Ana dili

Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.

K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazı

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, i

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama.

Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin mənaca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Biologiya

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi

Endokrin sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar

Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər

Daxili maye mühitimiz

Orqanizmin yorulmayan mühərriki

Qan. Qanın damarlarda hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır

Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər

Orqanizmin qoruyucu sistemi

Coğrafiya

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər VI – § 6

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi VI – § 3

Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48,49

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46

Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar Xəritələr və onların təsnifatı.

Xəritələrdə təsvir üsulları. VIII – § 7,8,9,10,11,12

Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri.

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. VII – § 16,17

Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı VI – § 43

Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurların təsnifatı VI – § 15, 16

Fizika

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu. Yanacağın yanma istiliyi.

İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balans tənliyi.

Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Cisimin ətalətliliyi. Nyutonun I qanunu. Cismin kütləsi və sıxlığı. Nyutonun II qanunu. Nyutonun III qanunu.

Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sahəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi.

Deformasiya. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu. Dinamometr. Cismin çəkisi. Sürtünmə qüvvəsi. Sürüşmə sürtünmə əmalı.

Maddənin aqreqat halları. Ərimə və bərkimə. Xüsusi ərimə istiliyi. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya.

Doymuş buxar və doymamış buxar. Qaynama. Xüsusi buxarlanma istiliyi. Havanın rütubəti. Rütubəti ölçən cihazlar.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Possessive pronouns, To be (am/is/are)

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Demonstrative pronouns

Unit 3. COLOURS, Vocabulary Time, Adjective

Unit 3. COLOURS, Vocabulary To have

Unit 3. COLOURS , Vocabulary Prepositions

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary There is/are, Some / Any

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Irregular verbs

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Indefinite

Unit 4. PEOPLE AND NATURE, Vocabulary Present Continuous

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər

Həndəsənin əsas anlayışları

Üçbucaqlar

Pifaqor teoremi

Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklər

Tarix

Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları

Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.

XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi

Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi

Əfşar imperiyasının yaranması

XVIII əsrin 30-40 illərində üsyanlar. Əfşar imperiyasının süqutu

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

Çin-” Qapalı ölkə ”

“Gündoğan ölkə”

Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

Osmanlı dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun zəifləməsi

Avropa dövlətlərinin Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək planları

Mərkəzi Asiya xanlıqları

Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri

Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.

Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası.

Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis.

“Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif)

“Çahargah əfsanəsi” (VI sinif)

RUS BÖLMƏSİ Ana dili

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Порядок слов в предложении

Главные члены предложения

Подлежащее и способы его выражения

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

Составное глагольное сказуемое

Составное именное сказуемое

Biologiya

От клетки к организму. Место человека на родословном древе живых организмов

Историческое развитие человека. Инстинкт, рассудочная деятельность и мышление

Изучим свой организм

Нервная система живых организмов. Нервная система человека и её рефлекторная функция

Центральная нервная система. Периферическая нервная система

Эндокринная система. Функциональные нарушения контролирующих и регулирующих систем организма

Остов нашего тела. Мы можем двигаться. Мышцы, суставы, связки

Изменения в опорно-двигательном аппарате

Внутренняя жидкая среда организма

Неутомимый мотор организма

Кровь. Движение крови в наших сосудах. Группы крови. Донорство спасает жизнь

Гигиена кровеносной системы. Заболевания крови и заболевания, передающиеся через кровь

Защитная система организма

Coğrafiya

Накопление первых географических знаний. Географические открытия VI – § 6

Развитие географических наук. Развитие географической науки в Азербайджане

Материки и континенты, их исследование VI – § 3

План и масштаб. Условные знаки VI – § 47,48,49

Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали VI – § 45,46

Градусная сетка и географические координаты Карты и их классификация

Способы изображений на картах VIII – § 7,8,9,10,11,12

Небесные тела. Планеты Солнечной системы. Годовое движение Земли вокруг Солнца и его географические следствия

Пояса освещённости. Вычисление угла падения солнечных лучей VII – § 16,17

Движение Земли вокруг своей оси и его последствия. Местное и поясное время VI – § 43

Внутреннее строение Земли. Литосфера. Классификация пород VI – § 15, 16

Fizika

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Единица скорости. Прямолинейное равномерное движение. Измерение скорости, спидометр. Относительность движения. Относительная скорость.

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Графическое описание движения. Графики скорость-время и путь-время. Мгновенная скорость. Ускорение.

Тепловое движение молекул. Температура. Тепловое расширение тел. Тепловое равновесие. Температурные шкалы-термометры.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение механической работы и теплопередача. Теплопередача и её виды – теплопроводность, конвекция и излучение.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Теплоёмкость. Теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.

Сила. Равнодействующая сила. Инертность тела. Первый закон Ньютона. Масса и плотность тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Напряжённость гравитационного поля. Сила тяжести.

Деформация. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Вес тела. Сила трения. Коэффициент трения скольжения.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация.

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности.

Kimya

Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Химический элемент. Изотопы

Валентность. Выведение формул. Вычисления по формулам

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов

Явления. Химические реакции и вычисления по реакциям

Строение атома. Элементарные частицы атома. Распределение электронов в атоме. Возбуждённое состояние атома

Периодическая система химических элементов. Определение положения элементов в периодической системе

Периодичность свойств элементов

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства оксидов

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства оснований

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства кислот

Номенклатура, классификация, графическая формула и физические свойства солей

Получение и химические свойства оксидов

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Отношение. Пропорция. Процент

Квадратные корни. Действительные числа

Основные понятия геометрии

Треугольники

Теорема Пифагора

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения

Tarix

Захват азербайджанских земель османами. Реформы шаха Аббаса I

Военные успехи шаха Аббаса I. Движение Джалалидов

Социально-экономическая и общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVI-XVII веках. Внешнеэкономические связи Азербайджана. Культура Азербайджана в XVII веке

Экономическое и политическое положение в Азербайджане в начале XVIII века

Россия готовится к походу в бассейн Каспийского моря

Делёж азербайджанских земель между двумя империями

Азербайджан под властью Российского и Османского государств

Освобождение азербайджанских земель

Образование азербайджанской империи Афшаров

Восстания в 30-40-ых годах XVIII века. Падение азербайджанской империи Афшаров

Азербайджанская Сефевидская империя на пороге новой эпохи

Империя Надир шаха Афшара

Образование империи Гаджаров

Распад империи Великих Моголов

Китай – «Закрытая страна»

«Страна Восходящего Солнца»

Империя, вступившая в новую эпоху со старыми порядками

Ослабление международного влияния Османского государства

Планы европейских государств по разделу Османской империи

Центральноазиатские ханства

Тюркские народы Поволжья, Урала и Сибири

Северный Кавказ на пороге новой эпохи

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir