Ana dili

FONETİKA: Danışıq səsləri: saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) t

“K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi. Sözlərin sonunda “k-y” və “q-ğ” əvəzlənməsi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Bəzi təkhecalı sözlərin tələffüzü. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibi.

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər (alınma sözlər). Köhnəlmiş sözlər (arxaizmlər). Etimologiya nədir?

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyiş

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçi

İngilis dili

Phonetics, Noun, Vocabulary

Noun, Vocabulary/uncountable nouns

Article, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Pronoun

Riyaziyyat

Natural Ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Звуки речи и буквы. Три функции Ь знака. Слог. Слогоделение. Ударение. Орфоэпические нормы

Лексика. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Лексикография. Стили речи. Типы речи. Орфография (о, е после шипящих)

Употребление букв Э и Е. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы и И после приставки на согласный. Слитное и дефисное написание сложных слов

Части речи. Имя существительное. Род имён существительных. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание суффиксов существительных.

Имя прилагательное. Степени сравнения. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в прилагательных.

Имя числительное. Отличие числительных от других слов с количественным значением. Правописание порядковых числительных – сотый, миллионный

Местоимение. Употребление местоимений вместо других частей речи. Склонение местоимений. НЕ и НИ с местоимениями

Глагол. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Спряжение глагола

Безличные глаголы. Правописание суффиксов глагола. Причастие. Склонение причастий

Причастный оборот. Деепричастие. Деепричастный оборот

İngilis dili

Phonetics, Noun, Vocabulary

Noun, Vocabulary/uncountable nouns

Article, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Pronoun

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Основные понятия геометрии

Действительные числа

Треугольники

Рациональные выражения

Окружность

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir