Ana dili

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.

Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər.

Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Feil. Feilin quruluşca növləri. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi.

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Numerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Reflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary Verb + ing

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary to be going to

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary Telling the time

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLE, Vocabulary Noun-making suffixes

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLE, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Compound Nouns, Singular/Plural Nouns

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Future Simple Tense

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Şifrəli yazılar

Fiqurların arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması

Fiqur ilə ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması

Riyaziyyat

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif – Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif – Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif – Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ə

Onluq kəsrlər V sinif – Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

VI sinif – Onluq kəsrlər üzərində əməllər.

Nisbət. Tənasüb VI sinif – Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi. Miqya

Faiz. Diaqram V sinif – Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi.

VI sinif – Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyət dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faizə aid məsələlər

Tam ədədlər VI sinif – Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədə

Çoxluqlar V sinif – Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

VI sinif – İki sonlu çoxluğun fərqi

Riyazi ifadə. V sinif – Dəyişənli ifadələr. İfadələrin sadələşdirilməsi.

VI sinif – Riyazi ifadə. Əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı.

Tənlik V sinif – Tənliklər. Məsələ həlli. VI sinif – Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli

 RUS BÖLMƏSİ-Ana dili

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Лексикология. Синонимы. Антонимы

Омонимы и многозначные слова

Диалектизмы. Устаревшие слова

Неологизмы

Фразеологизмы

Понятие о словосочетании

Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении

Правописание приставок пре-, при-. Приставки на з и с

Чередование гласных в корне слова

Имя Существительное. Род имён существительных

Склонение имён существительных. Число имён существительных

Несклоняемые имена существительные. Не с существительными

Глагол. Вид глагола

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Numerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Reflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary Verb + ing

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary to be going to

UNIT 4 TV IN OUR LIFE, Vocabulary Telling the time

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLE, Vocabulary Noun-making suffixes

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLE, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Compound Nouns, Singular/Plural Nouns

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Future Simple Tense

UNIT 6 HOW TO BE KIND, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Записи с шифрами

Нахождение логической связи между фигурами

Нахождение связей между фигурой и число

Riyaziyyat

Натуральные числа V класс- Системы счисления. Многозначные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операция умножения и её свойства. Операция умножения многозначных чисел. Операция деления многозначных чисел. Порядок действий. Делители числа.

VI класс – Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.

Обыкновенные дроби V класс – Дроби. Неправильные дроби, смешанные числа. Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

VI класс – Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение

Десятичные дроби V класс – Десятичные дроби. Десятичные дроби и значения разрядов. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дро

VI класс – Операции с десятичными дробями.

Отношение. Пропорция VI класс – Отношение. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Деление числа на части, прямо пропорциональные заданным числам. Обратно пропорциональные величины. Деление числа на части, обратно

Процент. Диаграмма V класс – Части. Круговая диаграмма. Решение задач. Процент, десятичная дробь, обыкновенная дробь. Процент от числа.

VI класс – Процент. Нахождение числа по проценту. Выражение отношения двух чисел в процентах. Выражение изменения величины в процентах. Задачи на проценты.

Целые числа VI класс – Положительные и отрицательные числа. Числовая ось. Противоположные числа. Целые числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание целых чисел. Умножение целых

Множества V класс – Множества (Равные множества. Подмножества. Объединение и пересечение множеств. Решение задач с применением диаграммы Венна.)

VI класс – Разность двух конечных множеств.

Математическое выражение. V класс – Выражения с переменными. Упрощение выражений.

VI класс – Математическое выражение. Коэффициент. Раскрытие скобок. Вынесение общего множителя за скобки. Приведение подобных слагаемых.

Уравнение V класс – Уравнения. Решение задач. VI класс – Уравнение. Решение задач с помощью уравнений.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir