, дыхательные движения, газообмен

Кто пробежит дальше? Защитим органы дыхания

Питательные вещества и органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости

Пищеварение в желудке и кишечнике. Витамины

Защитим органы пищеварения. Обмен веществ и превращения энергии

Очищение организма. Строение почек и образование мочи

Coğrafiya

Накопление первых географических знаний. Географические открытия VI – § 6

Развитие географических наук. Развитие географической науки в Азербайджане

Материки и континенты, их исследование VI – § 3

План и масштаб. Условные знаки VI – § 47,48,49

Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали VI – § 45,46

Градусная сетка и географические координаты Карты и их классификация

Способы изображений на картах VIII – § 7,8,9,10,11,12

Небесные тела. Планеты Солнечной системы. Годовое движение Земли вокруг Солнца и его географические следствия

Пояса освещённости. Вычисление угла падения солнечных лучей VII – § 16,17

Движение Земли вокруг своей оси и его последствия. Местное и поясное время VI – § 43

Внутреннее строение Земли. Литосфера. Классификация пород VI – § 15, 16

Современные участки горизонтальных и вертикальных движений на Земле. Землетрясения и вулканы VI – § 17, 18

Литосферные плиты и последствия их движений. Геологическое развитие Земли. Древние участки суши и воды. Геологическое строение материков VIII – § 19,20,21,22

Формирование рельефа Земли в результате эндогенных сил. Горы и их возникновение. Равнины на Земной поверхности. Влияние внешних факторов на формирование рельефа

Рельеф и полезные ископаемые Азербайджанской Республики VII – § 23,24

Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха VI – § 22,23,24

Атмосферное давление и ветер VI – § 25

Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны VIII – § 24, 25, 26

Относительная и абсолютная влажность. Распределение осадков на Земном шаре VI – § 26,27

Круговорот воды в природе. Мировой океан VI – § 29,30,31

Fizika

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Единица скорости. Прямолинейное равномерное движение. Измерение скорости, спидометр. Относительность движения. Относительная скорость.

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Графическое описание движения. Графики скорость-время и путь-время. Мгновенная скорость. Ускорение.

Тепловое движение молекул. Температура. Тепловое расширение тел. Тепловое равновесие. Температурные шкалы-термометры.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение механической работы и теплопередача. Теплопередача и её виды – теплопроводность, конвекция и излучение.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Теплоёмкость. Теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.

Сила. Равнодействующая сила. Инертность тела. Первый закон Ньютона. Масса и плотность тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Напряжённость гравитационного поля. Сила тяжести.

Деформация. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Вес тела. Сила трения. Коэффициент трения скольжения.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация.

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности.

Тепловой двигатель. Превращения энергии в тепловых двигателях. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. Тепловые двигатели и их виды – паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель.

Механическая работа, единицы работы. Мощность, единицы мощности.

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Величины, от которых зависят потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.

Электризация тел. Электрический заряд. Строение атома. Природа электризации. Проводники и диэлектрики.

Электростатическая индукция. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов – закон Кулона.

Устройства, разделяющие, накапливающие и передающие электрические заряды. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического поля.

Сила давления. Давление. Давление газов. Жидкостной манометр. Давление жидкостей. Передача давления в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Гидравлическая машина.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Possessive pronouns, To be (am/is/are)

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Demonstrative pronouns

Unit 3. COLOURS, Vocabulary Time, Adjective

Unit 3. COLOURS, Vocabulary To have

Unit 3. COLOURS , Vocabulary Prepositions

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary There is/are, Some / Any

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Irregular verbs

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Indefinite

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Continuous

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Past Indefinite

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Past Continuous

Unit 5. ENVIRONMENT, Vocabulary Future Indefinite

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Present Perfect

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Past Perfect

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Prepositions

Unit 6. WONDERS OF THE WORLD, Vocabulary Adverbs of manner

Kimya

Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Химический элемент. Изотопы

Валентность. Выведение формул. Вычисления по формулам

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов

Явления. Химические реакции и вычисления по реакциям

Строение атома. Элементарные частицы атома. Распределение электронов в атоме. Возбуждённое состояние атома

Периодическая система химических элементов. Определение положения элементов в периодической системе

Периодичность свойств элементов

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства оксидов

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства оснований

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства кислот

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства солей

Получение и химические свойства оксидов

Получение и химические свойства оснований

Получение и химические свойства кислот

Получение и химические свойства солей

Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её образования. Виды ковалентной связи. Сигма- и пи-связи

Гибридизация. Строение молекулы

Ионная связь. Водородная связь. Металлическая связь

Типы кристаллических решёток. Степень окисления

Классификация химических реакций

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Отношение. Пропорция. Процент

Квадратные корни. Действительные числа

Основные понятия геометрии

Треугольники

Теорема Пифагора

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения

Окружность

Четырёхугольники

Разложение многочлена на множители

Рациональные выражения

Площади и объёмы фигур

Tarix

Захват азербайджанских земель османами. Реформы шаха Аббаса I

Военные успехи шаха Аббаса I. Движение Джалалидов

Социально-экономическая и общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVI-XVII веках. Внешнеэкономические связи Азербайджана. Культура Азербайджана в XVII веке

Экономическое и политическое положение в Азербайджане в начале XVIII века

Россия готовится к походу в бассейн Каспийского моря

Делёж азербайджанских земель между двумя империями

Азербайджан под властью Российского и Османского государств

Освобождение азербайджанских земель

Образование азербайджанской империи Афшаров

Восстания в 30-40-ых годах XVIII века. Падение азербайджанской империи Афшаров

Первое независимое ханство в Азербайджане

Южные ханства Азербайджана

Губинское ханство — северо-восточное Азербайджанское государство

Второй этап политики объединения. Гарабагское ханство – от бейлярбекства к ханству

Западно-азербайджанские ханства

Ханства с двоевластием. Бакинское, Дербентское и Лянкяранское ханства

Джамаатства, султанаты и меликства

Первый поход на север Ага Мухаммед хана Гаджара. Последняя попытка

Азербайджанская Сефевидская империя на пороге новой эпохи

Империя Надир шаха Афшара

Образование империи Гаджаров

Распад империи Великих Моголов

Китай – «Закрытая страна»

«Страна Восходящего Солнца»

Империя, вступившая в новую эпоху со старыми порядками

Ослабление международного влияния Османского государства

Планы европейских государств по разделу Османской империи

Центральноазиатские ханства

Тюркские народы Поволжья, Урала и Сибири

Северный Кавказ на пороге новой эпохи

Южный Кавказ – мишень коварных планов

Культура тюркских и кавказских народов

Английская буржуазная революция и гражданская война

Создание парламентской монархии в Англии

Первое в мире индустриальное государство

«Новая Англия» в Северной Америке

Образование Соединённых Штатов Америки

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir