Ana dili

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.

Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Numerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Reflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Riyaziyyat

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif – Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif – Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif – Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ə

Onluq kəsrlər V sinif – Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

Rus dili

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Ударение . Разделение слов на слоги.

Слова , отвечающие на вопросы КТО, ЧТО

Категория рода имён существительных.

Существительные употребляемые только в единственном и только во множественном числе.

Слова . отвечающие на вопросы КАК, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА, КОГДА ?

Число имён существительных

Притяжательные местоимения.

Ana dili

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Лексикология. Синонимы. Антонимы

Омонимы и многозначные слова

Диалектизмы. Устаревшие слова

Неологизмы

Фразеологизмы

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Numerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Reflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

UNIT 3 LEARNING ENGLISH, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Riyaziyyat

Натуральные числа V класс- Системы счисления. Многозначные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операция умножения и её свойства. Операция умножения многозначных чисел. Операция деления многозначных чисел. Порядок действий. Делители числа.

VI класс – Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.

Обыкновенные дроби V класс – Дроби. Неправильные дроби, смешанные числа. Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

VI класс – Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение

Десятичные дроби V класс – Десятичные дроби. Десятичные дроби и значения разрядов. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дро

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir