Ana dili

Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.

K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazı

Biologiya

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi

Endokrin sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar

Coğrafiya

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər VI – § 6

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi VI – § 3

Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48,49

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46

Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar Xəritələr və onların təsnifatı.

Xəritələrdə təsvir üsulları. VIII – § 7,8,9,10,11,12

Fizika

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu. Yanacağın yanma istiliyi.

İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balans tənliyi.

Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Cisimin ətalətliliyi. Nyutonun I qanunu. Cismin kütləsi və sıxlığı. Nyutonun II qanunu. Nyutonun III qanunu.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Possessive pronouns, To be (am/is/are)

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Demonstrative pronouns

Kimya

Kimyanın ilk anlayışları. Saf maddə və qarışıqlar. Kimyəvi element. İzotoplar.

Valentlik. Formulların çıxarılması. Formullara görə hesablamalar

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi.

Hadisələr. Kimyəvi reaksiyalar və reaksiyalar üzrə hesablamalar

Atomun quruluşu. Atomun elementar hissəcikləri.Elektronların atomda paylanması. Atomun həyəcanlanmış halı.

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi.Elementlərin dövri sistemdə yerinin müəyyən edilməsi

Elementlərin xassələrinin dövriliyi

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər

Həndəsənin əsas anlayışları

Rus dili

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Парные звонкие и глухие согласные. Функции Ь и Ъ знаков.

Морфология. Число имён существительных.

Личные местоимения.

Лексикология. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Омонимы. Антонимы.

Глагол. Виды глагола. Умение определять вид глагола

Употребление глагола –связки БЫТЬ.

Переходные глаголы. Употребление глаголов с существительными в В.п

Tarix

Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları

Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.

XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət

Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

Çin-” Qapalı ölkə ”

“Gündoğan ölkə”

Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.

Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Порядок слов в предложении

Главные члены предложения

Biologiya

От клетки к организму. Место человека на родословном древе живых организмов

Историческое развитие человека. Инстинкт, рассудочная деятельность и мышление

Изучим свой организм

Нервная система живых организмов. Нервная система человека и её рефлекторная функция

Центральная нервная система. Периферическая нервная система

Эндокринная система. Функциональные нарушения контролирующих и регулирующих систем организма

Остов нашего тела. Мы можем двигаться. Мышцы, суставы, связки

Coğrafiya

Накопление первых географических знаний. Географические открытия VI – § 6

Развитие географических наук. Развитие географической науки в Азербайджане

Материки и континенты, их исследование VI – § 3

План и масштаб. Условные знаки VI – § 47,48,49

Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали VI – § 45,46

Градусная сетка и географические координаты Карты и их классификация

Способы изображений на картах VIII – § 7,8,9,10,11,12

Fizika

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Единица скорости. Прямолинейное равномерное движение. Измерение скорости, спидометр. Относительность движения. Относительная скорость.

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Графическое описание движения. Графики скорость-время и путь-время. Мгновенная скорость. Ускорение.

Тепловое движение молекул. Температура. Тепловое расширение тел. Тепловое равновесие. Температурные шкалы-термометры.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение механической работы и теплопередача. Теплопередача и её виды – теплопроводность, конвекция и излучение.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Теплоёмкость. Теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.

Сила. Равнодействующая сила. Инертность тела. Первый закон Ньютона. Масса и плотность тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Possessive pronouns, To be (am/is/are)

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Demonstrative pronouns

Kimya

Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Химический элемент. Изотопы

Валентность. Выведение формул. Вычисления по формулам

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов

Явления. Химические реакции и вычисления по реакциям

Строение атома. Элементарные частицы атома. Распределение электронов в атоме. Возбуждённое состояние атома

Периодическая система химических элементов. Определение положения элементов в периодической системе

Периодичность свойств элементов

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Отношение. Пропорция. Процент

Квадратные корни. Действительные числа

Основные понятия геометрии

Tarix

Захват азербайджанских земель османами. Реформы шаха Аббаса I

Военные успехи шаха Аббаса I. Движение Джалалидов

Социально-экономическая и общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVI-XVII веках. Внешнеэкономические связи Азербайджана. Культура Азербайджана в XVII веке

Экономическое и политическое положение в Азербайджане в начале XVIII века

Россия готовится к походу в бассейн Каспийского моря

Делёж азербайджанских земель между двумя империями

Азербайджанская Сефевидская империя на пороге новой эпохи

Империя Надир шаха Афшара

Образование империи Гаджаров

Распад империи Великих Моголов

Китай – «Закрытая страна»

«Страна Восходящего Солнца»

Империя, вступившая в новую эпоху со старыми порядками

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir