Təkmilləşdirmə Sınaqları

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Ailə və məktəb (Danışıq səsləri - saitlər və samitlər.) Mükafat. Əsl dost.

Ailə və məktəb (Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.) İradənin gücü. Bizim riyaziyyat müəllimimiz.

Ailə və məktəb (O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü). Ala-bəzək torba. Dünyanın ən sürətli adamı.

Ailə və məktəb (K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.) Təcili qan axtarılır. Xeyirxah Əli.

Ailə və məktəb (Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.) Orxan və Təpəl. Hamının bildiyi dil.

Ailə və məktəb (Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.) Onlar necə danışır və oxuyurlar.

Niyə belə deyirik ( Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.) Lüğətlər. Qanadlı misralar.

Niyə belə deyirik ( Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.) Rəvayətli ifadələr. Düzmü deyirik.

Niyə belə deyirik ( Omonimlər. Sinonimlər.) Lakonizm nədir. Dəyirmi masa cəngavərləri.

Niyə belə deyirik ( Antonimlər. Etimologiya nədir.) Rəmzə çevrilmiş adlar. Axillesin dabanı.

Niyə belə deyirik ( Terminlər. Arxaizmlər.) Sərhədsiz internet. Birgünlük xəlifə.

Niyə belə deyirik ( Leksikologiyanın təkrarı.) Sözün qüdrəti.

Mənəvi dəyərlər ( Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər.) Bilirdim ki, gələcəksən. Suyun haqqı suya.

Mənəvi dəyərlər ( Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları.) Ədalətli seçim. Fırtınada yatan adam.

Mənəvi dəyərlər ( Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.) Yolla gözəl gedən adam. İki limon ağacı.

Mənəvi dəyərlər ( Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.) Yoxsulluq nədir. Söz vermişəm.

Mənəvi dəyərlər ( Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər.) Xoşbəxtlik. Balaca qara balıq.

Mənəvi dəyərlər ( Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Söz yaradıcılığının təkrarı.) Kəndxuda və muzdur.

Tarixi-mədəni abidələr ( Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər.) Atəşgah. Azərbaycan qalaları.

Tarixi-mədəni abidələr ( Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları.) Dərbənd qalası. Kiş Alban məbədi.

 

RİYAZİYYAT

I fəsil - Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.

Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli.

Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası.

II fəsil - Ədədin bölənləri. Kəsrlər

Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər.

Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli

III fəsil - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri

Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması.

Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

IV fəsil - Konqruyent fiqurlar. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Dördbucaqlılar

Çevrə. Dairə

Simmetriya

Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi

Fəza fiqurları. Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi.

Düzbucaqlı prizmanın( paralelepipedin) həcmi

V fəsil - Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi

Dəyişənli ifadələr. İfadələrin sadələşdirilməsi.

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 WE LEARN ENGLISH

UNIT 2 MY FAMILY

UNIT 3 COUNTRIES AND CULTURES

UNIT 4 TIME AND WEATHER

UNIT 5 HOBBIES

UNIT 6 HEALTHY FOOD

UNIT 7 AROUND TOWN

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

Fərqli şəklin tapılması.

Parça və şəkilləri dəyişdirmək.

Görünüş ilə əlaqəli suallar.

Şəkil ardıcıllıqlarında əskik şəklin tapılması.

Şəkil ardıcıllıqlarında pozulmuş sıranın düzəldilməsi.

 

RUS DİLİ

(AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Здравствуй, школа!

Алфавит.

Гласные и согласные звуки.

Мягкие и твёрдые . Звонкие и глухие согласные звуки.

.Двойная роль звуков Е,Ё,Ю,Я

Слог и слогоделение.

Оглушение и озвончение.

Ударение и и функции ударения.

Правописание ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ

Перенос слова . Двойные согласные .

Словосочетание. Главное и зависимые слова.

Предложение. Заглавная буква в предложении.

Слова, которые пишутся с заглавной буквы.

Местоимение. Значение личных местоимений.

Слова, отвечающие на вопросы КТО? ЧТО?

Лексиа, Антонимы, Синонимы.

Имя существительное . Одушевленные и неодушевлённые существительные.

Роды имени существительного. Разносклоняемые имена существительные.

Собирательные существительные. Правописание Ь на конце существительных.

 

RUS DİLİ (RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Правописание безударных гласных в корне слова

Текст. Виды текста

Части речи. Глагол. –тся и -ться в глаголах

Личные окончания глаголов

Имя Существительное как часть речи

Склонение имён существительных

Мягкий знак после шипящих

Имя прилагательное

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных

Окончание прилагательных после шипящих и ц

Местоимение

Словосочетание

Предложение. Виды предложенийпо цели высказывания

Главные члены предложения. Подлежащее

Главные члены предложения. Сказуемое

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство

Предложения с однородными членами

Обобщающие слова при однородных членах предложения

Обращение

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.

O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.

Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər.

Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri.

Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər.

Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif - Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif - Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif - Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ədədlərin vurulması. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Kəsrlərin bölünməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Adi kəsrlər üzərində əməllər

Onluq kəsrlər V sinif - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.

VI sinif - Onluq kəsrlər üzərində əməllər.

Nisbət. Tənasüb VI sinif - Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi. Miqyas

Faiz. Diaqram V sinif - Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi.

VI sinif - Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyət dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faizə aid məsələlər

Tam ədədlər VI sinif - Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədədlərin bölünməsi. Əməllər sırası.

Çoxluqlar V sinif - Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)

VI sinif - İki sonlu çoxluğun fərqi

Riyazi ifadə. V sinif - Dəyişənli ifadələr. İfadələrin sadələşdirilməsi.

VI sinif - Riyazi ifadə. Əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı.

Tənlik V sinif - Tənliklər. Məsələ həlli. VI sinif - Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli

Bərabərsizlik V sinif - Dəyişənlər, bərabərsizliklər.

VI sinif - Bərabərsizlik

Koordinatlar. Funksiya V sinif - Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri. Dəyişənlər, asılılıqlar

VI sinif - Paralel və perpendikulyar düz xəttlər. Koordinatlar . Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düz mütənasib asılılıq. Tərs mütənasib asılılıq. Funksiya

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 SUMMER WAS FUN!

UNIT 2 FREE TIME

UNIT 3 LEARNING ENGLISH

UNIT 4 TV IN OUR LIFE

UNIT 5 COUNTRIES AND PEOPLE

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

Fərqli şəklin tapılması.

Parça və şəkilləri dəyişdirmək.

Görünüş ilə əlaqəli suallar.

Şəkil ardıcıllıqlarında əskik şəklin tapılması.

Şəkil ardıcıllıqlarında pozulmuş sıranın düzəldilməsi.

 

AZƏRBAYCAN TARİXİ

Azərbaycan qədim ölkədir

Azərbaycan ərazisində Alt Paleolit dövrü

Azərbaycan Orta və Üst Paleolit dövründə

Mezolit - Orta Daş dövrü

Neolit inqilabı. Eneolit dövrü

Erkən və Orta Tunc dövrü

Son Tunc - İlk Dəmir dövrü

Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları

Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi

Mannanın xarici siyasəti

Mannanın süqutu

Mannanın şəhərləri. Mədəniyyət

Azərbaycan Midiya və Əhəmənilərimperiyası dövründə

Atropatena dövləti

Atropatenanın qonşu dövlətlərlə nübasibətləri

Atropatena mədəniyyəti

 

COĞRAFİYA

Azərbaycan mənim vətənimdir

Coğrafi ünvanlar

Yerin su və quru səthi

Materiklər və okeanlar

Xəritələr

Azərbaycan Respublikasının siyasi xəritəsi

Coğrafi biliklərin inkişafi. Səyyahlar və tədqiqatçılar

Müxtəlif xalqlar, irqlər və dinlər

Əhalinin artımı və məskunlaşması

İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti

İstehsal və istehlak

Dünya ölkələri

Dünyanın siyasi xəritəsi

Yerin daxili quruluşu. Süxurlar

Vulkan və qeyzerlər. Zəlzələlər

Dağlar və düzənliklər. Dünyanın fiziki xəritəsi

Atmosferin quruluşu. Havanın temperaturu

 

BİOLOGİYA

Vətənimizin təbiəti. Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir

Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri

Canlıların təsnifatı. İnsanın təsnifat sistemində yeri

Laboratoriya avadanlıqları. Hüceyrənin ümumi quruluşu

Prokariot orqanizmlər. Bakteriyaların yayılması və təbiətdə rolu. Xəstəliktörədən bakteriyalar. Viruslar

Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı. Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər

Bitkilərin toxumaları

Heyvanların toxuma, orqan və orqanlar sistemi

Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları

Zoğ və tumurcuğun quruluşu. Tumurcuğun inkişafı. Gövdənin daxili quruluşu

Yarpağın xarici quruluşu. Yarpaqların düzülüşü. Yarpağın hüceyrəvi quruluşu

Kökün quruluşu. Kökün növləri və sistemləri

Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri

Çiçək. Çiçək qrupları

Toxumun quruluşu. Meyvə

Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemləri. Bitkilərdə dayaq sistemi

Bitkilərin yeraltı qidalanması. Bitkilərin havadan qidalanması. Fotosintez

Heyvanların qidalanması. Bakteriya və göbələklərin qidalanması

 

RUS DİLİ

(AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Ударение . Разделение слов на слоги.

Слова , отвечающие на вопросы КТО, ЧТО

Категория рода имён существительных.

Существительные употребляемые только в единственном и только во множественном числе.

Слова . отвечающие на вопросы КАК, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА, КОГДА ?

Число имён существительных

Притяжательные местоимения.

Указательные местоимения.

Слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ, КАКАЯ, КАКОЕ?

Глагол. Виды глагола.

Время глагола. Настоящее время глагола.

Возвратные глаголы.

Правописание суффиксов -СЯ-СЬ-

Прошедшее время глагола. Правописание суффикса –Л-

Категория склонения имён существительных.

Категория падежа имён существительных.

Личные местоимения .

Главные члены предложения.

Окончания Р.п имён существительных.

Правописание разносклоняемых существительных в Р.п

 

RUS DİLİ (RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Лексикология. Синонимы. Антонимы

Омонимы и многозначные слова

Диалектизмы. Устаревшие слова

Неологизмы

Фразеологизмы

Понятие о словосочетании

Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении

Правописание приставок пре-, при-. Приставки на з и с

Чередование гласных в корне слова

Имя Существительное. Род имён существительных

Склонение имён существительных. Число имён существительных

Несклоняемые имена существительные. Не с существительными

Глагол. Вид глагола

Время глагола. Безличные глаголы

Наклонение глагола

Переходные и непереходные глаголы

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri - saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü. “K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibi.

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.

Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir.

Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.

Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri. İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar.

Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər.

Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri.

Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi.

İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları.

Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

FEİL: Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər.

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

Fərqli şəklin tapılması.

Parça və şəkilləri dəyişdirmək.

Görünüş ilə əlaqəli suallar.

Şəkil ardıcıllıqlarında əskik şəklin tapılması.

Şəkil ardıcıllıqlarında pozulmuş sıranın düzəldilməsi.

İki şəkil arasındakı əlaqənin tapılması.

Şəkillər arasındakı əlaqənin tapılması.

Tərəzi sualları.

Verilən ilk iki sətrin tərtib olunma qanunauyğunluğunu müəyyən edib və qanunauyğunluğa görə üçüncü sətrə əsasən dördüncü sətrin tapılması.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri. VI sinif - Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif - Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif - Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ədədlərin vurulması. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Kəsrlərin bölünməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Adi kəsrlər üzərində əməllər

Onluq kəsrlər V sinif - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli. VI sinif - Onluq kəsrlər üzərində əməllər.

Nisbət. Tənasüb VI sinif - Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi. Miqyas

Faiz. Diaqram V sinif - Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi.VI sinif - Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyət dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faizə aid məsələlər

Tam ədədlər VI sinif - Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədədlərin bölünməsi. Əməllər sırası.

Çoxluqlar V sinif - Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.) VI sinif - İki sonlu çoxluğun fərqi

Riyazi ifadə. V sinif - Dəyişənli ifadələr. İfadələrin sadələşdirilməsi. VI sinif - Riyazi ifadə. Əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı.

Tənlik V sinif - Tənliklər. Məsələ həlli. VI sinif - Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli

Bərabərsizlik V sinif - Dəyişənlər, bərabərsizliklər. VI sinif - Bərabərsizlik

Koordinatlar. Funksiya V sinif - Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri. Dəyişənlər, asılılıqlar

VI sinif - Paralel və perpendikulyar düz xəttlər. Koordinatlar . Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düz mütənasib asılılıq. Tərs mütənasib asılılıq. Funksiya

Bucaq V sinif - Konqruyent fiqurlar. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Dördbucaqlılar.

VI sinif - Qonşu və qarşılıqlı bucaqların qurulması. Üçbucağın qurulması. Konqruyent fiqurlar

Çevrə V sinif - Çevrə. Dairə

VI sinif - Düz xətlə çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. Qövs. Mərkəzi bucaq. Çevrənin uzunluğu

Simmetriya V sinif - Simmetriya. VI sinif - Ox simmetriyası

Ölçmələr. Sahə V sinif - Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi.VI sinif - Uzunluq vahidləri. Uzunluq vahidləri. Sahənin ölçülməsi. Dairə. Sektor. Seqment. Dairənin sahəsi

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Neologizmlər.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.

Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi

İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, imiş, isə hissəciklərinin feil şəkillərinin şəkilçilərindən fərqləndirilməsi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama.)

Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlərV, VI

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər V, VI, VII

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər V, VI, VII

BərabərsizliklərV, VI, VII

Çoxluqlar V, VI, VII

Üçbucağın elementləriVII

Natural üstlü qüvvətVII

Nisbət. Tənasüb. FaizV, VI, VII

Üçbucaqların konqruyentliyiVII

ÇoxhədliVII

Orta perpendikulyarVII

SimmetriyaV, VI, VII

Birdəyişənli tənliklərV, VI, VII

 

İNGİLİS DİLİ

UNIT 1 SCHOOL

UNIT 2 COMMUNICATION

UNIT 3 MOTHERLAND

UNIT 4 SPECIAL OCCASIONS

UNIT 5 WEATHER

 

MƏNTİQ

Rəqəmlər. Ədədlərin izahı. Natural ədədlər. Tam ədədlər. Rasional ədədlər.

Ədədlər arasında əlaqələrin tapılması. Ədədi ardıcıllıqda çatışmayan ədədin tapılması.

Şəkil münasibətləri. Şəkil ədəd asasındakı əlaqələrin tapılması.

Ədədlər və fiqur münasibətləri.

Şifrələr. Operatorlar

İki kənar həddə görə orta həddin tapılması.

Bir və daha çox ədədi ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Sütunlarda verilən ədədlər arasındakı qanunauyğunluğun tapılması.

Cədvəllər. Qrafiklər.

Şəkil simvol əlaqələri.

Fərqli şəklin tapılması.

Parça və şəkilləri dəyişdirmək.

Görünüş ilə əlaqəli suallar.

Şəkil ardıcıllıqlarında əskik şəklin tapılması.

Şəkil ardıcıllıqlarında pozulmuş sıranın düzəldilməsi.

 

AZƏRBAYCAN TARİXİ

Feodal münasibətlərin inkişafı

Azərbaycan - Albaniya hökmdarı Cavanşir

İslam dininin qəbul olunması

Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı

Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi

Azərbaycan vahid dövlət tərkibində

Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti

Slavyanların hücumları

Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi

IX–XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti

Oğuz-səlcuq axınları

Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması

Səlcuq sarayından müstəqil hakimiyyətə

İntibah mədəniyyəti

 

COĞRAFİYA

Coğrafi biliklərin inkişafi. Yeni Dünya, Avstraliya və Antarktidanın kəşfi

Coğrafiya elmi müasir dövrdə

Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri

Coğrafi koordinatlar

Xəritə

Miqyas, Planaalma, Relyefin təsviri

Yer və Günəş sistemi

Səma cisimləri

Yerin Günəş ətrafında hərəkəti

Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti

Yerin daxili prosesləri, Xarici amillərin relyefə təsiri

Dağların yaranması, düzənliklərin müxtəlifliyi. Okean dibinin relyefi

Azərbaycan Respublikasının relyefi

Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları

Atmosferində havanın temperaturunun dəyişməsi

Atmosfer təzyiqi, küləklərin yayılması

Havanın rütubəti, yağıntıların paylanması

 

BİOLOGİYA

Canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələri. Biologiyanın tədqiqat üsulları

Mikroskopiya. Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi

Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar

Qonur və qırmızı yosunlar. Yosunların əhəmiyyəti

Ali sporlu bitkilər. Mamırların çoxalması və əhəmiyyəti

Qıjıkimilər. Qıjıların çoxalması. Qatırquyruğular və plaunlar. Qıjıkimilərin əhəmiyyəti

Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Çılpaqtoxumluların çoxalması və əhəmiyyəti

Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsi

Paxlalılar, badımcançiçəklilər, mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi

Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsiləsi. Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri

Bakteriyaların müxtəlifliyi. Göbələklər aləmi. Papaqlı göbələklər

Göbələklərin müxtəlifliyi. Şibyələr

Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipi. Birhüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti və müxtəlifliyi

Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi

Yastı qurdlar tipi

Sap qurdlar tipi. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri

Həlqəvi qurdlar tipi

 

RUS DİLİ

(AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я

Е, Ё, Ю,Я как показатели мягкости.

Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значение слов

Синонимы и антонимы.

Фразеологизмы и их значение.

Категория имён существительных.

-Ь- на конце существителььных.

Род и число прилагательных.

Категория числа имён существительных.

Множественное число существительных.

Притяжательные местоимения.

Указательные местоимения.

Суффиксы имён существительных.

Имя числительное. Виды числительных.

Оглушение и озвончение согласных.

Категория Предложного падежа .Окончания П.п в муж. и жен.р

П.п со значением времени.

В.п со значением объекта действия.

 

(RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Звуки речи, буквы. Правописание гласных о и е после шипящих

Буквы, не обозначающие звуков. Функция ь и ъ знаков

Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий

Причастный оборот

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени

Н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени

Одна буква н в отглагольных прилагательных

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Деепричастие как особая форма глагола

Деепричастный оборот. Знаки препинания

Раздельное написание не с деепричастиями

Деепричастия совершенного и несовершенного вида

Наречие как часть речи

Смысловые группы наречий

Степени сравнения наречий

Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий

Н и нн в наречиях на о и е

TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.

Şəkilçilərin variantları. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.

Nitq hissələri. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri. İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.

Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri. Mətn üzərində iş. (Dəyər nəşrlərinin 2-ci bölməsinin mətni)

Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi

İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, imiş, isə hissəciklərinin feil şəkillərinin şəkilçilərindən fərqləndirilməsi. Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama.

Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı. Mətn üzərində iş. (Dəyər nəşrlərinin 3-cü bölməsinin mətni)

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. (Bağlayıcı. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar.

Ədat və onun mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Modal sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida.

Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi? Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

Söz birləşmələri. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Quruluşca növləri. Mürəkkəb adlar.

Söz birləşmələrinin növləri. İsmi və feili birləşmələr.

Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası. Cümlə üzvləri.

Mübtəda nədir? Mübtədanın ifadə vasitələri.

Xəbər - hərəkət və məlumat. Feili və ismi xəbər. Xəbərin mübtəda ilə uzlaşması.
 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlərV, VI

Çoxluqlar V, VI, VII

Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər V, VI, VII

Nisbət. Tənasüb. FaizV, VI, VII

Tam rasional ifadələrV, VII, VII

Rasional ifadələrVIII

Həndəsənin əsas anlayışlarıV, VI, VII

ÜçbucaqlarV, VI, VII

ÇevrəV, VI

DördbucaqlılarV, VIII

İrrasional ədədlərVIII

FunksiyalarV, VI, VII, VIII

Pifaqor teoremiVIII

Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklərV, VI, VII, VIII

 

İNGİLİS DİLİ

Unit 1. CHANGES

Unit 2. COMMUNICATION

Unit 3. COLOURS

Unit 4. PEOPLE AND NATURE

Unit 5. ENVIRONMENT

 

KİMYA

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri. Oksidlər.

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.əsaslar

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.Turşular

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühim sinifləri.Duzlar

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı.

Kimyəvi reaksiyanın sürəti.

Sürətə təsir edən amillər.

Kimyəvi tarazlıq.

Tarazlığa təsir edən amillər.

Atomun quruluşu. Atomun elementar hissəcikləri

Elektronların atomda paylanması. Atomun həyəcanlanmış halı.

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi.

Elementlərin dövri sistemdə yerinin müəyyən edilməsi

Elementlərin xassələrinin dövriliyi

 

AZƏRBAYCAN TARİXİ

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə. Tənəzzüldən qüdrətə aparan yol

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi.

XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda iqtisadi həyat. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətində siyasi vəziyyət

Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşır

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülür

Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında

Nadir xan Əfşar Səfəvi dövlətinin sərhədlərini bərpa edir

Azərbaycan Əfşarlar imperiyası. Birömürlük imperiya

Süquta aparan yol. Azərbaycan Əfşarlar imperiyasının süqutu

Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi cəhdləri. Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq.

Azərbaycanın Cənub xanlıqları

Quba xanlığı - Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti

Birləşdirmə siyasətinin ikinci mərhələsi. Bəylərbəyilikdən xanlığa

Qərbi Azərbacan xanlıqları.

İkihakimiyyətli xanlıqlar

 

COĞRAFİYA

Coğrafi kəşflərin yeni mərhələsi. Coğrafiya elmlərinin inkişafı.

Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Azərbaycanda coğraafiya elminin inkişafı

Kartoqrafik təsvirlər. Xəritələrdə təsvir üsulları. Xəritələrin təsnifatı

Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması

Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Qurşaq vaxtı

Yerin illik hərəkəti. Qütb gecə və gündüzləri

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.

Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri

Litosfer tavaları və onların hərəkətinin nəticələri

Qədim quru və su sahələri

Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri

Daimi və mövsümü küləklər. Siklon və antisiklonlar

Yağıntıların paylanması

İqlim və onun yaranması

Dünya okeanının yaranması

Okean suyunun duzluluğu, temperaturu və şəffaflığı

Okeanda suyun hərəkəti
 

BİOLOGİYA

Hüceyrədən orqanizmə

Canlıların nəsil ağacında insanın yeri. İnsanın tarixi inkişafı

İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür

Orqanizmimizi öyrənək

Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası

Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi

Hormonal sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar

Həmişə hərəkət edək

Daxili maye mühitimiz

Orqanizmin yorulmayan mühərriki

Damarlarımızdakı qan və onun hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır

Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər

Orqanizmin qoruyucu sistemi

Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qazlar mübadiləsi

Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq. Kim daha çox qaçar?

Qida maddələri və həzm orqanları. Ağız boşluğunda həzm

Mədə və bağırsaqlarda həzm. Vitaminlər
 

FİZİKA

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. Sürətin vahidi. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Süətin ölçülməsi, spidometr. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli düyişənsürətli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Ani sürət. Təcil.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə.Cisimin ətalətliliyi. Nyutonun I qanunu. Cismin kütləsi və sıxlığı. Nyutonun II qanunu. Nyutonun III qanunu.

Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sahəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi.

Deformasiya. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu. Dinamometr.

Cismin çəkisi. Sürtünmə qüvvəsi. Sürüşmə sürtünmə əmalı.

Mexaniki iş, iş vahidləri. Güc, güc vahidləri.

Enerji. Potensial və kinetik enerji.Potensial və kinetik enerjinin asılı olduğu kəmiyyətlər. Enerjinin saxlanma qanunu.

Təzyiq qüvvəsi. Təzyiq. Qazların təzyiqi. Mayeli manometr. Mayelərin təzyiqi. Maye və qazlarda təzyiqin ötürülməsi. Paskal qanunu.

Birləşmiş qablar. Birləşmiş qablar qanunu. Hidravlik maşın. Atmosfer. Atmosfer təzyiqi. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi. Torriçelli təcrübəsi.

Müxtəlif yüksəkliklərdə atmosfer təzyiqi. Manometrlər. Arximed qanunu-Arximed qüvvəsi. Cisimlərin üzməsi-gəmilərin üzməzi, havada uçma.

Sadə mexanizimlər. Ling. Qüvvə momenti. Blok. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Polistpast. Mail müstəvi.

Mexanikanın ”qızıl qaydası”. Mail müstəvinin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Cismin tarazlığı. Dayanıqlı, dayanıqsız və fərqsiz tarazlıq.

Rəqsi hərəkət. Mexaniki rəqslər. Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər. Dalğa. Mexaniki dalğalar. Mexaniki dalğaların növləri. Dalğanı xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər.

Səs dalğaları. Səsin sürəti. Əks-səda. İnsanın eşidə bilmədiyi dalğalar. Seysmik dalğalar. Səsin gurluğu və yüksəkliyi.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı.Temperatur şkalaları-termometrlər.

Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları:mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri-istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.
 

RUS DİLİ

(AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Парные звонкие и глухие согласные. Функции Ь и Ъ знаков.

Морфология. Число имён существительных.

Личные местоимения.

Лексикология. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Омонимы. Антонимы.

Глагол. Виды глагола. Умение определять вид глагола

Употребление глагола –связки БЫТЬ.

Переходные глаголы. Употребление глаголов с существительными в В.п

Настоящее время глагола.

Будущее время глагола.

Будущее сложное время глагола.

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение глагола.

Условное наклонение глагола. Употребление глаголов с частицами БЫ (Б)

Повелительное наклонение глаголов. Употребление глаголов с частицами пусть, пускай, да, давай.

Согласование существительного с прилагательными

Словосочетания с подчинительной связью согласованием

Употребление существительных с числительными два-две, оба-обе

Степени сравнения прилагательных.

Сравнительная степень прилагательных. Употребление суффиксов сравнительной степени прилагательных.

 

(RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN)

Фонетика. Лексика. Пословицы. Фразеологизмы. Повтор

Словосочетание. Строение и грамматическое значение слов

Связь слов в словосочетании

Предложение. Виды предложений по цели высказывания

Простое предложение

Порядок слов в предложении

Главные члены предложения

Подлежащее и способы его выражения

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

Составное глагольное сказуемое

Составное именное сказуемое

Тире между подлежащим и сказуемым

Второстепенные члены предложения

Дополнение. Определение

Приложение. Основные виды обстоятельств

Односоставные предложения с одним главным членом подлежащим

Неполные предложения

Определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные предложения

Безличные предложения