Ana dili

FONETİKA: Danışıq səsləri – saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü. “K” və “Q” samitinin yazılışı və de

“K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi. Sözlərin sonunda “k-y” və “q-ğ” əvəzlənməsi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Bəzi təkhecalı sözlərin tələffüzü. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibi.

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər (alınma sözlər). Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Etimologiya nədir?

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyiş

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçil

İngilis dili

Phonetics, Noun , Vocabulary/uncountable nouns

Noun , Vocabulary/uncountable noun

Noun, Vocabulary

Article , Vocabulary

Article, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Звуки речи. Слог. Слогоделение. Ударение. Функции ударения. Двоякое ударение. Орфоэпические нормы русского языка

Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, чередующихся, беглых). Правописание согласных

Гласные О – Е(Ё), Ы – И после шипящих и Ц в корне слова, суффиксе и окончании

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы и И после приставок на согласный

Употребление букв Э и Е. Слитное и дефисное написание сложных слов. Употребление прописных и строчных букв

Лексическое значение слова. Способы толкования лексического значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы и многозначные слова

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Основные понятия геометрии

Действительные числа

İngilis dili

Phonetics, Noun , Vocabulary/uncountable nouns

Noun , Vocabulary/uncountable nouns

Noun, Vocabulary

Article , Vocabulary

Article, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Numeral/Quantifiers, Vocabulary

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir