Ana dili

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər.

Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu.

Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.

Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Neologizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi.

İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, imiş, isə hissəciklərinin feil şəkillərinin şəkilçilərindən fərqləndirilməsi.

İngilis dili

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Prepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Modals

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Verb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary The Article; be able to

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Present Perfect

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Past Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary Adjective Forming Suffixes

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary If/When clauses; The Article

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary The Definite Article

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary Past Continuous Tense

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary If/When clauses;

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary Linking verbs

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Şifrəli yazılar

Fiqurların arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması

Fiqur ilə ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Bərabərsizliklər

Çoxluqlar

Üçbucağın elementləri

Natural üstlü qüvvət

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Üçbucaqların konqruyentliyi

Çoxhədli

Orta perpendikulyar

Simmetriya

RUS BÖLMƏSİ-Ana dili

Фонетика. Звуки речи, буквы. Правописание гласных о и е после шипящих

Буквы, не обозначающие звуков. Функция ь и ъ знаков

Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий

Причастный оборот

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени

Н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени

Одна буква н в отглагольных прилагательных

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Деепричастие как особая форма глагола

Деепричастный оборот. Знаки препинания

Раздельное написание не с деепричастиями

Деепричастия совершенного и несовершенного вида

Наречие как часть речи

Смысловые группы наречий

Степени сравнения наречий

İngilis dili

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Prepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Modals

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Verb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary The Article; be able to

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Present Perfect

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Past Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary Adjective Forming Suffixes

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary If/When clauses; The Article

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary The Definite Article

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary Past Continuous Tense

UNIT 5 WEATHER, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary If/When clauses;

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary Linking verbs

UNIT 6 ENVIRONMENT, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Записи с шифрами

Нахождение логической связи между фигурами

Нахождение связей между фигурой и числом

Riyaziyyat

Натуральные числа

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Неравенства

Множества

Элементы треугольника

Степень с натуральным показателем

Отношение. Пропорция. Процент

Конгруэнтность треугольников

Многочлен

Серединный перпендикуляр

Симметрия

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir