İbtidai Sinif Sınaqları

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Səs və hərf

Sait və samit səslər

Heca

Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi

Lüğətdən istifadə

Sözlərin deyilişi və yazılışı

"o" yoxsa "a"?

"k" samitinin tələffüzü

Söz və onun mənası

Ad bildirən sözlər

"-lar", "-lər" çoxluq bildirən hissəcik

Ad bildirən sözlər böyük hərflə yazılır

Əlamət bildirən sözlər

Hərəkət bildirən sözlər

Mürəkkəb sözlər

 

RİYAZİYYAT

1-ci sinifdə keçirilənlərin təkrarı (20 dairəsində)

100 dairəsində ədədlər (müqayisə, tək və cüt, sıra sayları)

100-lük kvadrat

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması (yeni onluq yaranmayan hal, onluq ayrılmayan hal)

İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması (Təkliklərin cəminin 10-dan kiçik olduğu hal, azalanın təklik mərtəbəsinin çıxılanın təklik mərtəbəsindən böyük olduğu və ya bərabər olduğu hal.)

Bir gün – 24 saat, tam saat, yarım saat, dəqiqə

İkirəqəmli ədədlərin toplanması (Təkliklərin cəminin 10-dan böyük olduğu hal)

İkirəqəmli ədədlərin çıxılması (10-luq ayrılan hal)

Pullar – manat, qəpik, al, ödə

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

Məsələ həlli – artıq məlumatı müəyyən et

Tez hesablama bacarıqları

Həndəsi fiqurlar (düz xətt, şüa, bucaq)

Mötərizəli ifadələr

Həndəsi fiqurlar (kub, düzbucaqlı prizma, silindr, konus)

Əşyanın yeri

Təqribi hesablamalar

Uzunluğun ölçülməsi

Məsələ həlli

Kütlənin ölçülməsi

 

İNGİLİS DİLİ

Greeting / Nice to meet you

Greeting / see you later

Countries and nationalities / countries

Countries and nationalities / nationalities

Family / my family

Family / professions

Numbers / how many

Numbers / count to 20

Numbers / Shapes

School / school objects

School / our school

Colours / objects and colours

Colours / these / those

Clothes / a pair of…

Clothes / weather and clothes

Animals / does he/she like?

Animals / where is…?

Animals / Opposites

 

HƏYAT BİLGİSİ

Yenidən məktəbə

Yolda və nəqliyyatda

Ailədə

Davranış mədəniyyəti

Gün rejimi

Sağlamlıq nədir?

Sağlam olmağın yolları?

Yolxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?

Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır

Yer kürəsi

Günəş, hava, su, torpaq

Bitkilər və heyvanlar

Şəhərdə və kənddə

 

MƏNTİQ

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Dinləmə bacarığı

Qalın və incə saitlər

Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər

Əsərin mövzusu və ideyası

Sözlərin deyilişi və yazılışı

Nəsr və nəzm

Dialoq nədir? Mətnin hissələri

Yaxınmənalı sözlər. Çoxmənalı sözlər

Əksmənalı sözlər. Sözün məcazi mənası

Bədii və elmi mətnlər. Sözün mənasını necə izah etməli?

Nitq etiketləri. Sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü

Mürəkkəb sözlərin yazılışı

İsim - ad bildirən sözlər

Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılışı

Sifət - əlamət bildirən sözlər

Say - miqdar və sıra bildirən sözlər

Terminlər

Əvəzlik

Şəxs əvəzlikləri

 

İNGİLİS DİLİ

Let's learn letters

Countries and nationalities / My country

Countries and nationalities / Nationalities

Numbers / From one to nineteen

Numbers / From twenty to ninety

School / My school

 

RİYAZİYYAT

2-ci sinifdə keçirilənlərin təkrarı

Vurma-bölmə vərdişləri

Vurma və bölmənin xassələri

Qalıqlı bölmə

1000 dairəsində ədədlər

Onluqlara və yüzlüklərə yuvarlaqlaşdırma

Toplama (onluq və yüzlük yaranmayan hal)

Çıxma (onluq və yüzlük ayrılmayan hal)

1000 dairəsində toplama (yeni onluq və yüzlük yaranan hal)

1000 dairəsində çıxma (onluq və yüzlük ayrılan hal)

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

Məsələ həlli, məsələ qurma bacarıqları

Pullarımız

Paralel və kəsişən düz xətlər. Bucaqların növləri

Həndəsi fiqurlar (üzləri, tilləri, təpələri)

Çoxbucaqlının perimetri

Tez hesablama bacarıqları

Uzunluğun ölçülməsi

Kütlənin ölçülməsi

Məsələ həlli

 

MƏNTİQ

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 5

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

Fonetika

Köməkçi nitq hissələri

Sözün leksik və qrammatik mənası

Çoxmənalı sözlər

Omonimlər

Bəzi köməkçi nitq hissələrinin cümlədəki rolu

Baş üzvlər

İkinci dərəcəli üzvlər

Səbəb-nəticə əlaqəsi

Baş və ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədəki rolu

Cümlənin növləri

Bədii və elmi mətnlər

Cəm şəkilçiləri

Toplu isimlər

 

İNGİLİS DİLİ

School again / welcome to school. There is/are. Is there/are there

School again / At my uncle's. How many…?. Singular and plural form of Irregular nouns

School again / At the picnic/ Simple Present Tense

School again / At the summer house. Simple Present Tense 3rd person singular. Yes/No questions

Countries and nationalities / My pen friend. Simple Present Tense WH questions

Countries and nationalities / The United Kingdom

Food / My favourite food. Like+verb+ing

Food / Green boy's food

Food / Cookies, cookies, cookies

Hobbies / My hobby

Hobbies / Computer games

Hobbies / My favourite TV proqramme

Holidays / Happy New Year

Holidays / Hello spring

Holidays / Novruz holiday

Time / What time is it?

 

RİYAZİYYAT

3-cü sinifdə keçirilənlərin təkrarı

1000 000 dairəsində ədədlər

Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

Çoxrəqəmli ədədlər üzərində toplama və çıxma

Tam hissə modeli

Vurmanın xassələri

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Ədədi orta

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Qalıqlı bölmə

Hərəkətə aid məsələlər

Hissələr. Kəsrlər

Ədədə görə hissənin, hissəyə görə ədədin tapılması

Uzunluğun ölçülməsi

Kütlənin ölçülməsi

Tutumun ölçülməsi

Bucaqlar

Çoxbucaqlının perimetri

Çoxbucaqlının sahəsi

 

MƏNTİQ

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü