Ana dili

Ailə və məktəb (Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.) İradənin gücü. Bizim riyaziyyat müəllimimiz.

Ailə və məktəb (O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü). Ala-bəzək torba. Dünyanın ən sürətli adamı.

Ailə və məktəb (K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.) Təcili qan axtarılır. Xeyirxah Əli.

Ailə və məktəb (Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.) Orxan və Təpəl. Hamının bildiyi dil.

Ailə və məktəb (Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.) Onlar necə danışır və oxuyurlar.

Niyə belə deyirik ( Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.) Lüğətlər. Qanadlı misralar.

Niyə belə deyirik ( Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.) Rəvayətli ifadələr. Düzmü deyirik.

İngilis dili

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary TO BE (am, is, are)

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary Present Simple Tense, Prepositions

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary Present Simple (questions)

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary WH questions with be and do/does

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Present Simple/Wh questions

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Asking questions with “Why” Giving reasons with “Because”

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib bu qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması

Riyaziyyat

I fəsil – Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.

Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Dəyişəni olan ifadə. Məchul toplana, məchul azalan və məchul çıxılan.

Natural ədədlər üzərində vurma və bölmə əməli. Məchul vuruq, məchul bölünən və məchul bölən. Əməllər sırası.

II fəsil – Ədədin bölənləri. Kəsrlər

Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Kəsrlərin müqayisəsi.

Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədəd. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli

Rus dili

Здравствуй, школа!

Алфавит.

Гласные и согласные звуки.

Мягкие и твёрдые . Звонкие и глухие согласные звуки.

.Двойная роль звуков Е,Ё,Ю,Я

Слог и слогоделение.

Оглушение и озвончение.

Ударение и и функции ударения.

RUS BÖLMƏSİ

 

Ana dili

Фонетика. Правописание безударных гласных в корне слова

Текст. Виды текста

Части речи. Глагол. –тся и -ться в глаголах

Личные окончания глаголов

Имя Существительное как часть речи

Склонение имён существительных

Мягкий знак после шипящих

İngilis dili

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary TO BE (am, is, are)

UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary Present Simple Tense, Prepositions

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary Present Simple (questions)

UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary WH questions with be and do/does

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Present Simple/Wh questions

UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary Asking questions with “Why” Giving reasons with “Because”

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Определение закономерности составления первых двух строк и на основе этой закономерности нахождение четвёртой строки на основе третьей строки

Riyaziyyat

I раздел – Системы счисления. Многозначные числа.

Сложение и вычитание натуральных чисел. Выражение с переменной. Неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое и неизвестное вычитаемое.

Умножение и деление натуральных чисел. Неизвестный множитель, неизвестное делимое и неизвестный делитель. Порядок действий.

II раздел – Делители числа. Дроби

Неправильные дроби, смешанные числа. Сравнение дробей.

Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

Часть числа и число, равное его части. Круговая диаграмма. Решение задач.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir