AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

Ana dili

Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.

K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – şəxs şəkilçiləri.

Biologiya

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Coğrafiya

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər VI – § 6

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi VI – § 3

Fizika

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Kimya

Kimyanın ilk anlayışları. Saf maddə və qarışıqlar. Kimyəvi element. İzotoplar.

Valentlik. Formulların çıxarılması. Formullara görə hesablamalar

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi.

Riyaziyyat

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Rus dili

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Парные звонкие и глухие согласные. Функции Ь и Ъ знаков.

Морфология. Число имён существительных.

Личные местоимения.

Tarix

Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları

Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.

XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.

Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Biologiya

От клетки к организму. Место человека на родословном древе живых организмов

Историческое развитие человека. Инстинкт, рассудочная деятельность и мышление

Изучим свой организм

Нервная система живых организмов. Нервная система человека и её рефлекторная функция

Coğrafiya

Накопление первых географических знаний. Географические открытия VI – § 6

Развитие географических наук. Развитие географической науки в Азербайджане

Материки и континенты, их исследование VI – § 3

Fizika

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Единица скорости. Прямолинейное равномерное движение. Измерение скорости, спидометр. Относительность движения. Относительная скорость.

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Графическое описание движения. Графики скорость-время и путь-время. Мгновенная скорость. Ускорение.

Тепловое движение молекул. Температура. Тепловое расширение тел. Тепловое равновесие. Температурные шкалы-термометры.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение механической работы и теплопередача. Теплопередача и её виды – теплопроводность, конвекция и излучение.

İngilis dili

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Noun

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Article

Unit 1. CHANGES, Vocabulary Numeral

Unit 2. COMMUNICATION, Vocabulary Quantifiers, Personal pronouns

Kimya

Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Химический элемент. Изотопы

Валентность. Выведение формул. Вычисления по формулам

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов

Riyaziyyat

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Tarix

Захват азербайджанских земель османами. Реформы шаха Аббаса I

Военные успехи шаха Аббаса I. Движение Джалалидов

Социально-экономическая и общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVI-XVII веках. Внешнеэкономические связи Азербайджана. Культура Азербайджана в XVII веке

Азербайджанская Сефевидская империя на пороге новой эпохи

Империя Надир шаха Афшара

Образование империи Гаджаров

Распад империи Великих Моголов

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir