Ana dili

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər.

Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu.

Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.

Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Neologizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İngilis dili

İngilis dili

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Prepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Modals

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Verb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary The Article; be able to

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Present Perfect

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Past Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Bərabərsizliklər

Çoxluqlar

Üçbucağın elementləri

Rus dili

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я

Е, Ё, Ю,Я как показатели мягкости.

Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значение слов

Синонимы и антонимы.

Фразеологизмы и их значение.

Категория имён существительных.

-Ь- на конце существителььных.

Ana dili

Фонетика. Звуки речи, буквы. Правописание гласных о и е после шипящих

Буквы, не обозначающие звуков. Функция ь и ъ знаков

Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий

Причастный оборот

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени

Н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени

İngilis dili

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Prepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOL, Vocabulary Modals

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Verb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary The Article; be able to

UNIT 2 COMMUNICATION, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Present Perfect

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Past Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 3 MOTHERLAND, Vocabulary Prepositions, Synonyms/Antonyms

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Riyaziyyat

Натуральные числа

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Неравенства

Множества

Элементы треугольника

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir