Ana dili

Ailə və məktəb (Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.) İradənin gücü. Bizim riyaziyyat müəllimimiz.

Ailə və məktəb (O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü). Ala-bəzək torba. Dünyanın ən sürətli adamı.

Ailə və məktəb (K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.) Təcili qan axtarılır. Xeyirxah Əli.

Ailə və məktəb (Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.) Orxan və Təpəl. Hamının bildiyi dil.

Ailə və məktəb (Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.) Onlar necə danışır və oxuyurlar.

Niyə belə deyirik ( Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.) Lüğətlər. Qanadlı misralar.

Niyə belə deyirik ( Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.) Rəvayətli ifadələr. Düzmü deyirik.

Niyə belə deyirik ( Omonimlər. Sinonimlər.) Lakonizm nədir. Dəyirmi masa cəngavərləri.

Niyə belə deyirik ( Antonimlər. Etimologiya nədir.) Rəmzə çevrilmiş adlar. Axillesin dabanı.

Niyə belə deyirik ( Terminlər. Arxaizmlər.) Sərhədsiz internet. Birgünlük xəlifə.

Niyə belə deyirik ( Leksikologiyanın təkrarı.) Sözün qüdrəti.

Mənəvi dəyərlər ( Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər.) Bilirdim ki, gələcəksən. Suyun haqqı suya.

Mənəvi dəyərlər ( Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları.) Ədalətli seçim. Fırtınada yatan adam.

Mənəvi dəyərlər ( Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.) Yolla gözəl gedən adam. İki limon ağacı.

Mənəvi dəyərlər ( Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.) Yoxsulluq nədir. Söz vermişəm.

Mənəvi dəyərlər ( Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər.) Xoşbəxtlik. Balaca qara balıq.

Mənəvi dəyərlər ( Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Söz yaradıcılığının təkrarı.) Kəndxuda və muzdur.

Tarixi-mədəni abidələr ( Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər.) Atəşgah. Azərbaycan qalaları.

Tarixi-mədəni abidələr ( Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları.) Dərbənd qalası. Kiş Alban məbədi.

İngilis dili

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary TO BE (am, is, are)

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary Present Simple Tense, Prepositions

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary Present Simple (questions)

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary WH questions with be and do/does

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Present Simple/Wh questions

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Asking questions with “Why” Giving reasons with “Because”

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Countable and Uncountable Nouns Some/Any

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Many/much/a lot of

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Using “some” in questions

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous /Present Simple

UNIT 6 DIFFERENT CULTURES, Vocabulary Present Continuous and Present Simple

UNIT 7 PLACES AROUND THE TOWN, Vocabulary Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Continuous /Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Simple / Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Prepositions

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Şifrəli yazılar

Fiqurların arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması

Fiqur ilə ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması

Ədədlər arasındakı funksional asılılığın tapılması (Operator)

Cədvəllər

Riyaziyyat

I fəsil – Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.

Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Dəyişəni olan ifadə. Məchul toplana, məchul azalan və məchul çıxılan.

Natural ədədlər üzərində vurma və bölmə əməli. Məchul vuruq, məchul bölünən və məchul bölən. Əməllər sırası.

II fəsil – Ədədin bölənləri. Kəsrlər

Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Kəsrlərin müqayisəsi.

Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədəd. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli

III fəsil – Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin müqayisəsi.

Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması.

Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

IV fəsil – Müstəvi, düz xətt, şüa, parça. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Konqruyent fiqurlar. Dördbucaqlılar

Çevrə

Dönmə, əksetmə, sürüşmə. Simmetriya

Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi

V fəsil – Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi

Dəyişənli ifadələr, Tənliklər, Məsələ həlli

Bərabərsizliklər

Koordinat cütləri. Asılılıqlar və qrafiklər.

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Правописание безударных гласных в корне слова

Текст. Виды текста

Части речи. Глагол. –тся и -ться в глаголах

Личные окончания глаголов

Имя Существительное как часть речи

Склонение имён существительных

Мягкий знак после шипящих

Имя прилагательное

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных

Окончание прилагательных после шипящих и ц

Местоимение

Словосочетание

Предложение. Виды предложенийпо цели высказывания

Главные члены предложения. Подлежащее

Главные члены предложения. Сказуемое

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство

Предложения с однородными членами

Обобщающие слова при однородных членах предложения

Обращение

Понятие о сложном предложении

Прямая речь

İngilis dili

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary TO BE (am, is, are)

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary Present Simple Tense, Prepositions

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary Present Simple (questions)

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary WH questions with be and do/does

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Present Simple/Wh questions

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Asking questions with “Why” Giving reasons with “Because”

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Countable and Uncountable Nouns Some/Any

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Many/much/a lot of

UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary Using “some” in questions

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous

UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary Present Continuous /Present Simple

UNIT 6 DIFFERENT CULTURES, Vocabulary Present Continuous and Present Simple

UNIT 7 PLACES AROUND THE TOWN, Vocabulary Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Continuous /Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Present Simple / Prepositions

UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary Prepositions

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Записи с шифрами

Нахождение логической связи между фигурами

Нахождение связей между фигурой и числом

Нахождение функциональной зависимости между числами (оператор)

Таблицы

Riyaziyyat

I раздел – Системы счисления. Многозначные числа.

Сложение и вычитание натуральных чисел. Выражение с переменной. Неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое и неизвестное вычитаемое.

Умножение и деление натуральных чисел. Неизвестный множитель, неизвестное делимое и неизвестный делитель. Порядок действий.

II раздел – Делители числа. Дроби

Неправильные дроби, смешанные числа. Сравнение дробей.

Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

Часть числа и число, равное его части. Круговая диаграмма. Решение задач.

III раздел – Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей.

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей.

Округление десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Решение задач.

IV раздел – Плоскость, прямая, луч, отрезок. Углы. Треугольники. Конгруэнтные фигуры. Четырёхугольники.

Окружность.

Поворот, отражение, скольжение. Симметрия

Периметр. Площадь квадрата и прямоугольника.

V раздел – Процент, десятичная дробь, обыкновенная дробь. Процент числа.

Неравенства с переменными. Уравнения. Решение задач.

Неравенства.

Пара координат. Зависимости и графики.

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir