Təkmilləşdirmə Sınaqları

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Ailə və məktəb (Danışıq səsləri - saitlər və samitlər.) Mükafat. Əsl dost.

Ailə və məktəb (Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.) İradənin gücü. Bizim riyaziyyat müəllimimiz.

Ailə və məktəb (O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü). Ala-bəzək torba. Dünyanın ən sürətli adamı.

Ailə və məktəb (K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.) Təcili qan axtarılır. Xeyirxah Əli.

Ailə və məktəb (Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.) Orxan və Təpəl. Hamının bildiyi dil.

Ailə və məktəb (Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.) Onlar necə danışır və oxuyurlar.

Niyə belə deyirik ( Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.) Lüğətlər. Qanadlı misralar.

Niyə belə deyirik ( Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.) Rəvayətli ifadələr. Düzmü deyirik.

Niyə belə deyirik ( Omonimlər. Sinonimlər.) Lakonizm nədir. Dəyirmi masa cəngavərləri.

Niyə belə deyirik ( Antonimlər. Etimologiya nədir.) Rəmzə çevrilmiş adlar. Axillesin dabanı.

Niyə belə deyirik ( Terminlər. Arxaizmlər.) Sərhədsiz internet. Birgünlük xəlifə.

Niyə belə deyirik ( Leksikologiyanın təkrarı.) Sözün qüdrəti.

Mənəvi dəyərlər ( Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər.) Bilirdim ki, gələcəksən. Suyun haqqı suya.

Mənəvi dəyərlər ( Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları.) Ədalətli seçim. Fırtınada yatan adam.

 

RİYAZİYYAT

I fəsil - Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.

Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli.

Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası.

II fəsil - Ədədin bölənləri. Kəsrlər

Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər.

Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli

III fəsil - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri

Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması.

Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 WE LEARN ENGLISHPresent Simple Tense

UNIT 2 MY FAMILYPresent Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 3 COUNTRIES AND CULTURESPresent Simple/Continuous Tense

UNIT 4 TIME AND WEATHERPresent Simple/Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 5 HOBBIESPresent Simple/Continuous Tense

UNIT 6 HEALTHY FOODPresent Simple/Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика. Правописание безударных гласных в корне слова

Текст. Виды текста

Части речи. Глагол. –тся и -ться в глаголах

Личные окончания глаголов

Имя Существительное как часть речи

Склонение имён существительных

Мягкий знак после шипящих

Имя прилагательное

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных

Окончание прилагательных после шипящих и ц

Местоимение

Словосочетание

Предложение. Виды предложенийпо цели высказывания

Главные члены предложения. Подлежащее

 

МАТЕМАТИКА

I раздел - Системы счисления. Многозначные числа.

Множества (Равные множества. Подмножества. Объединение и пересечение множеств. Решение задач с применением диаграммы Венна.)

Сложение и вычитание натуральных чисел. Операция умножения и её свойства. Операция умножения многозначных чисел.

Операция деления многозначных чисел. Порядок действий.

II раздел - Делители числа. Дроби

Неправильные дроби, смешанные числа.

Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

Части. Круговая диаграмма. Решение задач.

III раздел - Десятичные дроби. Десятичные дроби и значения разрядов.

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.

Деление на десятичную дробь. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Решение задач.

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

UNIT 1 WE LEARN ENGLISHPresent Simple Tense

UNIT 2 MY FAMILYPresent Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 3 COUNTRIES AND CULTURESPresent Simple/Continuous Tense

UNIT 4 TIME AND WEATHERPresent Simple/Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 5 HOBBIESPresent Simple/Continuous Tense

UNIT 6 HEALTHY FOODPresent Simple/Continuous Tense

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

 

ЛОГИКА

Цифры. Смысл цифр. Натуральные числа. Целые числа. Рациональные числа.

Нахождение связей между числами. Нахождение недостающего числа в числовой последовательности.

Связи между рисунками. Нахождение связей между рисунками и числами.

Связи между рисунками. Нахождение связей между рисунками и числами.

Связи между числами и фигурами.

Шифры. Операторы.

Нахождение среднего члена по двум крайним членам.

Нахождение закономерности между одной и несколькими числовыми последовательностями.

Нахождение закономерности между числами в столбцах.

Таблицы. Графики.

Связи между рисунком и символом.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.

O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif - Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif - Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif - Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ədədlərin vurulması. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Kəsrlərin bölünməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Adi kəsrlər üzərində əməllər

Onluq kəsrlər V sinif - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

VI sinif - Onluq kəsrlər üzərində əməllər.

Nisbət. Tənasüb VI sinif - Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi. Miqyas

Faiz. Diaqram V sinif - Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi.

VI sinif - Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyət dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faizə aid məsələlər

Tam ədədlər VI sinif - Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədədlərin bölünməsi. Əməllər sırası.

Çoxluqlar V sinif - Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

VI sinif - İki sonlu çoxluğun fərqi

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 SUMMER WAS FUN!Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN!Prepositions; Synonyms/Antonyms

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 2 FREE TIMEplay, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIMEAdjective; Why/How questions

UNIT 3 LEARNING ENGLISHNumerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISHReflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 4 TV IN OUR LIFEVerb + ing

UNIT 4 TV IN OUR LIFEto be going to

UNIT 4 TV IN OUR LIFETelling the time

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLENoun-making suffixes

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLESynonyms/Antonyms

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Лексикология. Синонимы. Антонимы

Омонимы и многозначные слова

Диалектизмы. Устаревшие слова

Неологизмы

Фразеологизмы

Понятие о словосочетании

Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении

Правописание приставок пре-, при-. Приставки на з и с

Чередование гласных в корне слова

Имя Существительное. Род имён существительных

Склонение имён существительных. Число имён существительных

 

МАТЕМАТИКА

Натуральные числа V класс- Системы счисления. Многозначные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операция умножения и её свойства. Операция умножения многозначных чисел. Операция деления многозначных чисел. Последовательность действий. Делители числа.

VI класс - Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.

Обыкновенные дроби V класс - Дроби. Неправильные дроби, смешанные числа. Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

VI класс - Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по части. Действия с обыкновенными дробями.

Десятичные дроби V класс - Десятичные дроби. Десятичные дроби и значения разрядов. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Решение задач.

VI класс - Операции с десятичными дробями.

Отношение. Пропорция VI класс - Отношение. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Деление числа на части в прямой пропорциональности. Обратно пропорциональные величины. Деление числа на части в обратной пропорциональности. Масштаб.

Процент. Диаграмма V класс - Части. Круговая диаграмма. Решение задач. Процент, десятичная дробь, обыкновенная дробь. Процент от числа.

VI класс - Процент. Нахождение числа по проценту. Выражение отношения двух величин в виде процента. Выражение изменения двух величин в виде процента. Задачи на проценты.

Целые числа VI класс - Положительные и отрицательные числа. Числовая ось. Противоположные числа. Целые числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание целых чисел. Умножение целых чисел. Деление целых чисел. Последовательность действий.

Множества V класс - Множества (Равные множества. Подмножества. Объединение и пересечение множеств. Решение задач с применением диаграммы Венна.)

VI класс - Разность двух конечных множеств.

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

UNIT 1 SUMMER WAS FUN!Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN!Prepositions; Synonyms/Antonyms

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 2 FREE TIMEplay, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIMEAdjective; Why/How questions

UNIT 3 LEARNING ENGLISHNumerals; Modal Verbs

UNIT 3 LEARNING ENGLISHReflexive Pronouns; Common/Proper Nouns

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 4 TV IN OUR LIFEVerb + ing

UNIT 4 TV IN OUR LIFEto be going to

UNIT 4 TV IN OUR LIFETelling the time

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLENoun-making suffixes

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLESynonyms/Antonyms

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

 

ЛОГИКА

Цифры. Смысл цифр. Натуральные числа. Целые числа. Рациональные числа.

Нахождение связей между числами. Нахождение недостающего числа в числовой последовательности.

Связи между рисунками. Нахождение связей между рисунками и числами.

Связи между числами и фигурами.

Шифры. Операторы.

Нахождение среднего члена по двум крайним членам.

Нахождение закономерности между одной и несколькими числовыми последовательностями.

Нахождение закономерности между числами в столбцах.

Таблицы. Графики.

Связи между рисунком и символом.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Neologizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Bərabərsizliklər

Çoxluqlar

Üçbucağın elementləri

Natural üstlü qüvvət

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Üçbucaqların konqruyentliyi

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 SCHOOLPrepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOLModals

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 2 COMMUNICATIONVerb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATIONThe Article; be able to

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 3 MOTHERLANDPresent Perfect

UNIT 3 MOTHERLANDPast Tense; Regular/Irregular Verbs

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONSAdjective Forming Suffixes

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONSIf/When clauses; The Article

Module 2 Education Unit 4: School daystelling the time; prepositions of time

UNIT 5 WEATHERThe Definite Article

UNIT 5 WEATHERPast Continuous Tense

Module 2 Education Unit 5: Welcome to my school! there is/ there are; plurals

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика. Звуки речи, буквы. Правописание гласных о и е после шипящих

Буквы, не обозначающие звуков. Функция ь и ъ знаков

Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий

Причастный оборот

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени

Н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени

Одна буква н в отглагольных прилагательных

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Деепричастие как особая форма глагола

Деепричастный оборот. Знаки препинания

Раздельное написание не с деепричастиями

Деепричастия совершенного и несовершенного вида

Наречие как часть речи

 

МАТЕМАТИКА

Натуральные числа

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Неравенства

Множества

Элементы треугольника

Степень с натуральным показателем

Отношение. Пропорция. Процент

Конгруэнтность треугольников

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

UNIT 1 SCHOOLPrepositions (at, in, on)

UNIT 1 SCHOOLModals

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

UNIT 2 COMMUNICATIONVerb + to/ing; The Conjunction

UNIT 2 COMMUNICATIONThe Article; be able to

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

UNIT 3 MOTHERLANDPresent Perfect

UNIT 3 MOTHERLANDPast Tense; Regular/Irregular Verbs

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONSAdjective Forming Suffixes

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONSIf/When clauses; The Article

Module 2 Education Unit 4: School daystelling the time; prepositions of time

UNIT 5 WEATHERThe Definite Article

UNIT 5 WEATHERPast Continuous Tense

Module 2 Education Unit 5: Welcome to my school! there is/ there are; plurals

 

ЛОГИКА

Цифры. Смысл цифр. Натуральные числа. Целые числа. Рациональные числа.

Нахождение связей между числами. Нахождение недостающего числа в числовой последовательности.

Связи между рисунками. Нахождение связей между рисунками и числами.

Связи между числами и фигурами.

Шифры. Операторы.

Нахождение среднего члена по двум крайним членам.

Нахождение закономерности между одной и несколькими числовыми последовательностями.

Нахождение закономерности между числами в столбцах.

Таблицы. Графики.

Связи между рисунком и символом.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər. Mətn üzərində iş. (Dəyər nəşrlərinin 1-ci bölməsinin mətni)

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, imiş, isə hissəciklərinin feil şəkillərinin şəkilçilərindən fərqləndirilməsi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama.Mətn üzərində iş. (Dəyər nəşrlərinin 2-ci bölməsinin mətni)

Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər. Mətn üzərində iş. (Dəyər nəşrlərinin 3-cü bölməsinin mətni)

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. (Bağlayıcı. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar.

Ədat və onun mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Modal sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida.

 

ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.

Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası.

Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis.

“Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif)

“Çahargah əfsanəsi” (VI sinif)

“Xəzinəqaya əfsanəsi” (VII sinif)

 

İNGİLİS DİLİ

Unit 1. CHANGESPrepositions

Unit 1. CHANGESPassive Voice (Present/Past Simple)

Unit 1. CHANGESSubject-Verb Agreement; to make

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

Unit 2. COMMUNICATIONPrepositions; Regular/Irregular Verbs; Most/the most

Unit 2. COMMUNICATIONWh- questions; Modals in the Passive; There is/are

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

Unit 3. COLOURSIt/Its/It's

Unit 3. COLOURSUncountable Nouns

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

Unit 4. PEOPLE AND NATUREInfinitive Complements; Future Simple in the Passive

Unit 4. PEOPLE AND NATURENumerals; Past Perfect Tense

Module 2 Education Unit 4: School daystelling the time; prepositions of time

Unit 5. ENVIRONMENTwould prefer, would rather, had better

Unit 5. ENVIRONMENTto make; Prepositions

  

TARİX

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə. Tənəzzüldən qüdrətə aparan yol

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi.

XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda iqtisadi həyat. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətində siyasi vəziyyət

Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşır

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülür

Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında

Nadir xan Əfşar Səfəvi dövlətinin sərhədlərini bərpa edir

Azərbaycan Əfşarlar imperiyası. Birömürlük imperiya

Süquta aparan yol. Azərbaycan Əfşarlar imperiyasının süqutu

Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi cəhdləri. Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq.

Azərbaycanın Cənub xanlıqları

Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında

Nadir şah Əfşar imperiyası

Qacarlar imperiyasının yaranması

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması

Çin-" Qapalı ölkə "

"Gündoğan ölkə"

Osmanlı imperiyası. 8.1.Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

Osmanlı imperiyası. 8.1.Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

8.2. Osmanlı dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun zəifləməsi

8.3. Avropa dövlətlərinin Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək planları

Mərkəzi Asiya xanlıqları

Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri

Qafqaz XVII-XVIII əsrlərdə. 11.1. Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında

 

COĞRAFİYA

İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər VI – § 6 VII – § 1,2,3,4,5

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı VIII – § 1,2,3,4,5

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi VI – § 3 6, 7 və 8-ci sinif atlasları

Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48,49 VII – § 8,10

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46 VII – § 9

Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar Xəritələr və onların təsnifatı. VI – § 4 VII – § 6,7

Xəritələrdə təsvir üsulları. VIII – § 7,8,9,10,11,12

Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri. VI – § 41,42,44 VII – § 11,12,13,14,15

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. VII – § 16,17 VIII – § 14,15

Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı VI – § 43 VII – § 16 VIII – § 13,18

Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurların təsnifatı VI – § 15, 16 VII – § 22

Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar VI – § 17, 18 VII – § 17

Litosfer tavaları və onların hərəkəti Yerin geoloji inkişafı. Qədim quru və su sahələri. Materiklərin geoloji quruluşu VIII – § 19,20,21,22

Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması Yer sətihinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefə təsiri VI – § 20, 21 VII – § 18,19, 20,21

 

BİOLOGİYA

Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri

İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi

Hormonal sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar

Həmişə hərəkət edək

Daxili maye mühitimiz

Orqanizmin yorulmayan mühərriki

Damarlarımızdakı qan və onun hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır

Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər

Orqanizmin qoruyucu sistemi

Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qazlar mübadiləsi

 

KİMYA

Kimyanın ilk anlayışları. Saf maddə və qarışıqlar. Kimyəvi element. İzotoplar.

Valentlik. Formulların çıxarılması. Formullara görə hesablamalar

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi.

Hadisələr. Kimyəvi reaksiyalar və reaksiyalar üzrə hesablamalar

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.Oksidlər.

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.əsaslar

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.Turşular

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.Duzlar

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti.

Kimyəvi reaksiyanın sürəti. Sürətə təsir edən amillər.

 

FİZİKA

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu. Yanacağın yanma istiliyi.

İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balans tənliyi.

Maddənin aqreqat halları. Ərimə və bərkimə. Xüsusi ərimə istiliyi. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya.

Doymuş buxar və doymamış buxar. Qaynama. Xüsusi buxarlanma istiliyi. Havanın rütubəti. Rütubəti ölçən cihazlar.

İstilik mühərriki. İstilik mühərriklərində enerji çevrilmələri. İstilik mühərriklərini faydalı iş əmsalı. İstilik mühərrikləri və onların növləri - buxar turbini, daxili yanma mühərriki, reaktiv mühərrik.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Tam rasional ifadələr

Rasional ifadələr

Həndəsənin əsas anlayışları

Üçbucaqlar

Çevrə

Dördbucaqlılar

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Порядок слов в предложении

Главные члены предложения

Подлежащее и способы его выражения

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

Составное глагольное сказуемое

Составное именное сказуемое

Тире между подлежащим и сказуемым

Второстепенные члены предложения

Дополнение. Определение

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Unit 1. CHANGESPrepositions

Unit 1. CHANGESPassive Voice (Present/Past Simple)

Unit 1. CHANGESSubject-Verb Agreement; to make

Module 1 People and Society Unit 1: Nice to meet you!am, is, are; articles

Unit 2. COMMUNICATIONPrepositions; Regular/Irregular Verbs; Most/the most

Unit 2. COMMUNICATIONWh- questions; Modals in the Passive; There is/are

Module 1 People and Society Unit 2: Meet my family!possessive adjectives; possessive('s)

Unit 3. COLOURSIt/Its/It's

Unit 3. COLOURSUncountable Nouns

Module 1 People and Society Unit 3: What have they got?have got, basic adjectives

Unit 4. PEOPLE AND NATUREInfinitive Complements; Future Simple in the Passive

Unit 4. PEOPLE AND NATURENumerals; Past Perfect Tense

Module 2 Education Unit 4: School daystelling the time; prepositions of time

Unit 5. ENVIRONMENTwould prefer, would rather, had better

Unit 5. ENVIRONMENTto make; Prepositions

  

ИСТОРИЯ

Азербайджанское государство Сефевидов в последней четверти XVI века. Путь, ведущий от упадка к могуществу

Освобождение азербайджанских земель

Общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVI—XVII веков. Внешнеэкономические связи Азербайджана

Культура Азербайджана в XVII веке

Политическое положение в Сефевидском государстве в начале XVIII века

Россия готовится к походу в бассейн Каспийского моря

Делёж азербайджанских земель между двумя империями

Азербайджан под властью Российского и Османского государств

Надир хан Афшар восстанавливает границы Сефевидского государства

Азербайджанская империя Афшаров. Империя длиною в одну жизнь

Путь, ведущий к падению. Падение Азербайджанской империи Афшаров

Попытки объединения азербайджанских земель. Первое независимое ханство в Азербайджане

Южные ханства Азербайджана

Азербайджанская Сефевидская империя на пороге новой эпохи

Империя Надир шаха Афшара

Образование империи Гаджаров

Распад империи Великих Моголов

Китай - «Закрытая страна»

«Страна Восходящего Солнца»

Османская империя. 8.1. Империя, вступившая в новую эпоху со старыми порядками

Османская империя. 8.1. Империя, вступившая в новую эпоху со старыми порядками

8.2 Ослабление международного влияния Османского государства

8.3. Планы европейских государств по разделу Османской империи

Центральноазиатские ханства

Тюркские народы Поволжья, Урала и Сибири

Кавказ в XVII-XVIII веках. 11.1. Северный Кавказ на пороге новой эпохи

 

ГЕОГРАФИЯ

Накопление первых географических знаний. Географические открытия VI – § 6 VII – § 1,2,3,4,5

Пути развития географических наук. Развитие географии в Азербайджане VIII – § 1,2,3,4,5

Материки и континенты, их исследование VI – § 3 Атласы 6, 7 и 8 классов

План и масштаб. Условные знаки VI – § 47,48,49 VII – § 8,10

Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высота. Горизонтали VI – § 45,46 VII – § 9

Градусная сетка и географические координаты Карты и их классификация. VI – § 4 VII – § 6,7

Способы изображения на картах VIII – § 7,8,9,10,11,12

Небесные тела. Планеты Солнечной системы. Годовое движение Земли вокруг Солнца и его последствия. VI – § 41,42,44 VII – § 11,12,13,14,15

Пояса освещённости. Вычисление угла падения солнечных лучей VII – § 16,17 VIII – § 14,15

Движение Земли вокруг своей оси и его последствия. Местное и поясное время VI – § 43 VII – § 16 VIII – § 13,18

Внутреннее строение Земли. Литосфера. Классификация пород VI – § 15, 16 VII – § 22

Современные области горизонтальных и вертикальных движений на Земле. Землетрясения и вулканы VI – § 17, 18 VII – § 17

Литосферные плиты и их движение. Геологическое развитие Земли. Древние участки суши и воды. Геологическое строение материков VIII – § 19,20,21,22

Формирование рельефа в результате действия эндогенных сил Земли. Горы и их возникновение. Равнины земной поверхности. Влияние внешних факторов на формирование рельефа VI – § 20, 21 VII – § 18,19, 20,21

 

БИОЛОГИЯ

От клетки к организму. Место человека на родословном древе живых организмов

Историческое развитие человека. Инстинкт, осознанная деятельность и мышление

Изучим свой организм

Нервная система живых организмов. Нервная система человека и её рефлекторная функция

Центральная нервная система. Периферическая нервная система

Гормональная система. Функциональные нарушения контролирующих и регулирующих систем организма

Остов нашего тела. Мы можем двигаться. Мышцы, суставы, связки

Давайте всегда двигаться

Внутренние жидкости организма

Неутомимый мотор организма

Циркуляция крови в наших сосудах. Группы крови. Донорство спасает жизнь

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Заболевания крови и заболевания, передающиеся через кровь

Защитная система организма

Путь, по которому проходит воздух в организме человека. Лёгкие, дыхательные движения, газообмен

 

ХИМИЯ

Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Химический элемент. Изотопы

Валентность. Составление формул. Вычисления по формулам

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов

Физические и химические явления. Химические реакции и вычисления по химическим реакциям

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды

Важнейшие классы неорганических соединений. Основания

Важнейшие классы неорганических соединений. Кислоты

Важнейшие классы неорганических соединений. Соли

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических реакций

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость

 

ФИЗИКА

Тепловое движение молекул. Температура. Тепловое расширение тел. Тепловое равновесие. Температурные шкалы-термометры.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение механической работы и теплопередача. Теплопередача и её виды - теплопроводность, конвекция и излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Теплоёмкость. Теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация.

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности.

Тепловой двигатель. Превращения энергии в тепловых двигателях. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. Тепловые двигатели и их виды - паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель.

 

МАТЕМАТИКА

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби. Рациональные числа

Отношение. Пропорция. Процент

Целые рациональные выражения

Рациональные выражения

Основные понятия геометрии

Треугольники

Окружность

Четырёхугольники