Abituriyent Sınaqları

QƏBUL İMTAHANI

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri - saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü. “K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün səs tərkibi. (Mövzunun geniş şəkildə izahı çalışmalara istinadən olmalıdır.)

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir.

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

FEİL: Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin quruluşca növləri. Sadə feillər. Düzəltmə feillər. İsimdən düzələn feillər. Feildən düzələn feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Feilin qrammatik məna növləri: Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri: Məlum, məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq-birgəlik və icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri: Xəbər şəkli. Xəbər şəklində ola feillərin həm zamana, həm də şəxsə görə dəyişməsi. Feilin zamanları: Keçmiş zaman. İndiki zaman. Gələcək zaman. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Əmr şəkli. Arzu şəkli. Vacib şəkli. Lazım şəkli. Şərt şəkli. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin şəkilçisi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərin feilə və ismə aid xüsusiyyətləri. Hansı cümlə üzvü vəzifələrində işlənməsi. Feili sifət. Feili sifətin feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri. Feili sifət şəkilçiləri. Feili sifətin zaman anlayışı bildirməsi. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama. Feli bağlamanın feilə və zərfə aid xüsusiyyətləri. Feli bağlama şəkilçiləri. Feli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Hərəkətin tərzini, zamanını və səbəbini bildirməsi.

ZƏRF: Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri: Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflərin yazılışı: bitişik, defislə və ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Zərfin məna növləri: Tərzi hərəkət zərfləri. Zaman zərfləri. Yer zərfləri. Kəmiyyət zərfləri. Zərf və digər nitq hissələri.

SÖZÜN TƏRKİBİ: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. İkivariantlı və dördvariantlı şəkilçilər. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Sözün tərkibinə görə təhlili.

SÖZ YARADICILIĞI: Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər.

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ : Qoşma. Qoşmaların ismin müəyyən hallarında işlənən sözlərə quşulub məna çalarları yarada bilməsi. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Təkhecalı qoşmaların sözlərə bitişik. Çoxhecalı qoşmaların isə qoşulduğu sözlərdən ayrı yazılması. Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar və onlarının yazılışı.

Ədat. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergülüln işlənməsi. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi. Nidalarda vergül və nida işarəsinin işlədilməsi. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin bir-biri ilə omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

SİNTAKSİS. Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Söz birləşmələrinin quruluşca növləri: Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr (təyini söz birləşmələri) və onların növləri: I növ təyini söz birləşmələri; II növ təyini söz birləşmələri; III növ təyini söz birləşmələri.

Feili birləşmələr və onların növləri: Məsdər tərkibləri; Feili sifət tərkibləri; Feili bağlama tərkibləri.

Cümlə. Cümlə haqqında ümumi məlumat. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə. Sual cümləsi. Sual cümləsinin növləri. Əmr cümləsi. Əmr cümləsinin xəbərlərinin felin əmr şəkli ilə ifadəsi. Nida cümləsi. Nida cümləsinin istifadə olunduğu yerlər.

 

ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Ahəng. Şeir vahidləri: misra, beyt, bənd. Vəzn, qafiyə, misradaxili bölgü (təqti), rədif ahəng yaradan vasitələr kimi. Şeir şəkilləri (dördlük, beşlik, altılıq və s.).

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar.

Aşıq yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatının xüsusi qolu kimi. Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis. Qoşmanın məzmunca növləri.

QƏDİM DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. Dövr haqqında ümumi məlumat. Əsas sənətkarlar.

"Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyunun məzmunu, təhlili. Boyun əsas obrazları.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Yazılı ədəbiyyatda ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ və onun janrları: qəzəl, qəsidə, qitə, rübai, tuyuq, müxəmməs, müsəddəs. Məsnəvi.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Epik növ və onun janrları: təmsil, hekayə, novella, povest, roman, oçerk, xatirə

Dramatik növ və onun janrları: komediya, dram, faciə. Dramatik əsərlərdə obrazların dili: monoloq. dialoq. Remarka.

Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. "Xəmsə"yə daxil olan əsərlərinin mövzusu və onlarda əksini tapan başlıca məsələlər.

"İsgəndərnamə" poeması. Poemada humanizm və ictimai ədalət ideyaları. Poemanın məzmunu, quruluşu və bədii xüsusiyyətləri.

ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI

İmadəddin Nəsimi. Həyat və yaradıcılığı. "Sığmazam" rədifli qəzəli.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii təsvir vasitələri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii ifadə vasitələri

Şah İsmayıl Xətai. Həyat və yaradıcılığı. "Dəhnamə" poeması. Poemanın mövzusu, ideyası.

Məhəmməd Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Məni candan usandırdı" qəzəlinin təhlili.

M.Füzulinin poemaları. "Leyli və Məcnun" poeması. Mövzusu, ideyası. Poemanın bədii xüsusiyyətləri.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ. Dövrün ümumi mənzərəsi.

"Koroğlu" eposu. Mövzusu və ideyası. "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu.

Molla Pənah Vaqif. Həyat və yaradıcılığı. "Pəri" qoşması.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii əsərdə əsas və epizodik obrazlar. İnsan, əşya və təbiət obrazları. Tip, xarakter. Bədii portret.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ. Dövrün ümumi mənzərəsi.

 

TARİX

II qruplar üçün

Azərbaycan qədim ölkədir. Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni Qarabağdadır. Neandertal insanlar və homosapienslər. Mezolit - Orta Daş dövrü. Neolit inqilabı. Eneolit dövrü. - §1, 2, 3,4,5

Tunc dövrü. Erkən şəhərlər. Üzərliktəpə, II Kültəpə. Son Tunc və İlk Dəmir dövrü. İbtidai icma quruluşunun dağılması. Qarabağ kurqanları - §6,7,8,9

Azərbaycan ərazisində iri tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları. Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Mannanın xarici siyasəti- §10,11,12

Mannanın süqutu. Mannanın təsərrüfatı və mədəniyyəti. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər imperiyası dövründə - §13,14,15

Atropatena dövləti. Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri. Atropatena mədəniyyəti - §16,17,18

Albaniya dövlətinin yaranması. Albaniyada əhalinin təsərrüfat həyatı. Albaniyada yadellilərə qarşı mübarizə. Albaniya mədəniyyəti - §19,20,21,22

Atropatena və Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində- §23,24

Qədim Misir dövləti. Qədim Misirdə mədəniyyət. -§3, 4

Feodal münasibətlərin inkişafı. Azərbaycan - Albaniya hökmdarı Cavanşir. İslam dininin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı - §1,2,3,4

Qədim şumerlər. Böyük Hun dövləti. -§5, 14

Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Azərbaycan vahid dövlət tərkibində. Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti- §5,6,7

Qədim Çin. Qədim Hindistan - § 15, 16

Slavyanların hücumları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX–XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti- §8,9,10

Qədim Yunanıstan. Yunan şəhər-dövlətləri. Yunan-İran müharibələri-§17, 18

Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması-§11, 12

Qədim Yunanıstan mədəniyyəti. Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü. Makedoniyalı İsgəndər-§19, 20

Səlcuq sarayından müstəqil hakimiyyətə. İntibah mədəniyyəti-§13, 14

Qədim Roma dövləti. -§21

Monqollar Azərbaycanda. Monqolların üçüncü yürüşündə yaranmış dövlət- §15,16

Roma imperiyasının yaranması və süqutu. Roma mədəniyyəti-§ 22, 23

Azərbaycan uğrunda mübarizə. Hökmdarın müdrikliyi və yerli hakimin inadlı mübarizəsi. Yadellilər mədəniyyətimizin inkişafını dayandıra bilmədi - §17,18,19

Xalqların böyük köçü. (Ağ Hun imperatorluğu) Göytürk xaqanlığı və onun varisləri. (Uyğur xaqanlığının yaranması). -§1, 2

Qaraqoyunlu dövləti- §20

Xəzər xaqanlığı. Böyük İpək yolunun başlandığı ölkə -§ 3, 4

Ağqoyunlu Uzun Həsənin dövlət siyasəti. Ağqoyunlu dövlətini süquta aparan yol - §21,22

Xilafət–xəlifələrin idarə etdiyi dövlət. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı dövləti və Qəznəvilər dövləti-§6, 7

Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Azərbaycan mədəniyyəti - §23, 24

Atabəylər dövlətinin sələfi. Dehli sultanlığından Moğol imperiyasınadək (Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövlətinin yaranması) -§9, 10

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə. Tənəzzüldən qüdrətə aparan yol - §1,2

Çingiz xan və onun davamçıları - § 11

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai həyat - §3, 4

Konstantinopol İstanbul oldu. Şərqin böyük hökmdarı – Əmir Teymur-§12, 13

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri. XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti -§5,6

Frank imperiyası – müasir Avropa dövlətlərinin sələfləri. Dünyanın ən uzumömürlü imperiyası. Slavyanlar - §15, 16

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətində siyasi vəziyyət. Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşır - §7,8

Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu. - §18

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülür. Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında - §9,10

Yüzillik müharibə - §19

 

III qruplar üçün

Azərbaycan qədim ölkədir. Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni Qarabağdadır. Neandertal insanlar və homosapienslər. Mezolit - Orta Daş dövrü. Neolit inqilabı. Eneolit dövrü. - §1, 2, 3,4,5

Qədim Misir dövləti. Qədim Misirdə mədəniyyət. -§3, 4

Tunc dövrü. Erkən şəhərlər. Üzərliktəpə, II Kültəpə. Son Tunc və İlk Dəmir dövrü. İbtidai icma quruluşunun dağılması. Qarabağ kurqanları - §6,7,8,9

Qədim şumerlər. Böyük Hun dövləti. -§5, 14

Azərbaycan ərazisində iri tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları. Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Mannanın xarici siyasəti- §10,11,12

Qədim Çin. Qədim Hindistan - § 15, 16

Mannanın süqutu. Mannanın təsərrüfatı və mədəniyyəti. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər imperiyası dövründə - §13,14,15

Qədim Yunanıstan. Yunan şəhər-dövlətləri. Yunan-İran müharibələri-§17, 18

Atropatena dövləti. Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri. Atropatena mədəniyyəti - §16,17,18

Albaniya dövlətinin yaranması. Albaniyada əhalinin təsərrüfat həyatı. Albaniyada yadellilərə qarşı mübarizə. Albaniya mədəniyyəti - §19,20,21,22

Qədim Yunanıstan mədəniyyəti. Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü. Makedoniyalı İsgəndər-§19, 20

Atropatena və Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində- §23,24

Qədim Roma dövləti. -§21

Feodal münasibətlərin inkişafı. Azərbaycan - Albaniya hökmdarı Cavanşir. İslam dininin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı - §1,2,3,4

Roma imperiyasının yaranması və süqutu. Roma mədəniyyəti-§ 22, 23

Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Azərbaycan vahid dövlət tərkibində. Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti- §5,6,7

Xalqların böyük köçü. (Ağ Hun imperatorluğu) Göytürk xaqanlığı və onun varisləri. (Uyğur xaqanlığının yaranması). -§1, 2

Slavyanların hücumları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX–XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti- §8,9,10

Xəzər xaqanlığı. Böyük İpək yolunun başlandığı ölkə -§ 3, 4

Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması-§11, 12

Xilafət–xəlifələrin idarə etdiyi dövlət. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı dövləti və Qəznəvilər dövləti-§6, 7

Səlcuq sarayından müstəqil hakimiyyətə. İntibah mədəniyyəti-§13, 14

Atabəylər dövlətinin sələfi. Dehli sultanlığından Moğol imperiyasınadək (Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövlətinin yaranması) -§9, 10

Monqollar Azərbaycanda. Monqolların üçüncü yürüşündə yaranmış dövlət- §15,16

Çingiz xan və onun davamçıları - § 11

Azərbaycan uğrunda mübarizə. Hökmdarın müdrikliyi və yerli hakimin inadlı mübarizəsi. Yadellilər mədəniyyətimizin inkişafını dayandıra bilmədi - §17,18,19

Konstantinopol İstanbul oldu. Şərqin böyük hökmdarı – Əmir Teymur-§12, 13

Qaraqoyunlu dövləti- §20

Frank imperiyası – müasir Avropa dövlətlərinin sələfləri. Dünyanın ən uzumömürlü imperiyası. Slavyanlar - §15, 16

Ağqoyunlu Uzun Həsənin dövlət siyasəti. Ağqoyunlu dövlətini süquta aparan yol - §21,22

Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu. - §18

Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Azərbaycan mədəniyyəti - §23, 24

Yüzillik müharibə - §19

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə. Tənəzzüldən qüdrətə aparan yol - §1,2

Dumanlı Albion orta əsrlərdə - §20

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai həyat - §3, 4

Kilsənin yolları necə ayrıldı - §21

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri. XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti -§5,6

Avropalılar sərvət axtarışında - §22

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətində siyasi vəziyyət. Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşır - §7,8

Dəniz gözlərinin mübarizəsi-§23

Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülür. Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında - §9,10

Böyük Moğol imperiyasının parçalanması. Çin – « Qapalı ölkə » - §4, 5

 

COĞRAFİYA

YER HAQQINDA BİLİKLƏRİN İNKİŞAFI Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi ünvanlar VI – § 2

Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı VI – § 6 VII – § 1,2,3,4,5 VIII – § 1,2,3,4,5

Materiklər və qitələr, onların tədqiqi və ucqar nöqtələri VI – § 3 6 və 7-ci sinif atlasları

YER KÜRƏSİNİN KARTOQRAFİK TƏSVİRLƏRİ Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48,49 VII – § 8,10

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46 VII – § 9

Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar VII – § 6,7

Xəritələr və onların təsnifatı. Coğrafi informasiyaların xəritələrdə təqdimolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr VI – § 4 VIII – § 7,8,9,10,11,12 IX – § 1,2

YERİN HƏRƏKƏTİ VƏ ONUN COĞRAFİ NƏTİCƏLƏRİ Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri. VI – § 41,42,44 VII – § 11,12,13,14,15 VIII – § 14,15 IX – § 10,11

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. VII – § 15

Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı VI – § 43 VII – § 16 VIII – § 13,18 IX – § 11,12

YERİN FƏAL TEKTONİK TƏBƏQƏSİ Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurların təsnifatı VI – § 15, 16 VII – § 22

Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar VI – § 17, 18 VII – § 17

Litosfer tavaları və onların hərəkəti VIII – § 19,20,21,22

Yerin geoloji inkişafı. Qədim quru və su sahələri. Materiklərin geoloji quruluşu VIII – § 19,20,21,22

YER SƏTHİNİN RELYEFİ Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması VI – § 20 VII – § 19

Yer sətihinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefə təsiri VI – § 21 VII – § 18,20,21

Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları IX – § 3,4,5,6,7,8

Azərbaycan Respublikasının relyefi və faydalı qazıntıları VII – § 23,24 IX – § 9

ATMOSFER VƏ İQLİM. Atmosferi quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu VI – § 22,23,24 VII – § 25 IX – § 13

Atmosfer təzyiqi və külək VI – § 25 VII – § 26,27

Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar VIII – § 24, 25, 26

Nisbi və mütləq rütubət. Yer kürəsində yağıntıların paylanması VI – § 26,27 VII – § 28,29 VIII – § 27

 

İNGİLİS DİLİ

People and Society–Nice to meet you! /am, is, are

People and Society–Nice to meet you! /articles: a/an

People and Society–Meet my family! /possessive adjectives

People and Society–Meet my family! /possessive 's

People and Society–What have they got? /have got

People and Society–What have they got? /basic adjectives

Education–School days /telling the time

Education–School days /prepositions of time

Education–Welcome to my school! /there is/ there are

Education–Welcome to my school! /plurals

Education–School days /countable and uncountable nouns

Education School days /some/any, how many/how much?

Personality and Character–Free time /like, love, hate

Personality and Character–Free time /and, but, or

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Jobs–Home and work /the present simple tense

Jobs–A day at work /prepositions of place

Jobs–A day at work /adverbs of frequency

Jobs–Helping others /want to / would like to

Jobs–Helping others /object pronouns

 

BİOLOGİYA

Vətənimizin təbiəti. Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri. Canlıların təsnifatı

Laboratoriya avadanlıqları. Hüceyrənin ümumi quruluşu. Prokariot orqanizmlər. Viruslar

Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı. Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər. Bitkilərin toxumaları. Heyvanların toxuma, orqan və orqanlar sistemi

Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları. Zoğ və tumurcuğun quruluşu. Gövdənin daxili quruluşu. Yarpağın xarici və daxili quruluşu. Yarpaqların düzülüşü. Kökün quruluşu. Kökün növləri və sistemləri

Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri. Çiçək. Çiçək qrupları. Toxumun quruluşu. Meyvə

Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemləri. Bitkilərdə dayaq sistemi. Bitkilərin yeraltı qidalanması. Bitkilərin havadan qidalanması. Fotosintez. Heyvanların qidalanması. Bakteriya və göbələklərin qidalanması

Bitkilər və heyvanlarda tənəffüs. Bitkilərin su buxarlandırması. Xəzan. Heyvanlarda daşıyıcı sistem. İfrazat. Qeyri-cinsi çoxalma. Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma

Tozlanma. Orqanizmlərin cinsi çoxalması. Toxumun cücərməsi. Heyvanlarda böyümə və inkişaf

Canlı orqnizmlərin məskunlaşması və yayılması. Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi. Təbii birliklər. İnsan və canlı təbiət. Azərbaycan qoruqları. Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti. Dərman bitkiləri

Heyvanların əhliləşdirilməsi. Canlıların insan sağlamlığında rolu. Düzgün qidalanma. Canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələri. Biologiyanın tədqiqat üsulları. Mikroskopiya. Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi

Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar. Qonur və qırmızı yosunlar. Yosunların əhəmiyyəti

Ali sporlu bitkilər. Mamırların çoxalması və əhəmiyyəti.

Qıjıkimilər. Qıjıların çoxalması

Qatırquyruğular və plaunlar. Qıjıkimilərin əhəmiyyəti. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Çılpaqtoxumluların çoxalması və əhəmiyyəti

Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər, gülçiçəklilər, paxlalılar, badımcançiçəklilər fəsilələri

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsiləsi. Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri

Bakteriyalar aləmi. Bakteriyaların müxtəlifliyi. Göbələklər aləmi. Papaqlı göbələklər. Göbələklərin müxtəlifliyi

Şibyələr. Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipi. Birhüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti və müxtəlifliyi

Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi

Yastı qurdlar tipi

Sap qurdlar tipi. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri. Həlqəvi qurdlar tipi

Molyuskalar tipi

Buğumayaqlılar tipi. Xərçəngkimilər sinfi. Hörümçəkkimilər sinfi

Cücülər sinfi. Cücülərin müxtəlifliyi və təbiətdə rolu

 

KİMYA

I  və IV qruplar üçün

İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar

Atomun quruluşu

Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi rabitə. Hibridləşmə

Valentlik. Oksidləşmə dərəcəsi

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Kimyəvi reaksiyaların sürəti

Kimyəvi tarazlıq.Tarazlığa təsir göstərən amillər

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

Məhlullar

Elektrolitik dissosiasiya

Hidroliz

 

FİZİKA

I və IV qruplar üçün

Mexaniki hərəkət. Hesablama cismi. Hesablama sistemi. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Skalyar və vektorial kəmiyyətlər. Vektorlar üzərində əməllər. Vektorların proyeksiyaları. Sürət. Sürətin vahidi. Süətin ölçülməsi - spidometr. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə koordinant. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürətin proyeksiyasının, yerdəyişmənin proyeksiyasının və koordinatın zamandan asılılıq qrafikləri. Bir düz xətt boyunca baş verən hərəkətlərdə sürətlərin toplanmasi. Hərəkətin nisbiliyi. Nisbi sürət.

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Ani sürət. Təcil. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürət. Düzxətli bərabəryeyinləşən və düzxətli bərabəryavaşıyan hərəkətlər. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürətin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri. Dəyişənsürətli hərəkətdə orta sürət. Hərəkətin qrafiki təsviri. Sürərt-zaman və yol-zaman qrafikləri. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət qrafikinə əsasən yolun təyini. Sükunət halından düzxətli bərabərtəcilli hərəkət edən cismin gediyi yol və yerdəyişmə. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə yolun zamandan asılılq qrafiki.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil.

Qüvvə. Qüvvələrin toplanması. Əvəzləyici qüvvə. Cismin ətalətliliyi-ətalət (inersial) hesablama sistemi. Cismin kütləsi. Maddənin sıxlığı. Nyutonun I qanunu. Nyutonun II qanunu. Nyutonun III qanunu. Qüvvələrin qrafiki təsviri.

Qravitasiya sahəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti. Ağırlıq qüvvəsi. Səbətdüşmə təcili. Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə yüklənmə.

Deformasiya. Elastik və plastik deformasiyalar. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu. Sərtlik. Dinamometr. Sürtünmə qüvvəsi. Sürtünmə əmsalı.

Enerji. Potensial və kinetik enerji. Potensial və kinetik enerjinin asılı olduğu kəmiyyətlər-Yerlə qarşılıqlı təsirdə olan cismin və elastiki deformasiya etmiş yayın potensial enerjisi. Enerjinin saxlanma qanunu. Mexaniki iş, iş vahidləri. Güc, güc vahidləri.

Təzyiq. Təzyiq qüvvəsi. Bərk cismin təzyiqi. Qazların təzyiqi. Mayelərin təzyiqi. Manometrlər. Maye və qazlarda təzyiqin ötürülməsi. Paskal qanunu. Birləşmiş qablar. Birləşmiş qablar qanunu. Hidravlik maşın.

Atmosfer. Atmosfer təzyiqi. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi. Civəli barometr. Barometr-aneroid. Atmosfer təzyiqinin hündürlükdən asılı olaraq dəyişməsi. Arximed qanunu. Cisimlərin üzmə şərtləri: gəmilərin üzməzi, havada uçma.

Sadə mexanizimlər. Ling. Qüvvə momenti. Qüvvənin qolu. Blok. Tərpənməz və tərpənən bloklar. Polistpast. Dolamaçarx. Mail müstəvi. Vint.

Sadə mexanizimlərdə işlərin bərabərliyi. Mexanikanın ”qızıl qaydası”. Mexanizmin faydalı iş əmsalı (FİƏ). Cismin tarazlığı: dayanıqlı, dayanıqsız və fərqsiz tarazlıq.

Rəqsi hərəkət. Mexaniki rəqslər. Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər: rəqsin amplitudu, periodu və tezliyi. Riyazi rəqqas. Yaylı rəqqas.

Dalğa. Mexaniki dalğalar. Mexaniki dalğaların növləri: eninə və uzununa dalğalar. Dalğanı xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər: dalğa uzunluğu, dalğanın yayılma sürəti. Səs dalğaları. Səsin sürəti. Əks-səda. İnsanın eşidə bilmədiyi dalğalar: infra və ultra səslər. Seysmik dalğalar.

Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur. Cisimlərin istilikdən genişlənməsi. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları-termometrlər. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları: mexaniki işgörmə və istilikvermə. İstilikvermə və onun növləri: istilikkeçirmə, konveksiya və şüalanma.

İstilik miqdarı. Xüsusi istilik tutumu. İstilik tutumu. Yanacağın yanma istiliyi. İstilik proseslərində enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balans tənliyi.

Maddənin aqreqat halları. Ərimə və bərkimə. Ərimə və bərkimə proseslərində temperatur-zaman, temperatur-istilik miqdarı qrafikləri. Xüsusi ərimə istiliyi. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya.

Doymuş buxar və doymamış buxar. Qaynama. Xüsusi buxarlanma istiliyi. Havanın rütubəti. Rütubəti ölçən cihazlar: hiqrometr, psixrometr.

İstilik mühərriki. İstilik mühərriklərini faydalı iş əmsalı (FİƏ). İstilik mühərrikləri və onların növləri - buxar turbini, daxili yanma mühərriki, reaktiv mühərrik.

Cisimlərin elektriklənməsi. Elektrik yükü. Atomun quruluşu. Elektriklənmənin təbiəti. Keçiricilər və dielektriklər. Elektrostatik induksiya. Elektroskop. Elektrometr. Elektrik yükünün saxlanma qanunu.

Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri - Kulon qanunu. Elertrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Elektrik yüklərini ayıran, toplayan və ötürən qurğular: kondensator, elektrofor maşın.

Elektrik cərəyanı. Cərəyan mənbələri. Elektrik dövrəsi və onun elementləri. Elektrik cərəyanının təsirləri: işıq, istilik, kimyəvi və maqnit təsirləri. Cərəyan şiddəti və onun ölçülməsi. Gərginlik və onun ölçülməsi.

 

RİYAZİYYAT

I və II qruplar üçün

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Tənliklər sistemi

Bərabərsizliklər

Fiqurların sahəsi

 

III, IV və V qruplar üçün

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

 

ALMAN DİLİ

Lektion 1 . Stunde 1. Die Familienangehörigen . Die neuen Wörter Übungen II ; IV ; VI

Lektion 1 . Stunde 2. Übungen . Deklination der Adjektive . Übungen 1 ; 2 ; 3

Lektion 2 . Stunde 1. Lebenslauf. Rektion der Verben ; sich vorstellen Dat. gehören zu Dat . Die neuen Wörter . Übungen III ; IV

Lektion 2. Stunde 2 . Übungen .

Deklination der Substantive . Starke Deklination der Substantive .

Lektion 3 . Stunde 1 . Berufswahl. Deklination der Substantive ; Schwache Deklination der Substantive .

Übungen IV – VI

Lektion 3 . Stunde 2 Bedingungssatz . Die Konjunktionen wenn , falls . Übungen .

Lektion 4. Stunde 1 . Unsere Hobbys . Bedingungssatz. Übungen .

Lektion 4. Stunde 2. Übungen . Die Wörter und Wendungen .

Lektion 5 . Stunde 1. Konjugation der Hilfsverben haben , sein im Konjunktiv II . Übungen II ; IV; V

Lektion 5 . Stunde 2. Würde + Infinitiv die neuen Wörter . Der Text : Wenn ich Bürgermeister wäre

Lektion 6 .Stunde 1. Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit . Übungen .

Lektion 6 . Stunde 2 . Deklination der Adjektive.

Schwache Deklination der Adjektive ,

Lektion 7 . Stunde 1 . Aus moderner deutschen Kinder- und Jugendliteratur . M. Mai ; „ Wenn wir einmal groß sind “.

Lektion 7 . Stunde 2. Übungen . Übungen I – IV

Lektion 8. Stunde 1. Schulen in Deutschland . Die neuen Wörter lernen . Übungen I-V

Lektion 8. Stunde 1. Die Zahlwörter . Kardinalzahlwörter . Bruchzahlwörter . ´Übungen .

Ordnungszahlwörter. Deklination der Ordnungszahlwörter

Lektion 9 . Stunde 1. In der Deutschstunde. Die neuen Wörter . Übungen

Lektion 9 .Stunde 2 Die neue Wörter und Wendungen.

Lektion 10. Stunde 1. Die neuen Wörter . Übungen .

Lektion 10 . Stunde 2. Dialog. Übungen I; II; III

Lektion 11. Stunde 1.Johann Wolfgang Goethe. Die Konjunktionen als, wenn, nachdem . Temporalsätze .

Lektion 11 . Stunde 2 . Übungen

Lektion 12. Stunde 1.Tag der Solidarität von Aserbaidschanern auf der ganzen Welt . Übungen

Lektion 12. Stunde 2.

Lektion 13. Stunde 1. Vor der Karte Aserbaidschans. Übungen II-III

Lektion 13. Stunde 2.

Lektion 14. Stunde 3 Wofür stehen die asärbaidscha- nische Staatssymole ?

Der Bau der Adjektive

Lektion 14. Stunde 2. Woher stammt die Aserbaidschanische Sprache ?

Lektion 15. Stunde 1. Die Europäische Union.

Die Femininasuffixe.

Lektion 15. Stunde 2. Übungen .

Lektion 16 Stunde 1. Imperativ der Verben . Übungen .

Lektion 16 . Stunde 2. Wiederholung der Wörter und Wendungen .

Lektion 17. Summativische Bewertung .

Lektion 18. Stunde 1. Alltagssorgen . Die neuen Wörter und Wendungen auswendig lernen .Übungen .II-IV

Lektion 18 . Stunde 2. Übungen . Die Präpositionen .

Lektion 19 . Stunde 1. Im Theter . Dialog bilden .

Lektion 19. Stunde 2. Übungen .Wiederholung

Die Präp0sitionen mit Dat und Akk.

Lektion 20 . Stunde 1. Genozide in Chodschaly . Die neuen Wörter und Wendungen .

Lektion 20 . Stunde 2. Übungen . Deklination der Personalpronomen .

Lektion 21. Stunde 1. Seien wir aufmerksam .

Johannes Merkel : „ Der Junge , der alles falsch verstand “ Übungen , die neuen Wörter und Wendungen .

Lektion 21. Stunde 2 . Wiederholung .

Lektion 22. Stunde 1. Dschelil Memmedgulusade und Molla Nesreddin . Die neuen Wörter und Wendungen.

Lektion 22 . Stunde 2. Übungen . Übung 1 Lesen . Übersetzen

Lektion 23. Stunde1. Frühlingsankunft . Übungen . Passivsätze .

Lektion 23. Stunde 2. Wiederholung . Testübungen .

Lektion 24. Stunde 1.

Lektion 24. Stunde 2. B. Vahabsade „ Meine Mutter “ Übungen . Präfix un -

Lektion 25. Stunde 1. Nowrus und Östern . Nowrus Lesen und übersetzen .

Lektion 25. Stunde 1. Nowrus und Ostern . Ostern . Lesen und übersetzen .

Lektion 25. Stunde 2. Übungen

Lektion 26. Stunde 1. Guten Appetit . Übungen .

Lektion 26. Stunde 2. Übungen I – VI

 

FRANSIZ DİLİ

Unité 1. Un jour je serai… Leçon 1. Document A, BPhonétiques, articles

Unité 1. Un jour je serai… Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 1. Un jour je serai… Leçon 3. Grammaire et orthographe.Présent du subjonctif

Unité 1. Un jour je serai… Leçon 6. La profession de jardinier.Phonétiques, noms, synonymes

Unité 2. Changeons notre mode de vie ! Leçon 1. Document A, B. Thomas, un garçon écologiste.Phonétiques, articles, noms

Unité 2. Changeons notre mode de vie ! Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 2. Changeons notre mode de vie ! Leçon 3. Grammaire et orthographe.Adverbes, Participe présent

Bilan I. Compréhension orale et écrite. (10 points)Tests des connaissances

Unité 3. Le port d’un uniforme. Leçon 1. Document A, B. Pour ou contre l’uniforme d’écolier ?Phonétiques, articles, noms

Unité 3. Le port d’un uniforme. Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 3. Le port d’un uniforme. Leçon 3. Grammaire et orthographe.La conjonction `Si`, Pronoms indéfinis

Unité 3. Le port d’un uniforme. Leçon 6. Les grands couturiers français.Phonétiques, noms, synonymes

Unité 4. La maison de mes rêves. Leçon 1. Document A,B, C. Chez l’agent immobilier.Phonétiques, noms, synonymes

Unité 4. La maison de mes rêves. Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 4. La maison de mes rêves. Leçon 3. Grammaire et orthographe.Les adverbes de lieu, Les pronoms démonstratifs, possessifs

Unité 4. La maison de mes rêves. Leçon 6. L’habitation de mes rêves.Phonétiques, antonymes

Bilan II. Compréhension orale et écrite. (10 points)Tests des connaissances

Unité 5. Le monde du travail. Leçon 1. Annonces, Documents.Phonétiques, articles, noms

Unité 5. Le monde du travail. Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 5. Le monde du travail. Leçon 3. Grammaire et orthographe.Le conditionnel présent

Unité 5. Le monde du travail. Leçon 6. Petits boulots pendant les vacances.Phonétiques, noms, synonymes

Unité 6. Hommes et femmes sommes-nous égaux ? Leçon 1. Document A,B. Les hommes et les femmes dans la société.Phonétiques, noms

Unité 6. Hommes et femmes sommes-nous égaux ? Leçon 2. Vocabulaire et communication.Mots et expressions

Unité 6. Hommes et femmes sommes-nous égaux ? Leçon 3. Grammaire et orthographe.L’adjectif indéfini, Pluriel des adjectifs

 

RUS DİLİ

Фонетика. Звуки речи. Система согласных звуков. Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я (в начале слова, после ь и ъ знаков, после гласной)

Лексика. Прямое и переносное значение слов.

Синонимы. Антонимы.

Пословицы и поговорки.

Понятие о фразеологизмах. Фразеологизмы синонимы и антонимы.

Употребление числительных два и две. Употребление порядковых числительных.

Употребление количественных числительных с существительными.

Согласование существительного с прилагательным.

Степени сравнения прилагательного.

Глаголы движения идти/ходить; ехать/ездить ...

Глаголы движения с приставками пространственного значения.

Употребление глаголов в форме прошедшего времени.

Настоящее время глагола.

Будущее время глагола.

Употребление глаголов класть/положить, знать/....................

Умение определять наклонение глагола.

Употребление существительных в предложном падеже с предлогами в и на.

Винительный падеж с предлогами в, на, через. Дательный падеж с предлогами к, по

Наречие места, времени, причины.

Наречие цели, образа действия, меры и степени.

Понятие о сложном предложении. Умение отличать простое предложение от сложного.

Виды сложных предложений. Понятие о союзах (сочинительные и подчинительные).

Использование подчинительных союзов потому, что; так как; благодаря тому что.

Конструкции сложных предложений с союзами что, кто, где, куда, когда.

QƏBUL İMTAHANI

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri - saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü. “K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün səs tərkibi. (Mövzunun geniş şəkildə izahı çalışmalara istinadən olmalıdır.)

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir.

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

FEİL: Təsdiq və inkar feillər. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin quruluşca növləri. Sadə feillər. Düzəltmə feillər. İsimdən düzələn feillər. Feildən düzələn feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Feilin qrammatik məna növləri: Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri: Məlum, məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq-birgəlik və icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri: Xəbər şəkli. Xəbər şəklində ola feillərin həm zamana, həm də şəxsə görə dəyişməsi. Feilin zamanları: Keçmiş zaman. İndiki zaman. Gələcək zaman. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Əmr şəkli. Arzu şəkli. Vacib şəkli. Lazım şəkli. Şərt şəkli.

İdi, imiş, isə hissəcikləri. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin şəkilçisi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərin feilə və ismə aid xüsusiyyətləri. Hansı cümlə üzvü vəzifələrində işlənməsi.

Feili sifət. Feili sifətin feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri. Feili sifət şəkilçiləri. Feili sifətin zaman anlayışı bildirməsi. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama. Feli bağlamanın feilə və zərfə aid xüsusiyyətləri. Feli bağlama şəkilçiləri. Feli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Hərəkətin tərzini, zamanını və səbəbini bildirməsi.

ZƏRF: Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri: Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflərin yazılışı: bitişik, defislə və ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Zərfin məna növləri: Tərzi hərəkət zərfləri. Zaman zərfləri. Yer zərfləri. Kəmiyyət zərfləri. Zərf və digər nitq hissələri.

SÖZÜN TƏRKİBİ: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. İkivariantlı və dördvariantlı şəkilçilər. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Sözün tərkibinə görə təhlili

SÖZ YARADICILIĞI: Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər.

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ : Qoşma. Qoşmaların ismin müəyyən hallarında işlənən sözlərə quşulub məna çalarları yarada bilməsi. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Təkhecalı qoşmaların sözlərə bitişik. Çoxhecalı qoşmaların isə qoşulduğu sözlərdən ayrı yazılması. Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar və onlarının yazılışı.

Ədat. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergülüln işlənməsi. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi. Nidalarda vergül və nida işarəsinin işlədilməsi. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin bir-biri ilə omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

SİNTAKSİS. Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Söz birləşmələrinin quruluşca növləri: Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr (təyini söz birləşmələri) və onların növləri: I növ təyini söz birləşmələri; II növ təyini söz birləşmələri; III növ təyini söz birləşmələri.

Feili birləşmələr və onların növləri: Məsdər tərkibləri; Feili sifət tərkibləri; Feili bağlama tərkibləri.

Cümlə. Cümlə haqqında ümumi məlumat. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə. Sual cümləsi. Sual cümləsinin növləri. Əmr cümləsi. Əmr cümləsinin xəbərlərinin felin əmr şəkli ilə ifadəsi. Nida cümləsi. Nida cümləsinin istifadə olunduğu yerlər.

Cümlə üzvləri. Cümlə üzvü anlayışı. Cümlənin qrammatik əsası: mübtəda və xəbər. Mübtəda. Mübtədanın ifadə vasitələri. Adlıq halda olan sözlərlə və söz birbşmələri ilə ifadəsi. Xəbər. Xəbərin ifadə vasitələri. Feili xəbər. Feili xəbərin feilin müxtəlif şəkilləri və frazeoloi birləşmələrlə ifadə olunması. İsmi xəbər. Heç bir suala cavab verməyən var, lazım, gərək, yox, mümkün və s. Sözlərin ismi xəbər kimi işlənə bilməsi. “Deyil” sözünün adlara qoşulub ismi xəbər olması. Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.

 

ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Ahəng. Şeir vahidləri: misra, beyt, bənd. Vəzn, qafiyə, misradaxili bölgü (təqti), rədif ahəng yaradan vasitələr kimi. Şeir şəkilləri (dördlük, beşlik, altılıq və s.).

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar.

Aşıq yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatının xüsusi qolu kimi. Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis. Qoşmanın məzmunca növləri.

QƏDİM DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. Dövr haqqında ümumi məlumat. Əsas sənətkarlar.

"Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyunun məzmunu, təhlili. Boyun əsas obrazları.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Yazılı ədəbiyyatda ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ və onun janrları: qəzəl, qəsidə, qitə, rübai, tuyuq, müxəmməs, müsəddəs. Məsnəvi.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Epik növ və onun janrları: təmsil, hekayə, novella, povest, roman, oçerk, xatirə

Dramatik növ və onun janrları: komediya, dram, faciə. Dramatik əsərlərdə obrazların dili: monoloq. dialoq. Remarka.

Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. "Xəmsə"yə daxil olan əsərlərinin mövzusu və onlarda əksini tapan başlıca məsələlər.

"İsgəndərnamə" poeması. Poemada humanizm və ictimai ədalət ideyaları. Poemanın məzmunu, quruluşu və bədii xüsusiyyətləri.

ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI

İmadəddin Nəsimi. Həyat və yaradıcılığı. "Sığmazam" rədifli qəzəli.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii təsvir vasitələri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii ifadə vasitələri

Şah İsmayıl Xətai. Həyat və yaradıcılığı. "Dəhnamə" poeması. Poemanın mövzusu, ideyası.

Məhəmməd Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Məni candan usandırdı" qəzəlinin təhlili.

M.Füzulinin poemaları. "Leyli və Məcnun" poeması. Mövzusu, ideyası. Poemanın bədii xüsusiyyətləri.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ. Dövrün ümumi mənzərəsi.

"Koroğlu" eposu. Mövzusu və ideyası. "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu.

Molla Pənah Vaqif. Həyat və yaradıcılığı. "Pəri" qoşması.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii əsərdə əsas və epizodik obrazlar. İnsan, əşya və təbiət obrazları. Tip, xarakter. Bədii portret.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ. Dövrün ümumi mənzərəsi.

 

TARİX

II qruplar üçün

İbtidai icma cəmiyyəti. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları – §1,2

İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə. VII–IV əsrlərdə – §3,4

Atropatena dövləti - §5

Albaniya dövləti. Mədəniyyət - §6, 7

Azərbaycan Sasanilər dövründə. Girdman dövləti. Cavanşir - §8, 9

Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək- §10,11,12

Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri - §13,14

Qədim Misir və İkiçayarası (Mesopotamiya) dövlətləri – §2

Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət - §15,16,17

Qədim Hindistan - §3

Azərbaycan və Səlcuqlar - §18

Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin - §4

Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti - §19

Qədim Yunanıstan - §5

Şirvanşahlar XI–XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti - §20,21

Qədim Roma. Mədəniyyət - §5,6

Çin - §7

Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində - §23

Türk dövlətləri- §7

Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə - §24

Ərəblər. İslam. Xilafət - §10

Qaraqoyunlu dövləti - §25

Qərbi Avropa - §11

Ağqoyunlu dövləti - §26

Bizans imperiyası və slavyanlar - §12

Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində - §27

Səlcuq sultanlığı və Osmanlı imperiyası- §14

Şəki hakimliyi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi. XIII–XV əsrlərdə mədəniyyət - §28,29

Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu - §15

Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi - §30

Teymurilər dövləti - §16

Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə - §31

Hindistan və Çin - §16

Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində - §32

Şərqə doğru səlib yürüşləri- §17

Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində - §33

 

III qruplar üçün

İbtidai icma cəmiyyəti. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları – §1,2

Qədim Misir və İkiçayarası (Mesopotamiya) dövlətləri – §2

İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə. VII–IV əsrlərdə – §3,4

Qədim Hindistan - §3

Atropatena dövləti - §5

Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin - §4

Albaniya dövləti. Mədəniyyət - §6, 7

Qədim Yunanıstan - §5

Azərbaycan Sasanilər dövründə. Girdman dövləti. Cavanşir - §8, 9

Qədim Roma. Mədəniyyət - §5,6

Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək- §10,11,12

Çin - §7

Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri - §13,14

Türk dövlətləri- §7

Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət - §15,16,17

Ərəblər. İslam. Xilafət - §10

Azərbaycan və Səlcuqlar - §18

Qərbi Avropa - §11

Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti - §19

Bizans imperiyası və slavyanlar - §12

Şirvanşahlar XI–XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti - §20,21

Səlcuq sultanlığı və Osmanlı imperiyası- §14

Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə - §22

Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu - §15

Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində - §23

Teymurilər dövləti - §16

Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə - §24

Hindistan və Çin - §16

Qaraqoyunlu dövləti - §25

Şərqə doğru səlib yürüşləri- §17

Ağqoyunlu dövləti - §26

Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması- §18

Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində - §27

Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası - §20

Şəki hakimliyi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi. XIII–XV əsrlərdə mədəniyyət - §28,29

İngiltərə - §21

Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi - §30

Fransa - §21

Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə - §31

Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. - §22

Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində - §32

ABŞ-ın yaranması. - §22

Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində - §33

 

COĞRAFİYA

YER HAQQINDA BİLİKLƏRİN İNKİŞAFI Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları VI – § 6 VII – § 1,2,3,4,5 VIII – § 1,2,3,4,5 X – § 1,2

YER KÜRƏSİNİN KARTOQRAFİK TƏSVİRLƏRİ Plan və miqyas. Şərti işarələr VI – § 47,48 VII – § 8,10

Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar VI – § 45,46 VII – § 9

Yerin forma və ölçüləri. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar VII – § 6 X – § 7

Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Coğrafi informasiyaların xəritələrdə təqdimolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr VI – § 4 VIII – § 7,8,9,10,11,12 IX – § 1,2 X – § 9,10,11

KAİNAT VƏ GÜNƏŞ SİSTEMİ. YERİN HƏRƏKƏTİ VƏ ONUN COĞRAFİ NƏTİCƏLƏRİ Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri. VI – § 41,42,44 VII – § 11,12,13,14,15 VIII – § 14,15 IX – § 10,11 X – § 3,8

İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. VII – § 15 X – § 8

Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı VI – § 43 VII – § 16 VIII – § 13 IX – § 11,12 X – § 8

YER QABIĞININ İNKİŞAF TARİXİ. YERİN FƏAL TEKTONİK TƏBƏQƏSİ Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar VI – § 15, 16 VII – § 22 X – § 4,5,12

Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar VI – § 17, 18 VII – § 17 VIII – § 19,20,21,22

Qırışıqlıq vilayətləri və platformalar. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Azərbaycanın geoloji quruluşu X – § 13, 14,15

YER SƏTHİNİN RELYEFİ Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması. Yer sətihinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefə təsiri VI – § 20,21 VII – § 18,19,20,21

Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları IX – § 3,4,5,6,7,8

Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları VII – § 23,24 IX – § 9 X – § 16,17,18

ATMOSFER VƏ İQLİM. Atmosferi quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu VI – § 22,23,24 VII – § 25 IX – § 13

Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar VI – § 25 VII – § 26,27 VIII – § 24, 25, 26

Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması VI – § 26,27 VII – § 28,29 VIII – § 27 X – § 19,21

İqlim. Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri. Materiklərin iqlim qurşaqları VII – § 30 VIII – § 28,29 IX – § 14,15,16,17,18,19 X – § 23

Azərbaycanda günəşli saatların, istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanın iqlim tipləri VII – § 31 IX – § 20 X – § 20,22,24

YER KÜRƏSİNİN SU SAHƏSİ Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı VI – § 29,30,31 VIII – § 30,31,32,33,34

Dənizlər və körfəzlər. Boğaz, bərzəx, ada və yarımadalar VIII – § 32,33

Yer kürəsinin çayları, gölləri, buzlaqları, bataqlıqları, yeraltı suları. Çayların hidroloji xüsusiyyətlərinin təyini VI – § 32,33 VII – § 34,35 X – § 27,29,30,31

 

İNGİLİS DİLİ

People and Society–Nice to meet you! /am, is, are

People and Society–Nice to meet you! /articles: a/an

People and Society–Meet my family! /possessive adjectives

People and Society–Meet my family! /possessive 's

People and Society–What have they got? /have got

People and Society–What have they got? /basic adjectives

Education–School days /telling the time

Education–School days /prepositions of time

Education–Welcome to my school! /there is/ there are

Education–Welcome to my school! /plurals

Education–School days /countable and uncountable nouns

Education School days /some/any, how many/how much?

Personality and Character–Free time /like, love, hate

Personality and Character–Free time /and, but, or

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Jobs–Home and work /the present simple tense

Jobs–A day at work /prepositions of place

Jobs–A day at work /adverbs of frequency

Jobs–Helping others /want to / would like to

Jobs–Helping others /object pronouns

 

BİOLOGİYA

Biologiyanın tədqiqat obyektləri

Orqanizmlərin hüceyrəli quruluşu. Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi

Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları

Çiçəkli bitkilərin generativ orqanları

Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma və tənəffüs

Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf

Orqanizm və mühit

Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar

Ali sporlu bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər şöbələri

Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi

Örtülütoxumlular şöbəsi. Birləpəlilər sinfi

Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr

Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi

Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi

Həlqəvi qurdlar tipi.

Molyusklar tipi

Buğumayaqlılar tipi

Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar

Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Sürünənlər sinfi

Quşlar sinfi

Məməlilər sinfi

Biologiya elmi və insan orqanizmi

Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlər. Sinir sistemi

 

KİMYA

I  və IV qruplar üçün

İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar

Atomun quruluşu

Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi rabitə. Hibridləşmə

Valentlik. Oksidləşmə dərəcəsi

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Kimyəvi reaksiyaların sürəti.

Kimyəvi tarazlıq. Tarazlığa təsir edən amillər

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

Məhlullar

Elektrolitik dissosiasiya

Hidroliz. Elektroliz

Hidrogen. Oksigen. Su

VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor. Halogenlərin müqayisəli xarakteristikası

VI qrupun əsas yarımqrup elementləri. Kükürd

Sulfat turşusu

V qrupun əsas yarımqrup elementləri. Azot

Nitrat turşusu

 

FİZİKA

I və IV qruplar üçün

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət."

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.

Nyuton qanunları.

Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu.

Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.

Statikanın əsasları.

İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

Mexaniki iş. Güc.

Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.

Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları. İdeal qaz qanunları.

Termodinamikanın əsasları.

Doymuş və doymamış buxar.

Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.

Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

 

RİYAZİYYAT

I və II qruplar üçün

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Tənliklər sistemi

Bərabərsizliklər

Fiqurların sahəsi

Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya

Silsilələr

Funksiyalar

Koordinatlar metodu. Vektorlar

 

III, IV və V qruplar üçün

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

 

ALMAN DİLİ

1. Lektion I Sommerferien . Die neuen Wörter und Wendungen .

2.Text : Sommerferien .

3. Objektsätze.

1. Das Verb . Allgemeines über das Verb .

2. Infinitiv. Infinitivgruppen um … zu , ohne … zu , statt … zu

3. Übungen II ; III ( Seite 11 , 12)

1. Die einfachen und abgeleiteten Verben.

2. ie trennbaren und untrennbaren Präfixe. Die abgeleiteten Verben mit dem Suffix - ieren

3. Die zusammengesetzten Verben . Hilfsverben ( haben , sein , werden).

1. Zeitformen . Präsens .

2. Die schwachen und starken Verben . Imperfekt der schwachen und starken Verben .

3. Die unregelmäßigen Verben .

1.Konjugation der Verben im Imperfekt.

2.Partizip I und Partizip II der Verben

3. Bildung und Gebrauch des Partizip II

1. Perfekt der Verben .

2. Perfekt mit haben oder sein .

3.Übungen 1-3 (Seite 13- 14 )

1. Plusquamperfekt .

2. Bildung und Gebrauch des Plusquamperfekts

3.Übungen 1-2 (Seite 15 )

1.Temporalsätze mit der Konjunktion nachdem

2. Testübungen

3.Lektion 2 .Was ist typisch deutsch ? Wörter und Wendungen .

1. Was ist typisch deutsch ?

2. Adjektiv . Deklination der Adjektive . Schwache und starke Deklination der Adjektive .

3.Deklination der Adjektive mit dem unbestimmten Artikel . Negativpronomen kein und Possessivpronomen .

1 Konjunktionen darum , deshalb , deswegen . Die Wortfolge nach den Konjunktionen darum , deshalb , deswegen ., denn .

2. Konjunktionen weil , denn . Wortfolge nach den Konjunktionen weil und denn .

1.Lektion 3. Nationen . Neue Wörter und Wendungen .

2.Nationen . Arbeit an dem Text.

3.Nationen . Übungen ( Seite 40 -45 )

1. Übungen . ( Seite 46 -49 )

2.Reflexivpronomen .

3. Reflexivpronomen im Dativ oder im Akkusativ

1. Reflexivpronomen Übungen IV – VI ( Seite 51-52 )

2. Adjektiv . Allgemeines .Steigerungsstufen der Adjektive .. 3.Übungen I - III ( Seite 52-53)

1.Text :Ausländer in Europa

2.Text: Ausländer in Deutschland .

3. Testübungen ( Seite 59 - 63)

1. Lektion 4. Kein Kind mehr ,und noch nicht erwachsen . Die neuen Wörter .

2. Objektsätze. Übungen

3. Rektion der Verben .(auswendig lernen )

1.Thomas Alva Edison . Arbeit an dem Text .

2..Übungen . ( Seite 75- 76)

3.Wie sprechen heute Jugendliche ?

1.Testübungen ( Seite 82 - 91)

2. Lektion 5. Mein Freund . Die neuen Wörter

3.Übungen I ; II ( Seite 93- 94)

1.Virtuelle Freunde . Die neuen Wörter und Wendungen

2. Virtuelle Freunde . Arbeit an dem Text .

3.Die Attributsätze . Die Relativpronomen

1. Deklination der Relativpronomen ..

2. Gebrauch der Relativpronomen .

3. Übungen I – IV ( Seite 100 - 101)

1.Was denkt man an die Freundschaft ?

2.Wie muss ein Freund (eine Freundin) sein ?

3.Da(r) wo(r) + Präposition

1.Rektion der Verben.

2. Pronominaladverbien Übungen I ; II; III ( Seite 106 - 107)

3.Deklination der Adjektive..

1. Deklination der Adjektive.

2.Testübungen ( Seite 110 - 114)

3.Mein Land Aserbaidschan :Die neuen Wörter und Wendungen.

1Übung V (Seite 120)

2.Das Verb. Drei Grundformen der Verben .

3. Imperfekt

1. Partizip II der Verben .

2. Perfekt . Übungen II ; III

3.Text : Touristen über Aserbaidschan .

 

FRANSIZ DİLİ

Unité 1. Vie scolaire. Leçon 1. Au revoir les vacances.

Unité 1. Leçon 2. C`est la rentrée.

Unité 1. Leçon 3. L`enseignement secondaire en France.

Unité 1. Leçon 4. Ma matière préferée.

Unité 1. Leçon 5. L`uniforme à l`école.

Unité 1. Leçon 6. Le vêtement comme marque de distinction.

Unité 1. Leçon 7. Les années collège selon ...

Unité 1. Leçon 8. Ma famille est mon refuge.

Unité 2. Vie sociale. Leçon 1. Avoir sa chambre, c`est un rêve.

Unité 2. Leçon 2. La Gloire de mon père.

Unité 2. Leçon 3. Les médias.

Unité 2. Leçon 4. Lire, c`est quoi.

Unité 2. Leçon 5. Le passe-muraille.

Unité 2. Leçon 6. L`amitié.

Unité 2. Leçon 7. L`état d`esprit des collégiens...

Vacances – le Nouvel An

Unité 2. Leçon 8. Ordinateur.

Unité 3. Le français en Azerbaïdjan. Leçon 1. La réflexion de la langue française sur notre culture.

Unité 3. Leçon 2. Monsieur Jordan et Darvich Mastali Chah.

Unité 3. Leçon 3. Pour toi mon amour.

Unité 3. Leçon 4. Est-ce facile de devenir polyglotte!

Unité 3. Leçon 5. Choix de la profession.

Unité 3. Leçon 6. Impressions d’Alexandre Dumas sur son séjour à Bakou.

Unité 3. Leçon 7. Depardieu sur les traces d’Alexandre Dumas.

Unité 3. Leçon 8. La cuisine française en Azerbaïdjan.

 

RUS DİLİ

Фонетика. Буквы и звуки. Оглушение и озвончение.

Понятие о слоге. Употребление буквы Ь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Ударение. Функции ударения.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Особенности написания гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу, щу) и ц. Употребление букв Ь (смягчающая, разделительная и грамматическая функция) и Ъ (разделительная функция). Лексикология. Прямое и переносное значение.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Произношение и правописание слов с непроизносимыми согласными. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная функции ударения. Синонимы и антонимы.

Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеология. Пословицы и поговорки.

Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Имя существительное.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Собственные и нарицательные.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Одушевлённые и неодушевлённые.

Повторение пройденного материала. Род имён существиетельных. Число существиетельных.

Состав слова. Основа и окончание. Корень. Однокоренные слова. Приставка (о-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, во-, к-, при-, пере-). Суффикс (-тель, -ок, -ик, -к, -чик, -очк, -ист, -ниц, -щик, -ов, -ев, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин, -ск). Склонение существиетельных.

Состав слова. Основа и окончание. Корень. Однокоренные слова. Приставка (о-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, во-, к-, при-, пере-). Суффикс (-тель, -ок, -ик, -к, -чик, -очк, -ист, -ниц, -щик, -ов, -ев, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин, -ск). Имя прилагательное

Морфология. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имён существительных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.

Имя существительное. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Склонение существительных.

Склонение существительных. Имя числительное.

Повторение пройденного материала. Тестирование. Количественные числительные.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных. Местоимение. Разряды: личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные, относительные, определительные.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений. Глагол. Категория вида.

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Время глагола.

Повторение пройденного материала. Тестирование. Спряжение глагола.

Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Глаголы движение.

ABİTURİYENT SINAQ 6

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Danışıq üzvləri. Sait və samit səslər. Saitlərin bölgüsü: qalın və incə saitlər; açıq və qapalı saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin növləri: kar və cingiltili samitlər. Ahəng qanunu. Qalın və incə saitlərin ahəngi. Bəzi sözlərdə ahəngin pozulması. Əlifba. Səs və hərf. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffuzü. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzü.

Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı. Sonu qoşasamitli təkhecalı sözlərin yazılışı, [k`] səsinin yazıda ifadəsi. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Vurğu. Azərbaycan sözlərində vurğunun yeri. Heca vurğusunun sözün mənasına təsiri. Vurğulu heca və uzun heca, onların fərqləndirilməsi. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Fonetik təhlil.

LEKSİKA: Leksika haqqında anlayış. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Onların çoxmənalı sözlərdən fərqi. Bəzi sözlərin həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilməsi. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Terminlər. Ümumişlək olmayan sözlərin, əsasən, terminlərdən ibarət olması. Dialekt sözləri, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər. Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər. Ərəb-fars və rus-Avropa mənşəli sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Bu birləşmələrdə sözlərin məcazlaşması. Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Lüğətlər haqqında anlayış. İzahlı lüğətlər. Orfoqrafiya, orfoepiya və tərcümə lüğətləri. Sözün leksik təhlili.

MORFOLOGİYA Morfologiya nitq hissələri haqqında təlim kimi

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

Əsas nitq hissələri. İsim. Əşya anlayışı. Konkret və mücərrəd, canlı və cansız, xüsusi və ümumiliyindən asılı olmayaraq. bütün isimlərin əşya sayılması. İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi kimi. Onun qrammatik əlamətləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplıı isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə isimlər. Düzəltmə isimlər və onların əmələ gəlməsi. İsimlərdən düzələn isimlər. Fellərdən düzələn isimlər. İsim düzəldən bəzi şəkilçilərin (-stan: -qı, -ki və s.) yazılışı. Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və onlann yazılışı. Mürəkkəb adlar. Mürəkkəb adlar ismi söz birbşmələrinin bir qrupu kimi. Onlann mürəkkəb isimlərdən fərqi. Mürəkkəb adlar və xüsusi isimlər. Mürəkkəb adların yazılışı. İxtisarla yazılan mürəkkəb adlar. İsmin şəxsə görə dəyişməsi. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənsubiyyət şəkilçiləri. Mənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs şəkilçilərindən fərqi. Tale, mənbə, mənsə. mövqe, mənafe sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin hallanması. Yiyəlik və təsirlik hallarının müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi. Yiyəlik və təsirlik hal şəkilçiiəri ilə II və III şəxs mənsubiyyət şəkilçilərinin fərqi. Bu şəkilçilərin omonimliyi. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda bəzi ikihecalı söz köklərində (fəsil, şəkil. alın, beyin və s.) son saitin (qapalı saitin) düşməsi. İsmin sifət kimi işlənə bilməsi. Sifətləşən isimlərin yenə isim olaraq qalması. İsmin cümlədə rolu.

Sifət. Sifət bir hitq hissəsi kimi; onun qramamtik əlamətləri. Sifətlərin quruluşca növləri. Sadə sifətlər. Düzəltmə sifətlər: isimdən düzələn sifətlər, feldən düzələn sifətlər. Mürəkkəb sifətlər. Onların yazılışı. Sifətin müqayisə dərəcələri; adi dərəcə, azaltma dərəcəsi, çoxaltma dərəcəsi. Sifətin isimləşməsi. İsimləşən sifətlərin yenə sifət olaraq qalması. Həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər (yaxşı, pis, gözəl və s.). Sifətin cümlədə rolu.

Say. Say bir nitq hissəsi kimi; onun qrammatik əlamətləri. Sayın quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb saylar. Sayın mənaca növləri: miqdar və sıra sayları. Miqdar saylarının növləri: müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları, kəsr sayları. Qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlərin cəmlənib-cəmlənməməsi. Miqdar sayları ilə isimlər arasında numerativ sözlərin işlənə bilməsi. Bəzi numerativ sözlərin (nəfər, baş, ədəd, cüt, dəst və s.) üç-dörd, beş-altı tipli qeyri-müəyyən miqdar sayları ilə isimlər arasında da işlədilə bilməsi. Kəsr sayları miqdar saylarının bir növü kimi. Sıra sayları. Sıra saylarının ərəb və Roma rəqəmləri ilə yazılışı. Həm say, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər. Sayların yazılışı. Sayın isimləşməsi. Bu vaxt onların yenə say olaraq qalması. Sayın cümlədə rolu.

Əvəzlik. Əvəzlik isim, sifət, say və digər əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Qrammatik şəxs anlayışı. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların hallanması. İşarə əvəzlikləri. Elə, belə əvəzliklərinin həm sifət, həm də zərf yerində işlənə bilməsi. O əvəzliyinin omonimliyi: həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi ola bilməsi. Bu işarə əvəzliyinin bəzən şəxs əvəzliyinin yerində işlənməsi (isimləşməsi). O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Bəzi işarə, sual, qeyri-müəyyənlik əvəzliklərinin də hallana bilməsi. Əvəzliyin cümlədə rolu.

Fel. Fel bir nitq hissəsi kimi; onun qrammatik əlamətləri. Felin quruluşca növləri. Sadə fellər. Sadə fellərin, eləcə də kökü fel olan bütün sözlərin əsl Azərbaycan sözləri olması. Düzəltmə fellər. Düzəltmə fellərin əmələ gəlməsi. İsimdən düzələn fellər. Feldən düzələn fellsər. Mürəkkəb fellər. Təsirli və təsirsiz fellər. Felin qrammatik məna növləri: məlum, qayıdış, icbar, qarşılıq-birgəlik, məchul fellər.

Felin təsriflənən formaları. Felin şəkilləri felin təsriflənən formaları kimi. Əmr şəkli. Xəbər şəkli felin zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi ilə səciyyələnən forması kimi. Zaman şəkilçiləri xəbər şəklinin tanınma əlaməti kimi. Xəbər şəklinin indiki zamanı. Xəbər şəklinin keçmiş zamanı: şühudi keçmiş, nəqli keçmiş. Xəbər şəklinin gələcək zamanı: qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək. Felin vacib, lazım, arzu və şərt şəkilləri. Felin bu şəkillərinin məzmunca gələcək zaman ifadə etməsi. Fel şəkillərinin idi, imiş, isə köməkçi felləri (hissəcikləri) ilə işlənməsi. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi (həkim idi, dadlı imiş, yuxarıda isə və s.). Onların yazılışı. Təsdiq və inkar fellər: inkarlığın -ma (-mə), -m şəkilçisi (bəzən deyil sözü) ilə ifadə olunması. İnkar şəkilçisinin isim düzəldən eyni formalı şəkilçi ilə omonimliyi (dondúrma, vúrma ; dondurma', vurma').

Felin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feli sifət, feli bağlama felin təsriflənməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərdə felə və ismə məxsus əlamətlər. Onun isim kimi hallanması, mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Cümlədə rolu. Xəbər mövqeyində işlənərkən ismi xəbər olması. Feli sifət. Feli sifətdə felə və sifətə məxsus əlamətlər. Feli sifət şəkilçiləri. Feli sifətlərin isimləşməsi. Xəbər mövqeyində işlənən feli sifətlərin ismi xəbər olması. Feli sifət və feldən düzələn sifət. Feli bağlama. Feli bağlamada felə və zərfə məxsus əlamətlər. Feli bağlama şəkilçiləri. Feli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Məsdər, feli sifət və feli bağlamaların cümlədə tərkib əmələ gətirə bilməsi və bu tərkiblərin bütöv cümlə üzvü vəzifəsində işlənməsi. Felin cümlədə rolu.

Zərf. Zərf bir nitq hissəsi kimi; onun qrammatik əlamətləri. Fellə bağlılığı. Zərfin quruluşca növləri. Sadə zərflər. Düzəltmə zərflər və onlann əmələ gəlməsi. -ca2, -casına2, -la2, -ən... kimi bəzi zərf düzəldən şəkilçilərin vurğu qəbul etməməsi. Mürəkkəb zərflər və onların əmələ gəlməsi. Zərfin mənaca növləri: tərzi-hərəkət, yer, zaman, miqdar zərfləri. Qəsdən sözü səbəb-məqsəd mənalı zərf kimi. Bəzi sözlərin yerinə görə zərf, sifət, say, isim və qoşma kimi işlənə bilməsi. Zərfin cümlədə rolu.

SÖZÜN TƏRKİBİ VƏ SÖZ YARADICILIĞI

Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Söz kökünə eyni zamanda bir neçə leksik və qrammatik şəkilçinin artırıla bilməsi. Eyniköklü sözlər. Eyniköklü sözlər kökü eyni olan düzəltmə sözlər kimi. Eyniköklü sözlər və eyni sözün müxtəlif formaları. Sözün başlanğıc forması. Azərbaycan dilinin öz şəkilçiləri və alınma şəkilçilər. Ön şəkilçili sözlər. Şəkilçilərin yazılışı: iki, dörd və birvariantlı şəkilçilər. Azərbaycan dilinin öz şəkilçilərinin, bir qayda olaraq, ahəng qanununa uyğun iki və ya dördvariantlı yazılması. Birvariantlı şəkilçilərimiz: -daş, -gil, -sov -sın.

Alınma şəkilçilərin ancaq leksik şəkilçilərdən ibarət olması. Söz yaradıcılığının əsas üsulları; sözlərə leksik (sözdüzəldici) şəkilçilər artırmaqla yeni sözlərin əmələ gəlməsi; sözlərin birləşməsi və ya təkrarı yolu ilə yeni sözlərin əmələ gəlməsi. Düzəltmə sözlərin əmələ gəlməsi. İki və daha artıq leksik şəkilçisi olan düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər. Mürəkəb sözlərin əmələ gəlmə yolları. Onların yazılışı. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması. Sözün tərkibinə görə təhlili

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ Qoşma. Qoşmanın köməkçi nitq hissəsi kimi qrammatik səciyyəsi. Qoşmanın qoşulduğu hallar. İsmin adlıq halı ilə işlənən qoşmalar. İsmin yiyəlik halı ilə işlənən qoşmalar. İsmin yönlük halı ilə işlənən qoşmalar. İsmin çıxışlıq halı ilə işlənən qoşmalar. İsmin bir neçə halı ilə işlənə bilən qoşmalar (-kimi, qədər, qoşmaları). Qoşmaların mənaca növləri. Bəzi qoşmaların sinonimliyi. Digər nitq hissələri ilə qarışa bilən bəzi qoşmaların fərqləndirilməsi. Qoşmaların yazılışı. Birhecalı qoşmaların (-can, -cən, -dak, tək qoşmalarının) qoşulduğu sözlərə bitişik yazılması (şəhərəcən, bağacan, evədək, səntək, qəhrəmantək). Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcıların abzaslar arasında da işlənə bilməsi. Tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları. Bağlayıcıların mənaca növləri. Bağlayıcıların quruluşu: sadə və mürəkkəb bağlayıcılar. Bəzi bağlayıcıların yazılışı və onlarda vergülün işlənməsi qaydaları. -da bağlayıcısından sonra gələn mı ədatının ayrı yazılması (Mahmud da mı gedəcək? Məmmədin də mi işi çoxdur?). Digər nitq hissələri ilə qarışa bilən bəzi bağlayıcılann fərqləndirilməsi.

Ədat. Ədatların qrammatik səciyyəsi. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların yazılışı, Digər nitq hissələri ilə qarışa bilən bəzi ədatların fərqləndirilməsi. Modal sözlər. Modal sözlər söylənilən fikrə münasibəti bildirən sözlər kimi. Modal sözlərin quruluşu. Modal sözlərin mənaca növləri. Digər nitq hissələri ilə qarışa bilən bəzi modal sözlərin fərqləndirilməsi. Modal sözlərdə durğu işarələri. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi (sevinc, kədər, qorxu, əhvali-ruhiyyə ...) Nidaların yazılışı. Onlarda durğu işarələrinin işlədilməsi. Morfoloji təhlil.

SİNTAKSİS Söz birləşməsi və cümlə sintaktik vahidlər kimi.

Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Sərbəst və frazeoloji birləşmələrin bir-birindən fərqi. Söz birləşməsi və söz. Söz birləşməsi və cümlə. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birbşməsinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr. Təyini söz birləşmələri ismi birləşmələrin ən çox işlənən növü kimi. Birinci, ikinci və üçüncü növ təyini soz birləşmələri. Təyini söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətləri. Feli birləşmələr. Onların formalaşması - əsas tərəfinin məsdər, feli sifət, feli bağlama ilə ifadə olunması. Məsdər, feli sifət və feli bağlama tərkibləri feli birləşmələrin spesifık növləri kimi.

Cümlə. Cümlə haqqında ümumi məlumat. Cümlənin əsas nitq vahidi olması, fikir ifadə etməsi. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə. Sual cümləsi. Sual cümləsinin növləri. Sual əvəzlikləri ilə düzələn sual cümlələri. Sual ədatları ilə düzələn sual cümlələri. Yalnız sual intonasiyası ilə düzələn sual cümlələri. Əmr cümləsi. Əmr cümləsinin xəbərlərinin felin əmr şəkli ilə ifadəsi. Nida cümləsi. Nida cümləsinin istifadə olunduğu yerlər.

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri: tamamlıq, təyin, zərflik. Tamamlıq. Tamamlığın obyekt bildirən ikinci dərəcəli üzv olması. Vasitəsiz və vasitəli tamamlıqlar. Vasitəsiz tamamlıqların müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi. Vasitəsiz tamamlığın yalnız təsirlik halındakı sözlər, söz birləşməbri ilə ifadəsi, kimi? nəyi? nə?, bəzən də haranı? sualına cavab verməsi. Vasitəli tamamlığın işləndiyi hallar. Sualları. Tamamlığın ifadə vasitələri. Təyin. Təyinin ifadə vasitələri və sualları. Təyinin cumlənin isimlə ifadə olunmuş hər bir üzvünə aid ola bilməsi. Zərflik. Zərfiiyin mənaca növbri: tərzi-hərəkət, yer, zaman, kəmiyyət, səbəb, məqsəd zərflikləri və onların ifadə vasitələri. Cümlə üzvlərinin quruluşca növləri.

Sintakük təhlil.

Sintaktik əlaqələr. Söz birləşmələrində və cümlədə sözlər arasında məna və qrammatik əlaqələrin olması. Sintaktik əlaqələrin növləri: tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Tabesizlik əlaqəsi. Bu əlaqədə olan sözlərin bərabərhüquqlu olması. Tabelilik əlaqəsində olan sözlərdən birinin o birinə tabe olması. Tabelilik əlaqəsinin növləri: uzlaşma, idarə və yanaşma. Uzlaşma əlaqəsi. Əsas xüsusiyyəti və qrammatik göstəriciləri. Şəxs (xəbərlik) və mənsubiyyət şəkilçiləri uzlaşmanın formal göstəriciləri kimi. Uzlaşmanın şəxsə və kəmiyyətə görə olması. Kəmiyyətə görə uzlaşmada –lar2 şəkiçisinin rolu. İdarə əlaqəsi. Əsas xüsusiyyəti. Hal şəkilçiləri idarə əlaqəsinin formal göstəricisi kimi. III növ təyini söz birləşmələrinin I tərəfində idarə, II tərəfındə uzlaşma əlaqəsinin olması. Yanaşma əlaqəsi. Əsas xüsusiyyəti. Xüsusi göstəricisinin olmaması. O biri sintaktik əlaqələrdən fərqi. Yanaşma əlaqəsinin olduğu yerlər.

Əlavələr. Əlavənin özündən əvvəlki sözü izah etməsi, konkretləşdirməsi. Əlavənin aid olduğu cümlə üzvündən sonra gəlməsi. Əlavənin işləndiyi yerlər. Əlavələrdə durğu işarələri: tire və vergüldən istifadə olunması. Tire və defisin bir-birindən fərqi. Cümlədə sözlərin sırası. Söz sırasının qanunauyğunluğu. Bu qanunaııyğunluğun nəqli cümlədə daha çox gözlənilməsi. Ayrı-ayrı cümlə üzvlərinin yeri. Bəzi məqamlarda söz sırasının pozula bilməsi. Məntiqi vurğu. Cümlədə ifadə olunan fıkrin daha dəqiq çatdırılmasında məntiqi vurğunun rolu. Məntiqi vurğulu sözün çox vaxt xəbərin yanında gəlməsi. Cümlənin həmcins üzvləri. Həmcins üzv anlayışı. Həmcins üzvlərin eyni cümlə üzvlərindən ibarət olması, eyni suala cavab verməsi, eyni üzvlə bağlı olması və aralarında tabesizlik əlaqəsinin olması. Həmcins üzvlərin bir-biri ilə intonasiya və tabesizlik bağlayıcıları ilə əlaqəlnməsi. Həmcins üzvlərdə bəzi şəkilçilərin və köməkçi vasitələrin ixtisar oluna bilməsi. Ayrı-ayrı cümlə üzvlərinin həmcinsliyi. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Həmcins və qeyri-həmcins təyinlər. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Ümumiləşdirici sözlərdə qoşa nöqtə və tire işarələrinin işlədilmə məqamları.

Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmamaq anlayışı. Belə sözlərin cümlə üzvlərindən fərqi. Xitab. Onun müraciət bildirməsi. Xitabların mübtəda ilə oxşar və fərqli cəhətləri. Xitabın cümlədə işlənilmə yerləri. Xitabların ifadə vasitələri. Xitabın quruluşca novləri: sadə və mürəkkəb xitablar. Sadə xitabların sözlərlə ifadə olunması. Mürəkkəb xitablarm söz birləşmələri ilə ifadə olunması. Ara sözlər. Onların nitqdə rolu - ifadə olunan fikrə münasibət bildirməsi. İfadə vasitələri. Ara sözlərin formaca növləri: söz formasında olanlar, söz birləşməsi formasında olanlar, cümlə formasında olanlar. Ara sözlərin məna növləri. Ara söz və modal söz. Ara sözlərin cümlədə yeri və onlarda vergülün işlədilməsi qaydaları. Müxtəsər və geniş cümlələr. İkinci dərəcəli üzvün iştirak edib-etməməsi baxımından sadə cümlənin növləri: müxtəsər cümlələr, geniş cümlələr. Müxtəsər cümlə ancaq baş üzvlərdən və ya təkcə bir baş üzvdən ibarət cümlə kimi. Geniş cümlə ikinci dərəcəli üzvü və ya ikinci dərəcəli üzvləri olan cümlə kimi. Söz-cümlə. Heç bir şəkilçidən, əlavə vasitələrdən istifadə etmədən təklikdə işlənərək, fikrin təsdiqi və inkarını bildirən sözlərin söz-cümlə kimi götürülməsi. Söz-cümlə üzvlənməyən cümlə kimi. Bəli, yox, xeyr sözləri. Ümumən, bəzi ədatların, modal sözlərin, nidaların söz-cümlə mövqeyində işlənməsi. Belələrindən, adətən, sual cümlələrinə cavab kimi istifadə olunması.

Cümlələrin şəxsə görə növləri. Bu bölgüdə şəxs sözünün termin məqamında olması və "mübtəda" mənasında işlənməsi. Növündən asılı olaraq, cümlədə mübtədanm işlədilib-işlədilməməsi, cümləyə mübtəda əlavə etməyin mümkün olub-olmaması. Şəxsə görə sadə cümlənin növləri.Müəyyən şəxsli cümlələr. Mübtədalı müəyyən şəxsli cümlələr. Mübtədasız müəyyən şəxsli cümlələr. Belələrində mübtədanın asanlıqla təsəvvür oluna bilməsi. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın olmaması. Hərəkətin qeyri-müəyyən şəxs (və ya qeyri-müəyyən şəxslər) tərəfindən icra edilməsi. Xəbərlərinin həmişə üçüncü şəxsin cəmində olması. Ümumi şəxsli cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın iştirak etməməsi və ifadə olunan fikrin qaydaya düşən, ənənəyə çevrilən bir fikir kimi qəbul edilməsi. Xəbərlərinin, bir qayda olaraq, III şəxsin cəmi və II şəxsin təkində olması. Şəxssiz cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın olmaması, mübtədanın cümləyə gətirilməsinin və ya təsəvvür edilməsinin qeyri-mümkünlüyü. Xəbərlərinin yalnız üçüncü şəxsin təkində olması (dəyişə bilməməsi). Adlıq cümlələr. Ayrı-ayrı sözlərin və ya söz birləşmələrinin xəbərlik şəkilçisi, şəxs sonluğu qəbul etmədən sadalanaraq fikir ifadə etməsi. Belələrinin şərti olaraq adlıq cümlə adlanması. Adlıq cümlələrin ifadə vasitələrinin adlıq halda olması. Adlıq cümlələrin daha çox dram əsərlərinin remarkalarında işlənməsi.

Mürəkkəb cümlə. Mürəkkəb cümlə anlayışı. Mürəkkəb cümlənin növləri: tabesiz mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə. Bunların ümumi fərqli cəhətləri. Tabesiz mürəkkəb cümlələr. Tabesiz mürəkkəb cümlə anlayışı. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrinin bərabərhüquqlu olması, aralarında tabesiz bağlılığın olması. Tərkib hissələrini bağlayan vasitələr: intonasiya, bağlayıcılar. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri: zaman (eynizamanlılıq), ardıcıllıq, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma və bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bağlayıcısız və bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında istifadə edilən durğu işarələri.

 

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı. Aşıq şeiri janrları

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii dilin tərkibi. Məcazilik. Bədii təsvir vasitələri. Bədii ifadə vasitələri.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş. Satira və yumor. Satirik üslub.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii əsərdə əsas və epizodik obrazlar. İnsan, əşya və təbiət obrazları. Tip, xarakter. Bədii portret. Bədii yaradiciliq metodu: realist metod, romantik metod. Ədəbi cərəyanlar və ədəbi məktəblər.

QƏDİM DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. Q.Təbrizi. M. Gəncəvi, Ə. Xaqani. Ə.Xaqaninin yaradıcılığı. "Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyunun məzmunu, təhlili.

Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. Epik əsərləri. "İsgəndərnamə" poeması.

ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. XIII-XIV əsrlərdə anadilli şeirin inkişafı və nümayəndələri. İmadəddin Nəsimi. Həyat və yaradıcılığı. "Yanaram" qəzəli. "Mən mülki - cahan ..." qəzəli.

Şah İsmayıl Xətai. Həyat və yaradıcılığı. "Ayrlır" rədifli qəzəli. "Dəhnamə" poeması.

Məhəmməd Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Əql yar olsaydı..." qəzəli. M.Füzulinin poemaları. "Leyli və Məcnun" poeması. Füzulinin bədii nəsri.

XVII-XVIII ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. XVII-XVIII əsrlərdə şifahi və yazılı ədəbiyyatın inkişafı. "Koroğlu" eposu. Mövzusu və ideyası. "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu.

M. P.Vaqif. Həyat və yaradıcılığı. Qoşmaları. "Bəri bax" qoşması. Qəzəlləri. "Bax" rədifli qəzəli. Müxəmməsləri. "Görmədim" müxəmməsi.

XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI. II mərhələ. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, X.Natəvan. N.Vəzirov. Qasım bəy Zakir. Həyat və yaradıcılığı. "Gəlsin" qoşmasının təhlili. İctimai məzmunlu şeirləri. Satiraları.

Mirzə Fətəli Axundzadə. Həyat və yaradıcılığı. Dramaturgiyası. "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" komediyası. Bədii nəsri. M.F.Axundzadə yeni tipli bədii realist nəsrin banisi kimi. "Aldanmış kəvakib" povesti. Mövzusu, ideyası.

Seyid Əzim Şirvani. Həyat və yaradıcılığı. "Necə həmtay tutum hər büti-zibaya səni" qəzəlinin təhlili. Satiraları.

III mərhələ. XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (1900-1920-ci illər). Dövrün ədəbi-mədəni xülasəsi. Mühacirət ədəbiyyatı. Mirzə Ələkbər Sabir. Həyat və yaradıcılığı. Lirik şeirləri. "Səttarxana" şeiri. Sabir yeni tipli satiranın banisi kimi. "Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir" satirası.

Cəlil Məmmədquluzadə. Həyat və yaradıcılığı. Nəsr əsərləri. Dramaturgiyası. "Anamın kitabı" tragikomediyası. Publisistikası.

Hüseyn Cavid. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. Poemaları. Dramaturgiyası. "İblis" faciəsi.

Cəfər Cabbarlı. Həyat və yaradıcılığı. Poeziyası. Nəsri. Dramaturgiyası. "Oqtay Eloğlu" faciəsi.

Səməd Vurğun. Həyat və yaradıcılığı. Lirik şeirləri. Lirikasının əsas xüsusiyyətləri. Poemaları. Dramaturgiyası. "Vaqif' pyesi. Mövzusu və ideyası.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Heydərbabaya salam" poeması.

Mir Cəlal Paşayev. Həyat və yaradıcılığı. Hekayələri. Romanları. "Bir gəncin manifesti" romanı.

 

AZƏRBAYCAN TARİXİ

II və III qruplar üçün

Şimali Azərbaycan istiqlal ərəfəsində. Mart soyqırımı - §1,2,3

Manna dövləti. Azərbaycan Skif çarlığı. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının tərkibində - §8,9,10,11,12,13,14,15

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi və tədbirləri - §4,5,6,7

Qədim Atropatena və Albaniya dövlətləri - §16,17,18,19,20,21,22,23,24

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici siyasəti. AXC-nin süqutu - §8,9,10

Azərbaycanda feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində. Girdiman dövləti. Mədəniyyət - §1,2,3,4,5,6

Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani - §11,12,13

Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində - §7,8,9,10,11,12,13,14,15

Şimali Azərbaycanda Sovet rejiminin bərqərar olması - §14,15,16

Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. Feodal dövlətlər. Slavyanların Azərbaycana basqınları - §16,17,18,19,20,21,22,23

Azərbaycan SSR-in ZSFSR və SSRİ-nin tərkibinə qatılması. Yeni iqtisadi siyasət. DQMV və Naxçıvan MSSR-in təşkili - §17,18,19

IX əsrin II yarısı-XI əsrin ortalarında Azərbaycanda iqtisadi həyat.

Mədəniyyət - §24,25,26,27,28,29,30,31,32

Azərbaycan SSR-də sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə. Mədəni quruculuq.

Kütləvi repressiyalar - §20,21,22,23

Azərbaycan Böyük Səlcuq imperatorluğunun tərkibində. Şirvanşahlar və Atabəylər dövlətləri. İqtisadi yüksəliş. Mədəniyyət - §1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Azərbaycan SSR II dünya müharibəsi illərində - §24,25,26,27

Azərbaycan monqolların hakimiyyəti dövründə. İqtisadi həyat. Qazan xanın islahatları -§11,12,13,14,15,19,20

Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı. S.C.Pişəvəri. Mədəniyyət - §28,29,30

Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri. Şirvanşahlar dövləti. Şəki hakimliyi. Mədəniyyət - §16,17,18, 21,22,23,24

Azərbaycan SSR 1945-1960-cı illərin ortalarında - §31,32,33,34,35

Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri. İctimai-iqtisadi həyat. Mədəniyyət - §25,26,27,28,29,30,31,33,34

Azərbaycan SSR 1960-cı illərin ortaları-1980-ci illərdə - §36,37,38

Ərdəbil hakimliyi. Səfəvi dövləti. Səfəvi-Osmanlı müharibələri. Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətin tərkibində birləşdirilməsi. İctimai-iqtisadi həyat - §32,35,36,37,38,39,40

Xalq hərəkatı. Qanlı Yanvar. Cənubi Azərbaycan ikinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə - §39,40,41,42

Səfəvi dövləti XVI əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısında. I Şah Abbasın islahatları.

Səfəvi-Osmanlı müharibələri. Qəsri-Şirin sülhü - §41,42,43,44,45,46,47,48,49

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi - §43,44,45

Azərbaycan XVII əsrin II yarısında - §1,2,3,4,5,6,7,8

Heydər Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi. Dövlət quruculuğu - §46,47,48,49

Rusiyanın Xəzəryanı bölgələrə yürüşü. Azərbaycanın qərb torpaqları Osmanlı hakimiyyəti altında - §9,10,11,12, 13

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. Mədəniyyət - §50,51,52

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda mübarizə. Səfəvi dövlətinin süqutu. Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində. Mədəniyyət - §14,15,16,17,18,19,20

İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi. Sosial-iqtisadi inkişaf. Beynəlxalq əlaqələr - §53,54,55

Cənubi Azərbaycan xanlıqları - §21,22,23,24

Şəki, Şamaxı, Quba, Qarabağ xanlıqları - §25,26,27,28,29,30

İrəvan, Naxçıvan, Lənkəran, Bakı, Gəncə xanlıqları. Car-Balakən camaatlığı. Sultanlıqlar.Məlikliklər. Xanlıqların sosial-iqtisadi həyatı - §31,32,33,34,35,36,37,38

Xanlıqların xarici siyasəti. Ağa Məhəmməd xan (şah) Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına yürüşü. Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalının başlanması - §39,40,41,42,43,44,45,46

Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi. Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələri. Mədəniyyət - §47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

Rusiyanın Şimali Azərbaycanda müstəmləkçilik siyasəti. Komendant idarə üsulu. Müstəmləkçilik əleyhinə üsyanlar (Car-Balakən, Talış, Quba, Şəki) - §1,2,3,4,5,6,7,8

XIX əsrin 40-cı illərində islahatlar. Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində. Mədəniyyət - §9,10,11,12,13,14,15,16,17

Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində. Burjua islahatları. Kənd təsərrüfatı və sənaye - §18,19,20,21,22,23,24,25

 

TARİX

III qruplar üçün

İbtidai icma quruluşu. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları - §1,2,3,4,5,6,7

Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya - §5,6,7,8

Qədim hunlar. Böyük Hun dövləti. Qədim Çin. Qədim Hindistan - §16,18,20

Qədim Yunanıstan - §21,22,23,24,25,26

Qədim Roma - §27,28,29,30,31

Çin. Ağ Hun, Qərbi Hun, Göytürk imperatorluqları - §1,4,5,6,17

Uyğur, Xəzər xaqanlıqları. Qaraxanlı, Qəznəvi dövlətləri - §7,8,21,22

İslam dininin meydana gəlməsi. Ərəb xilafəti - §13,25,26

Qərbi Avropa. Frank imperiyası. Bizans. Slavyanlar - §14,15,16,27,28

Böyük Səlcuq imperatorluğu. Dehli sultanlığı. Böyük Monqol imperatorluğu §1,3,4,

Qızıl Ordu dövləti. Qızıl Ordunun parçalanması. Qazan,Həştərxan,Krım,Sibir xanlıqları.

Şərqi Avropa xalqları. Moskva knyazlığı - §7,8,10,29

Osmanlı və Teymur imperatorluqları - §11,12,13,30

Səlib yürüşləri. Fransa. İngiltərə - §15,16,17,24,25

İspaniya. Texniki və coğrafi kəşflər. Amerika xalqları - §19,21,22,23

Almaniya. Avropada reformasiya. Niderland burjua inqilabı - §26,27,28

İngiltərə burjua inqilabı - §1,2,3

Versal-Vaşinqton sistemi. 20-ci illərdə beynəlxalq münasibətlər - §1,2

Fransa burjua inqilabı - §4,5,6

Qərbi Avropa ölkələri və ABŞ. Dünya iqtisadi böhranı - §3,4

Rusiya XVII-XVIII əsrlərdə - §7,8,9

Şimali Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalının başlanması. Şeyx Mənsur. Hindistanın İngiltərə tərəfindən işğalının başlanması. - §18,23,24

Liberal demokratizmə alternativ totalitar rejimlər. SSRİ - §5,6

Amerika Birləşmiş Ştatları. Osmanlı imperiyası XVII-XVIII əsrlərdə. “Müqəddəs birlik” - §11,12,13,14

Türkiyə. İran - §7,10

30-cu illərdə beynəlxalq münasibətlər. Müharibə ocaqlarının meydana gəlməsi - §11,12

İngiltərə, Fransa və Almaniya XIX əsrdə - §1,2,3

II Dünya müharibəsinin başlanması. ABŞ və SSRİ-nin müharibəyə qoşulması - §14,15,16

Rusiya, ABŞ XIX əsrdə. Mərkəzi Asiya və Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı - §6,7,9,10

Müharibənin gedişində əsaslı dönüş. Türk və Qafqaz xalqları müharibə illərində. Müharibənin başa çatması - §17,18,19

Osmanlı imperiyası, Çin, Hindistan, Yaponiya XIX əsrdə - §8,12,13,14

ABŞ II dünya müharibəsindən sonra - §20

İngiltərə, Almaniya, Fransa XX əsrin əvvəllərində - §18,19,20

SSRİ II dünya müharibəsindən sonra - §21

 

COĞRAFİYA

Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Məhəllin planı. Miqyas. Üfüqün cəhətləri, azimut.

Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar. Yerin forması və ölçüləri. Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.

Xəritələr. Kainat və Günəş sistemi. Yerin Günəş ətrafında hərəkətinin nəticələri.

Yerin öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticələri. Sutka və fəsillərin əmələ gəlməsi. Yerli və qurşaq vaxtı.

Yerin yaranması haqqında fərziyyələr. Yerin daxili quruluşu. Süxurların təsnifatı. Yerin geoloji inkişafı. Litosfer tavaları. Platformalar və geosinklinallar.

Tektonik hərəkətlər. Zəlzələ, vulkan, qeyzer və isti bulaqlar. Relyef formaları. Dağlar və düzənliklər. Okean dibinin relyefi. Ekzogen mənşəli relyef formaları.

Atmosferin tərkibi və quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu. Atmosfer təzyiqi. Təzyiq qurşaqları. Küləklər.

Siklon və Antisiklon. Atmosferdə su. Nisbi və mütləq rütubətlilik. Atmosfer yağıntıları. Hava kütlələri. İqlim qurşaqları və iqlim tipləri.

Hidrosfer. Suyun dövranı. Dünya okeanı və onun hissələri. Okean suyunun xüsusiyyətləri. Okeanda dinamik proseslər. Okeanın sərvətləri.

Quru suları. Çaylar. Göllər. Buzlaqlar. Daimi donuşluq. Bataqlıqlar. Yeraltı sular. Su anbarları və kanallar.

Biosfer. Üzvi aləmin inkişaf tarixi. Torpaqların quruluşu və təsnifatı. Coğrafi təbəqə. Dünyanın təbii kompleksləri və zonaları

Materiklər: Afrika. Cənubi Amerika. Avstraliya və Okeaniya. Antarktida.

Materiklər: Avrasiya və Şimali Amerika. Okeanlar

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Coğrafi mövqeyi. Relyefi, geoloji quruluşu, faydalı qazıntıları.

Azərbaycanın iqlimi. Daxili suları. Xəzər dənizi.

Azərbaycanın torpaq – bitki örtüyü. Landşaftlar. Təbiətin mühafizəsi. Qoruqlar. Təbii vilayətlər və fiziki - coğrafi rayonlar.

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. İnzibati-ərazi bölgüsü. Əhalinin coğrafiyası.

Təsərrüfatın strukturu. ÜMM və ÜDM anlayışları. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyası

Nəqliyyat və iqtisadi əlaqələr. İqtisadi-coğrafi rayonlar.

Dünyanın müasir siyasi xəritəsi. Dünyanın əhalisinin coğrafiyası.

Təbii resurslar. ETT və ETİ. Sənayenin coğrafiyası

Kənd təsərrüfatı. Nəqliyyat. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr.

 

İNGİLİS DİLİ

The Noun ,

Quantifiers ,

The Article ,

The Pronoun [Personal, Possessive, Reflexive] ;

The Pronoun [Reciprocal, Demonstrative, Interrogative] ;

The Pronoun [Relative, Conjunctive, Indefinite] ;

The Pronoun [Defining, Negative] ;

The Numeral ,

The Adjective ,

The Adverb ,

The Preposition [Time] ;

The Preposition [(Place] ;

The Preposition [Direction, Manner] ;

The Verb [regular/irregular; Verb forms] ;

Complex Object ;

Present Simple , Past Simple , Future Simple

Future in the Past , Present Continuous , Past Continuous

Present Perfect , Past Perfect , Future Perfect

Present Perfect Continuous , Past Perfect Continuous , Sequence of Tenses

There is/are , Modal Verbs

Modal Verbs , Passive Voice

Passive Voice , Sentence Structure

Sentence Structure

 

BİOLOGİYA

Sitologiyanın əsasları

Hüceyrənin biokimyası

Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı

Genetikanın əsasları

Seleksiyanın əsasları

Təkamül təlimi

Makrotəkamül. Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi.

İnsanın əmələ gəlməsi və təkamülü

Ekologiyanın əsasları. Biosfer haqqında təlimin əsasları

İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq.

Sinir sistemi

Dayaq-hərəkət aparatı

Qan. Qan-damar sistemi. Tənəffüs sistemi

Həzm sistemi. Maddələr və enerji mübadiləsi

İfrazat sistemi. Dəri. Vəzilər. Əməyin fiziologiyası

İnsanın çoxalması və inkişafı

Analizatorlar. Ali sinir fəaliyyəti

Heyvanlar aləmi haqqında ümumi məlumat. Birhüceyrəli heyvanlar (İbtidailər)

Çoxhüceyrəli heyvanlar. Bağırsaqboşluqlular tipi. Yastı qurdlar tipi

Sap qurdlar tipi. Həlqəvi qurdlar tipi. Molyuskalar tipi

Buğumayaqlılar tipi. Xərçəngkimilər sinfi. Hörümçəkkimilər sinfi

Cücülər sinfi

 

KİMYA

I  və IV qruplar üçün

İlk kimyəvi anlayışlar. Saf maddələr və qarışıqlar

Atomun quruluşu. Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar.

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

Məhlullar

Elektrolitik dissosiasiya. Hidroliz. Elektroliz

Üzvi birləşmələr haqqında məlumat. Alkanlar

Alkenlər. Alkadienlər

Alkinlər. Tsikloalkanlar.

Aromatik karbohidrogenlər. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri

Spirtlər. Fenol. Sadə efirlər

Aldehidlər və ketonlar. Karbon turşuları

Mürəkkəb efirlər. Yağlar. Yuyucu vasitələr

Karbohidratlar

Nitrobirləşmələr. Aminlər. Aminturşular. Zülallar

Yüksəkmolekullu birləşmələr

Hidrogen. Oksigen. Su

 

FİZİKA

I və IV qruplar üçün

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.

Nyuton qanunları.

Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu.

Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.

Statikanın əsasları.

İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc.

Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.

Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları. İdeal qaz qanunları.

Termodinamikanın əsasları.

Doymuş və doymamış buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.

Elektrik yükü. Elektrik sahəsi. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

Sabit cərəyan qanunları.

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı.

Maqnit sahəsi. Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti.

Elektromaqnit induksiyası. Maqnit sahəsinin enerjisi.

Mexaniki rəqslər və dalğalar. Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları.

 

RİYAZİYYAT

I və II qruplar üçün

Natural ədədlər

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həqiqi ədədlər

Tam rasional ifadələr

Kəsr rasional ifadələr

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birməchullu tənliklər və məsələlər

Tənliklər sistemi

Bərabərsizliklər

Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr

Funksiyalar və qrafiklər

Triqonometrik funksiyalar

Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi

Triqonometrik tənliklər

Triqonometrik bərabərsizliklər

Kompleks ədədlər

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Üstlü və loqarifmik tənliklər

Həndəsənin əsas anlayışları

Üçbucaqlar

Çevrə

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Fiqurların sahəsi

Hərəkət. Oxşarlıq

Vektorlar. Koordinatlar metodu

Fəzada düz xətlər və müstəvilər

 

III, IV və V qruplar üçün

Natural ədədlər

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həqiqi ədədlər

Tam rasional ifadələr

Kəsr rasional ifadələr

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birməchullu tənliklər və məsələlər

Tənliklər sistemi

Bərabərsizliklər

Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr

Funksiyalar və qrafiklər

Triqonometrik funksiyalar

Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi

Triqonometrik tənliklər

Həndəsənin əsas anlayışları

Üçbucaqlar

Çevrə

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Fiqurların sahəsi

Hərəkət. Oxşarlıq

Vektorlar. Koordinatlar metodu

 

ALMAN DİLİ

Phonetik. Das Alphabet. Konsonanten und Vokale. Lange und kurze Vokale.Buchstabenverbindungen. Diphtonge und Affrikate.Wortschatz

Wortbildung. Die abgeleiteten Wörter . Die trennbaren und untrennbaren PräfıxeWortbildung mit der Hilfe der Suffıxe Wortschatz

Grammatik. Morphologie Das Substantiv. Grammatische Kategorien der Substantive Das Geschlecht der Substantive. Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Bedeutung. Wortschatz

Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Form.

Maskulina

Feminina

Neutra

Der Artikel. Der bestimmte und unbestimmte Artikel Gebrauch des bestimmten Artikels. Gebrauch des unbestimmten Artikels Das Fehlen des Artikels Wortschatz

Deklination des Artikels. Deklination der Substantive

Schwache Deklination

Starke Deklination Femininadeklination

Die Substantive der besonderen Fälle der Deklination ( das Herz, der Na-me der Buchstabe, der Gedanke, der Wille, der Funke, der Glaube u a

Pluralbildung der Substantive Deklination der Substantive im Plural.

Die Präpositionen mit Genitiv

Die Präpositionen mit Dativ

Die Präpositionen mit Akkusativ

Die Präpositionen mit Datıv und Akkusatıv

Das Pronomen.Die Personalpronomen

Deklination der Personalpronomen

Possesıvpronomen

Demonstrativpronomen

Negativpronomen

İnterrogatıvpronomen

Reflexıvpronomen

Das unpersönliche Pronomen es“

İndefinitpronomen

Dıe Relativpronomen.

Gebrauch und Deklination der Relatıvpronomen Pronomınaladverbien

Das Adjektiv (Allgemeınes) –

Steigerungsstufen der Adjektive

Deklination der Adjektive

Schwache Deklination der Adjektive

Starke Deklination der Adjektive

Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel, nach den Possessivpronomen, und nach dem Negativpronomen „kein“

Das Adverb.

Wortschatz

Steigerungsstufen der Adverbıen

Das Zahlwort. Dıe Grundzahlwörter

Dıe Ordnungszahlwörter

Die Zeit. Wie spät ist es? Es ıst... . Deklination der Ordnungszahlwörter

Das Verb. Allgemeines über das Verb

Dıe einfachen, abgeleiteten und zusammengesetzten Verben

Dıe Zeitformen Präsens İmperfekt

Partızıp İ und Partizip İİ der Verben

Deklınatıon der Partizipıen. Drei Grundformen der unregelmäßigen Verben (sein, haben, werden,gehen stehen, tun, bringen, denken,wissen)

Hılfsverben „haben“, “sein“,“werden“

Bildung und Gebrauch des Perfekts

Plusquamperfekt. Bıldung und Gebrauch des Plusquamperfekts

Futurum.

Modalverben. Dıe Verben “lassen“, „halten“, „wissen”

 

FRANSIZ DİLİ

Phonétique ( liaison, enchaînement, syllabation), vocabulaire , l'exique

" Lexique ( les synonymes, les antonymes, dérivation

les parties du discours , le substantif , le vocabulaire

l'article défini , l'article indéfini , Pluriel des noms, l'article contracté

l'article élidé , l'article partitif , le vocabulaire

l'adjectif , vocabulaire

" l'adjectif( degré positif, degré comparatif,

degré superlatif ), le vocabulaire "

Déterminatifs , le nom de nombre , vocabulaire , Quelle heure est-il?

"le nom de nombre ordinal , le pronom personnel

(atone, tonique) , le vocabulaire ( 1), le pronom complément (direct, indirect)"

le pronom indéfini , le pronom relatif ,

" le pronom possessif, le pronom démonstratif

les pronoms adverbiaux en et y , le vocabulaire

" l'adverbe , le degré de comparaison de l'adverbe

le verbe (régulier, irrégulier), présent de l'indicatif , imparfait , futur simple

futur dans le passé , passé simple , passé récent

futur proche ( immédiat ) , passé composé, plus que parfait , les expressions idiomatiques

" la concordance des temps de l'indicatif ,

les verbes modaux le vocabulaire "

les verbes pronominaux , les verbes impersonnels

l'impératif , le mode subjonctif , le vocabulaire

" le mode conditionnel , la concordance des temps

après ""si"" la voix passive "

le formes non personnelles du verbe, participe présent , gérondif , le vocabulaire

prépositions , le vocabulaire

conjonctions , le vocabulaire , proposition énonciative

vacances

la forme négative de la proposition , " Ne que " , est - ce que , le vocabulaire

le pronom interrogatif ,la formation des propositions nterrogatives , le vocabulaire

 

RUS DİLİ

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Гласные звуки.

Функция Ь (знака). Оглушение, озвончение.

Лексикология. Прямое и переносное значение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Синонимы. Антонимы.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Особенности написания гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу, щу) и ц. Употребление букв Ь (смягчающая, разделительная и грамматическая функция) и Ъ (разделительная функция). Произношение и правописание слов с непроизносимыми согласными. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная функции ударения.

Морфология. Имя существительное. Склонение имён существительных. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму одного числа. Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Употребление их в речи.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Состав слова. Основа и окончание. Корень. Однокоренные слова. Приставка (о-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, во-, к-, при-, пере-). Суффикс (-тель, -ок, -ик, -к, -чик, -очк, -ист, -ниц, -щик, -ов, -ев, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин, -ск).

Сочетание числительных с существительными. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные местоимения. Морфология. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Повторение именных частей речи. Падежная система русского языка. Склонение существительных.

Глагол. Неопределённая форма. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Категория вида глагола. Время. Наклонение глагола. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных.

Глаголы движения. Правописание окончаний глагола. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Наречие. Разряды наречий по значению. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Служебные части речи. Предлог. Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Наклонение глагола. Категория времени глагола.

Союз. Разряды союзов по значению. Сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Наклонение глагола. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Возвратные глаголы. Глаголы движения. Правописание НЕ с глаголами

Словосочетание. Типы синтаксической связи слов. Согласование, управление, примыкание. Наречие. Разряды наречий по значению. Наречия времени, места, образа действия, причины, цели.

Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания. Служебные части речи. Предлог. Употребление предлогов для связи слов в словосочетании и предложении. Предлоги с антонимическим значением.

Нераспространённое и распространённое предложение. Союз. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные союзы. Употребление союзов. Частица. Употребление частиц.

Грамматическая основа пердложения. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Обращение. Однородные члены предложения. Словосочетание. Типы синтактической связи слов. Согласование, управление, примыкание.

КАНИКУЛЫ Сложное предложение. Отличие сложного предложения от простого.

QƏBUL İMTAHANI

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Функции ь и ъ знаков. Функции букв е, ё, ю, я. Слог. Деление слова на слоги. Ударение. Функции ударения.

Лексикология. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.

Синонимы. Антонимы. Паронимы. Омонимы.

Общеупотребительные слова и слова, ограниченные в употреблении.

Неологизмы и устаревшие слова. Признаки заимствованных слов.

Фразеологизмы.

Стили речи.

Орфография. Чередование гласных в корнях. Употребление букв э и е. Приставки пре- и при-. Буквы ы и и после приставок.

Слитное и дефисное написание сложных слов.

Имя существительное. Существительные собствен./нариц.; одушевл./неодушевл.

КАНИКУЛЫ Род и склонение имён существительных. Число имён существительных.

Правописание суффиксов имён существительных.

Имя прилагательное. Разряды по значению. Полная и краткая форма.

Степени сравнения имён прилагательных. Типы склонения имён прилагательных.

Правописание суффиксов имён прилагательных.

Имя числительное. Количественные числительные.

КАНИКУЛЫ Порядковые числительные.

Местоимение как часть речи.

Глагол как часть речи. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид.

Переходные и непереходные глаголы.

Спряжение глагола. Наклонение глагола.

Время глагола. Безличные глаголы.

Правописание суффиксов глаголов.

Причастие как особая форма глагола. Действительные и страдательные причастия. Краткие причастия.

Деепричастие. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот.

 

ЛИТЕРАТУРА

Теория литературы: Литературное произведение как единое целое (тема, идея, сюжет, композиция). Синквейн. Диаграмма Венна. Кластер

Древнегреческие мифы. Гомер. «Илиада»

Гомер. «Одиссей»

Китаби Деде-Горгуд (Песни первая, четвёртая, двенадцатая)

Теория литературы: Роды и виды (жанры) литературы. Жанры восточной поэзии (дастан, газель)

Низами Гянджеви. Жизнь и творчество. Лирика. «Хамсе», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц»

Урок-семинар по творчеству Низами Гянджеви

Эпоха Возрождения. Петрарка. Лирика

М.Физули. Жизнь и творчество. Лирика

Поэма «Лейли и Меджнун»

Теория литературы: Литературные направления. Классицизм. Г.Р.Державин. «Властителям и судиям»

Теория литературы: Стихосложение. В.Шекспир. «Ромео и Джульета»

Мольер. «Тартюр»

Сентиментализм. Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». М.П.Вагиф. Лирика. «Видади, ты на чёрствые...»

Г.Закир. «Журавли»

Романтизм. Эрнест Т.А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Анализ произведения

Э.По. Рассказы

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика. «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»

А.С.Пушкин. Поэмы «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Кавказский пленник»

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Лирика («Родина», «Пророк»). Поэмы «Мцыри», «Беглец», «Демон»

Роман «Герой нашего времени»

Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Мёртвые души»

О.де Бальзак. «Гобсек»

Реализм в азербайджанской литературе. М.Ф.Ахундзаде. «Восточная поэма на смерть Пушкина». Комедии Ахундзаде. «Везирь Лянкяранского ханства»

 

ИСТОРИЯ

для II группы

Первобытнообщинный строй. Первые племенные объединения и государственные образования на территории Азербайджана – §1,2

Первое азербайджанское государство – Манна. Азербайджан в VII–IV веках до н.э. – §3,4

Государство Атропатена – §5

Албанское государство. Культура – §6,7

Азербайджан в период Сасанидов. Гирдиманское государство. Джаваншир – §8,9

Включение Азербайджана в состав Арабского халифата. Политика халифата в Азербайджане. Освбодительное движение. Бабек – §10,11,12

Государство Ширваншахов. Дербентский эмират. Государства Саджидов, Саларидов и Раввадидов – §13,14

Древний Египет и государства Междуречья (Месопотамия) – §2

Государство Шеддадидов. Тифлисский мусульманский эмират. Социально-экономическая жизнь в период раннего средневековья. Культура – §15,16,17

Древняя Индия – §3

Азербайджан и сельджуки – §18

Великое Гуннское государство и Древний Китай – §4

Азербайджанское государство Атабеков (Эльденизов) – §19

Древняя Греция – §5

Ширваншахи в XI–XIV веках. Культура Возрождения – §20,21

Древний Рим. Культура – §5,6

Китай – §7

Азербайджан в составе государства Хулагидов – §23

Тюркские государства – §7

Азербайджан в период правления Джалаиридов и Тимуридов – §24

Арабы. Ислам. Халифат – §10

Государство Гарагоюнлу – §25

Западная Европа – §11

Государство Аггоюнлу – §26

Византийская империя и славяне – §12

Государство Ширваншахов в конце XIV века – начале XV века – §27

Сельджукский султанат и Османская империя – §14

Шекинское правление. Ардебильское правление Сефевидов. Культура в XIII–XV веках – §28,29

Великое Монгольское императорство. Золотая Орда – §15

Образование и подъём государства Сефевидов – §30

Государство Тимуридов – §16

Государство Сефевидов в последнюю четверть XVI века – §31

Индия и Китай – §16

Государство Сефевидов в годы правления шаха Аббаса I – §32

Крестовые походы на восток – §17

Государство Сефевидов во второй половине XVII – начале XVIII века – §33

 

для III группы

Первобытнообщинный строй. Первые племенные объединения и государственные образования на территории Азербайджана – §1,2

Древний Египет и государства Междуречья (Месопотамия) – §2

Первое азербайджанское государство – Манна. Азербайджан в VII–IV веках до н.э. – §3,4

Древняя Индия – §3

Государство Атропатена – §5

Великое Гуннское государство и Древний Китай – §4

Албанское государство. Культура – §6,7

Древняя Греция – §5

Азербайджан в период Сасанидов. Гирдиманское государство. Джаваншир – §8,9

Древний Рим. Культура – §5,6

Включение Азербайджана в состав Арабского халифата. Политика халифата в Азербайджане. Освбодительное движение. Бабек – §10,11,12

Китай – §7

Государство Ширваншахов. Дербентский эмират. Государства Саджидов, Саларидов и Раввадидов – §13,14

Тюркские государства – §7

Государство Шеддадидов. Тифлисский мусульманский эмират. Социально-экономическая жизнь в период раннего средневековья. Культура – §15,16,17

Арабы. Ислам. Халифат – §10

Азербайджан и сельджуки – §18

Западная Европа – §11

Азербайджанское государство Атабеков (Эльденизов) – §19

Византийская империя и славяне – §12

Ширваншахи в XI–XIV веках. Культура Возрождения – §20,21

Сельджукский султанат и Османская империя – §14

Азербайджан в период походов монголов – §22

Великое Монгольское императорство. Золотая Орда – §15

Азербайджан в составе государства Хулагидов – §23

Государство Тимуридов – §16

Азербайджан в период правления Джалаиридов и Тимуридов – §24

Индия и Китай – §16

Государство Гарагоюнлу – §25

Крестовые походы на восток – §17

Государство Аггоюнлу – §26

Образование централизованных государств в Западной Европе – §18

Государство Ширваншахов в конце XIV века – начале XV века – §27

Реформация в Европе. Первая буржуазная республика – §20

Шекинское правление. Ардебильское правление Сефевидов. Культура в XIII–XV веках – §28,29

Англия – в §21

Образование и подъём государства Сефевидов – §30

Франция – §21

Государство Сефевидов в последнюю четверть XVI века – §31

Великие географические открытия и колониальные захваты – §22

Государство Сефевидов в годы правления шаха Аббаса I – §32

Образование США – §22

Государство Сефевидов во второй половине XVII века – в начале XVIII века – §33

 

ГЕОГРАФИЯ

РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ

Развитие географических наук. Географические открытия. Развитие географической науки в Азербайджане. География в системе естественных наук. Методы исследования географической науки.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА

План и масштаб. Условные знаки.

Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали.

Форма и размеры Земли. Градусная сетка и географические координаты.

Карты и их классификация. Картографические проекции и искажения. Методы представления географической информации на картах. Топографические карты.

ВСЕЛЕННАЯ И СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Небесные тела. Планеты Солнечной системы. Годовое движение Земли вокруг Солнца и его следствия.

Пояса освещённости. Расчёт угла падения солнечных лучей.

Движение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ. АКТИВНАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ

Планетарный этап развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Породы.

Литосферные плиты и их движение. Современные участки Земли, движущиеся в горизонтальном и вертикальном направлениях. Землетрясения и вулканы.

Области складчатости и платформы. Этапы горообразования. Геологическое строение Азербайджана.

РЕЛЬЕФ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Формирование рельефа в результате эндогенных сил Земли.

Горы и их образование. Равнины земной поверхности. Воздействие внешних сил на рельеф.

Рельеф материков и полезные ископаемые

Эндогенные и экзогенные формы рельефа Азербайджанской Республики, полезные ископаемые

АТМОСФЕРА И КЛИМАТ.

Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха.

Атмосферное давление и ветер. Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны.

Относительная и абсолютная влажность. Теплота и испарение. Распределение осадков на Земном шаре.

Климат. Климатические пояса мира и типы климата. Климатические пояса материков.

Распределение солнечных часов, теплоты и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане.

ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ

Круговорот воды в природе. Мировой океан.

Моря и заливы. Проливы, перешейки, острова и полуострова.

Реки, озёра, ледники, болота, подземные воды Земного шара. Определение гидрологических особенностей рек.

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

People and Society–Nice to meet you! /am, is, are

People and Society–Nice to meet you! /articles: a/an

People and Society–Meet my family! /possessive adjectives

People and Society–Meet my family! /possessive 's

People and Society–What have they got? /have got

People and Society–What have they got? /basic adjectives

Education–School days /telling the time

Education–School days /prepositions of time

Education–Welcome to my school! /there is/ there are

Education–Welcome to my school! /plurals

Education–School days /countable and uncountable nouns

Education School days /some/any, how many/how much?

Personality and Character–Free time /like, love, hate

Personality and Character–Free time /and, but, or

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–I can do that! /can, can't

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Personality and Character–A personal profile /good at, bad at, interested in

Jobs–Home and work /the present simple tense

Jobs–A day at work /prepositions of place

Jobs–A day at work /adverbs of frequency

Jobs–Helping others /want to / would like to

Jobs–Helping others /object pronouns

 

БИОЛОГИЯ

Объекты исследования биологии

Клеточное строение организмов. Ткани, органы и системы органов

Вегетативные органы цветковых растений

Вегетативные органы цветковых растений

Генеративные органы цветковых растений

Движение, опора, питание и дыхание у живых организмов

Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов

Организм и среда

Живые организмы и их изучение. Водоросли

Высшие споровые растения. Отдел мохообразные. Отделы папоротникообразные, хвощеобразные, плаунообразные

Высшие семенные растения. Отдел голосеменные. Отдел покрытосеменные. Класс двудольных

Отдел покрытосеменные. Класс однодольных

Бактерии. Грибы. Лишайники

Подцарство одноклеточных. Типы саркомастигофоров и инфузории. Подцарство многоклеточных. Тип кишечнополостные

Тип плоские черви. Тип нитевидные черви

Тип кольчатые черви.

Тип моллюски

Тип членистоногие

Тип хордовые. Подтип бесчерепные. Класс головохордовые. Подтип черепные. Рыбы

Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся

Класс птицы

Класс млекопитающие

Биологическая наука и организм человека

Контролирующие и регулирующие системы. Нервная система

 

ХИМИЯ

для I и IV групп

Начальные химические понятия. Чистые вещества и смеси.

Строение атома.

Периодический закон и периодическая система химических элементов.

Химическая связь. Гибридизация.

Валентность. Степень окисления.

Количество вещества. Закон Авогадро.

Вычисления по химическим формулам и уравнениям.

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических реакций.

Окислительно-восстановительные реакции.

Скорость химических реакций.

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на равновесие.

Основные классы неорганических соединений.

Растворы.

Электролитическая диссоциация.

Гидролиз. Электролиз.

Водород. Кислород. Вода.

Элементы главной подгруппы VII группы. Хлор. Сравнительная характеристика галогенов.

Элементы главной подгруппы VI группы. Сера.

Серная кислота.

Элементы главной подгруппы V группы. Азот.

Азотная кислота.

 

ФИЗИКА

для I и IV групп

Прямолинейное равномерное и неравномерное движение."

Равномерное движение по окружности.

Законы Ньютона.

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.

Сила упругости. Сила трения.

Основы статики.

Импульс. Энергия. Законы сохранения.

Механическая работа. Мощность.

Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика.

Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа.

Основы термодинамики.

Насыщенный и ненасыщенный пар.

Свойства твёрдых тел и жидкостей.

Электрический заряд. Электрическое поле.

Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля.

 

МАТЕМАТИКА

для I и II групп

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Основные понятия геометрии

Действительные числа

Треугольники

Рациональные выражения

Окружность

Квадратные корни. Корни n-ой степени. Степень с действительным показателем

Уравнения с одной переменной

Четырёхугольники

Многоугольники

Системы уравнений

Неравенства

Площади фигур

Движение. Подобие фигур. Симметрия

Прогрессии

Функции

Метод координат. Векторы

 

для III, IV и V групп

Натуральные числа

Множества

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Основные понятия геометрии

Действительные числа

Треугольники

Рациональные выражения

Окружность

Квадратные корни. Корни n-ой степени. Степень с действительным показателем

Уравнения с одной переменной

Четырёхугольники

Многоугольники

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

1. Lektion I Sommerferien . Die neuen Wörter und Wendungen .

2.Text : Sommerferien .

3. Objektsätze.

1. Das Verb . Allgemeines über das Verb .

2. Infinitiv. Infinitivgruppen um … zu , ohne … zu , statt … zu

3. Übungen II ; III ( Seite 11 , 12)

1. Die einfachen und abgeleiteten Verben.

2. ie trennbaren und untrennbaren Präfixe. Die abgeleiteten Verben mit dem Suffix - ieren

3. Die zusammengesetzten Verben . Hilfsverben ( haben , sein , werden).

1. Zeitformen . Präsens .

2. Die schwachen und starken Verben . Imperfekt der schwachen und starken Verben .

3. Die unregelmäßigen Verben .

1.Konjugation der Verben im Imperfekt.

2.Partizip I und Partizip II der Verben

3. Bildung und Gebrauch des Partizip II

1. Perfekt der Verben .

2. Perfekt mit haben oder sein .

3.Übungen 1-3 (Seite 13- 14 )

1. Plusquamperfekt .

2. Bildung und Gebrauch des Plusquamperfekts

3.Übungen 1-2 (Seite 15 )

1.Temporalsätze mit der Konjunktion nachdem

2. Testübungen

3.Lektion 2 .Was ist typisch deutsch ? Wörter und Wendungen .

1. Was ist typisch deutsch ?

2. Adjektiv . Deklination der Adjektive . Schwache und starke Deklination der Adjektive .

3.Deklination der Adjektive mit dem unbestimmten Artikel . Negativpronomen kein und Possessivpronomen .

1 Konjunktionen darum , deshalb , deswegen . Die Wortfolge nach den Konjunktionen darum , deshalb , deswegen ., denn .

2. Konjunktionen weil , denn . Wortfolge nach den Konjunktionen weil und denn .

3. Testübungen ( Seite 35-38 )

1.Lektion 3. Nationen . Neue Wörter und Wendungen .

2.Nationen . Arbeit an dem Text.

3.Nationen . Übungen ( Seite 40 -45 )

1. Übungen . ( Seite 46 -49 )

2.Reflexivpronomen .

3. Reflexivpronomen im Dativ oder im Akkusativ

1. Reflexivpronomen Übungen IV – VI ( Seite 51-52 )

2. Adjektiv . Allgemeines .Steigerungsstufen der Adjektive .. 3.Übungen I - III ( Seite 52-53)

1.Text :Ausländer in Europa

2.Text: Ausländer in Deutschland .

3. Testübungen ( Seite 59 - 63)

1. Lektion 4. Kein Kind mehr ,und noch nicht erwachsen . Die neuen Wörter .

2. Objektsätze. Übungen

3. Rektion der Verben .(auswendig lernen )

1.Thomas Alva Edison . Arbeit an dem Text .

2..Übungen . ( Seite 75- 76)

3.Wie sprechen heute Jugendliche ?

1.Testübungen ( Seite 82 - 91)

2. Lektion 5. Mein Freund . Die neuen Wörter

3.Übungen I ; II ( Seite 93- 94)

1.Virtuelle Freunde . Die neuen Wörter und Wendungen

2. Virtuelle Freunde . Arbeit an dem Text .

3.Die Attributsätze . Die Relativpronomen

1. Deklination der Relativpronomen ..

2. Gebrauch der Relativpronomen .

3. Übungen I – IV ( Seite 100 - 101)

1.Was denkt man an die Freundschaft ?

2.Wie muss ein Freund (eine Freundin) sein ?

3.Da(r) wo(r) + Präposition

1.Rektion der Verben.

2. Pronominaladverbien Übungen I ; II; III ( Seite 106 - 107)

3.Deklination der Adjektive..

1. Deklination der Adjektive.

2.Testübungen ( Seite 110 - 114)

3.Mein Land Aserbaidschan :Die neuen Wörter und Wendungen.

1Übung V (Seite 120)

2.Das Verb. Drei Grundformen der Verben .

3. Imperfekt

1. Partizip II der Verben .

2. Perfekt . Übungen II ; III

3.Text : Touristen über Aserbaidschan .

 

ФРАНЦУЗКИЙ ЯЗЫК

Unité 1. Vie scolaire. Leçon 1. Au revoir les vacances.

Unité 1. Leçon 2. C`est la rentrée.

Unité 1. Leçon 3. L`enseignement secondaire en France.

Unité 1. Leçon 4. Ma matière préferée.

Unité 1. Leçon 5. L`uniforme à l`école.

Unité 1. Leçon 6. Le vêtement comme marque de distinction.

Unité 1. Leçon 7. Les années collège selon ...

Unité 1. Leçon 8. Ma famille est mon refuge.

Unité 2. Vie sociale. Leçon 1. Avoir sa chambre, c`est un rêve.

Unité 2. Leçon 2. La Gloire de mon père.

Unité 2. Leçon 3. Les médias.

Unité 2. Leçon 4. Lire, c`est quoi.

Unité 2. Leçon 5. Le passe-muraille.

Unité 2. Leçon 6. L`amitié.

Unité 2. Leçon 7. L`état d`esprit des collégiens...

Vacances – le Nouvel An

Unité 2. Leçon 8. Ordinateur.

Unité 3. Le français en Azerbaïdjan. Leçon 1. La réflexion de la langue française sur notre culture.

Unité 3. Leçon 2. Monsieur Jordan et Darvich Mastali Chah.

Unité 3. Leçon 3. Pour toi mon amour.

Unité 3. Leçon 4. Est-ce facile de devenir polyglotte!

Unité 3. Leçon 5. Choix de la profession.

Unité 3. Leçon 6. Impressions d’Alexandre Dumas sur son séjour à Bakou.

Unité 3. Leçon 7. Depardieu sur les traces d’Alexandre Dumas.

Unité 3. Leçon 8. La cuisine française en Azerbaïdjan.

ABİTURİYENT SINAQ 6

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фонетика современного русского языка. Звуки речи. Слог и слогоделение. Ударение и функции ударения.

Функции Ь и Ъ знаков. О и Ё после шипящих и Ц в корне, суффиксе и окончании.

Лексикология. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова.

Фразеология. Значение и употребление фразеологизмов.

Стили речи.

Части речи. Имя существительное.

Склонение имён существительных. Разносклоняемые существительные.

Правописание суффиксов (чик/щик; уш/юшк; ишк/ышк). НЕ с существительными.

Имя прилагательное. Разряды по значению. Краткая форма. Степени сравнения.

Склонение имён прилагательных. НЕ с прилагательными. Правописание суффиксов прилагательных (к, ск, н, нн, енн).

Имя числительное. Разряды по значению. Простые, сложные и составные числительные. Склонение числительных.

Местоимение. Разряды по значению. Склонение местоимений.

Глагол. Вид глагола. Наклонение.

Спряжение глаголов. Безличные глаголы. Суффиксы глаголов.

Причастие. Действительные причастия. Страдательные причастия. НН/Н в причастиях и прилагательных. Причастный оборот.

Деепричастие. Деепричастный оборот.

Наречие. Правописание наречий. Степени сравнения.

Служебные части речи. Предлог.

Союз. Сочинительные и подчинительные союзы.

Частица. Междометие.

Состав слова и Словообразование.

Словосочетание.

Простое предложение. Односоставные предложения.

Главные члены предложения. Второстепенные члены.

 

ЛИТЕРАТУРА

Литературное произведение как единое целое (тема, идея, проблема). Сюжет. Элементы сюжета. Композиция. Элементы композиции. Древнерусская литература («Слово...»). Дастан «Китаби...». «Кёроглу».

Классицизм. Шекспир «Гамлет», Мольер «Мещанин во дворянстве». Литература XVIII в.

Ломоносов, Державин, Фонвизин.

Стихосложение. Виды рифм. Рифмовка. Изобразительно-выразительные средства.

Азербайджанская литература XII – XVI вв. (Низами, Физули). Литература XVIII в. Видади, Вагиф.

Сентиментализм. Карамзин «Бедная Лиза». Радищев «Путешествие...», «Любани», «Пешки», «Спасская полесть».

Роды и виды литературы. Романтизм. Жуковский баллада «Светлана».

Грибоедов «Горе от ума». Реализм. Пушкин. Лирика. «Станционный смотритель», «Капитанская дочка».

Роман в стихах «Евгений Онегин».

М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени».

Ахундов «Восточная поэма», «Обманутые звёзды», «Прюключение скряги». Везиров «Из-под дождя да под ливень».

Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель», комедия «Ревизор». Элементы комического.

Гоголь поэма «Мёртвые души».

Островский драма «Гроза».

Тургенев роман «Отцы и дети», стихотворение в прозе «Русский язык».

Некрасов. Лирика. «Кому на Руси жить хорошо».

Салтыков-Щедрин. Сказки. Чехов «Маленькая трилогия», «Вишнёвый сад».

Толстой «После бала», «Война и мир».

М.А.Сабир. Дж.Мамедкулизаде «Пропажа осла».

Бальзак «Гобсек».

Куприн «Гранатовый браслет», Бунин «Господин из Сан-Франциско».

Горький драма «На дне», рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра».

Ордубади «Меч и перо» главы ...........

Джаббарлы «Севиль».

Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». Есенин. Лирика. «Анна Снегина».

 

ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

для II и III групп

Северный Азербайджан в преддверии независимости. Мартовский геноцид – §1,2,3

Государство Манна. Искитское царство в Азербайджане. Азербайджан в составе Мидии и Ахеменидской империи – §8,9,10,11,12,13,14,15

Провозглашение Азербайджанской Демократической Республики и её деятельность – §4,5,6,7

Древние государства Атропатена и Албания – §16,17,18,19,20,21,22,23,24

Внутренняя и внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики. Падение АДР – §8,9,10

Зарождение феодальных отношений в Азербайджане. Атропатена и Албания в составе Сасанидской империи. Гирдиманское государство. Культура – §1,2,3,4,5,6

Национально-освободительное движение в Южном Азербайджане. Шейх Мухаммед Хиябани – §11,12,13

Азербайджан в составе Арабского халифата – §7,8,9,10,11,12,13,14,15

Установление советского режима в Северном Азербайджане – §14,15,16

Возрождение азербайджанской государственности. Феодальные государства. Набеги славян на Азербайджан – §16,17,18,19,20,21,22,23

Включение Азербайджанской ССР в состав ЗСФСР и СССР. Новая экономическая политика. Создание НКАО и Нахчыванской АССР – §17,18,19

Экономическая жизнь в Азербайджане во II половине IX века – середине XI века. Культура – §24,25,26,27,28,29,30,31,32

Индустриализация и коллективизация в Азербайджанской ССР. Культурное строительство. Массовые репрессии – §20,21,22,23

Азербайджан в составе Великого Сельджукского императорства. Государства Ширваншахов и Атабеков. Экономический подъём. Культура – §1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Азербайджанская ССР в годы II мировой войны – §24,25,26,27

Азербайджан в период правления монголов. Экономическая жизнь. Реформы Газан-хана – §11,12,13,14,15,19,20

Национально-освободительное движение в Южном Азербайджане. С.Дж.Пишевари. Культура – §28,29,30

Походы Тохтамыша и Тимура на Азербайджан. Государство Ширваншахов. Шекинское правление. Культура – §16,17,18,21,22,23,24

Азербайджанская ССР в середине 1945-1960 годов – §31,32,33,34,35

Государства Гарагоюнлу и Аггоюнлу. Общественно-экономическая жизнь. Культура – §25,26,27,28,29,30,31,33,34

Азербайджанская ССР в середине 1960 годов – 1980-ые годы – §36,37,38

Ардебильское правление. Государство Сефевидов. Сефевидо-османские войны. Объединение азербайджанских земель в составе единого государства. Общественно-экономическая жизнь – §32,35,36,37,38,39,40

Народное движение. Кровавый январь. Южный Азербайджан в период после Второй мировой войны – §39,40,41,42

Государство Сефевидов во II половине XVI века – I половине XVII века. Реформы шаха Аббаса I. Сефевидо-османские войны. Гасри-Ширинский мир – §41,42,43,44,45,46,47,48,49

Восстановление государственной независимости Азербайджана – §43,44,45

Азербайджан во II половине XVII века – §1,2,3,4,5,6,7,8

Укрепление государственной независимости под руководством Гейдара Алиева. Государственное строительство – §46,47,48,49

Поход России в прикаспийские области. Западные земли Азербайджана под властью османов – §9,10,11,12, 13

Внешняя политика Азербайджанской Республики. Культура – §50,51,52

Борьба за освобождение азербайджанских земель. Падение государства Сефевидов. Азербайджан под властью империи Надир шаха. Культура – §14,15,16,17,18,19,20

Избрание Ильхама Алиева президентом Азербайджанской Республики. Социально-экономическое развитие. Международные связи – §53,54,55

Ханства Южного Азербайджана – §21,22,23,24

Шекинское, Шамахинское, Губинское, Карабахское ханства – §25,26,27,28,29,30

Иреванское, Нахчыванское, Лянкяранское, Бакинское, Гянджинское ханства. Джаро-Балакенское джамаатство. Султанаты. Меликства. Социально-экономическая жизнь ханств – §31,32,33,34,35,36,37,38

Внешняя политика ханств. Поход Ага Мухаммед хана (шаха) Каджара на северные земли Азербайджана. Начало захвата Россией северных земель Азербайджана – §39,40,41,42,43,44,45,46

Раздел Азербайджана между Россией и Ираном. Гюлистанский и Туркменчайский мирные договоры. Культура – §47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

Политика колониализма России в Северном Азербайджане. Комендантская форма правления. Восстания против колониализма (Джаро-Балакенское, Талышское, Губинское, Шекинское) – §1,2,3,4,5,6,7,8

Реформы 40-ых годов XIX века. Южный Азербайджан в 30-50-ые годы XIX века. Культура – §9,10,11,12,13,14,15,16,17

Северный Азербайджан в 60-90-ые годы XIX века. Буржуазные реформы. Сельское хозяйство и промышленность – §18,19,20,21,22,23,24,25

 

ИСТОРИЯ

для III группы

Первобытнообщинный строй. Первые племенные объединения и ранние государственные образования – §1,2,3,4,5,6,7

Введение. Древний Египет. Месопотамия – §5,6,7,8

Древние гунны. Великая Гуннская империя. Древний Китай. Древняя Индия – §16,18,20

Древняя Греция – §21,22,23,24,25,26

Древний Рим – §27,28,29,30,31

Китай. Императорства Белых Гуннов, Западных Гуннов, Гёйтюрков – §1,4,5,6,17

Уйгурский, Хазарский каганаты. Государства Караханидов и Газневидов – §7,8,21,22

Возникновение исламской религии. Арабский халифат - §13,25,26

Западная Европа. Франкская империя. Византия. Славяне – §14,15,16,27,28

Великое Сельджукское императорство. Делийский султанат. Великое Монгольское императорство §1,3,4

Государство Золотая Орда. Распад Золотой Орды. Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства. Народы Восточной Европы. Московское княжество – §7,8,10,29

Османское императорство и императорство Тимуридов – §11,12,13,30

Крестовые походы. Франция. Англия – §15,16,17,24,25

Испания. Технические и географические открытия. Народы Америки – §19,21,22,23

Германия. Реформация в Европе. Нидерландская буржуазная революция – §26,27,28

Английская буржуазная революция – §1,2,3

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 20-ые годы – §1,2

Французская буржуазная революция – §4,5,6

Страны Западной Европы и США. Мировой экономический кризис – §3,4

Россия в XVII–XVIII веках – §7,8,9

Начало захвата Россией Северного Кавказа. Шейх Мансур. Начало захвата Индии Англией – §18,23,24

Альтернативные либеральному демократизму тоталитарные режимы. СССР – §5,6

Соединённые Штаты Америки. Османская империя в XVII–XVIII веках. “Священный союз” – §11,12,13,14

Турция. Иран – §7,10

Международные отношения в 30-ые годы. Образование очагов войны – §11,12

Англия, Франция и Германия в XIX веке – §1,2,3

Начало II мировой войны. Ввключение в войну США и СССР – §14,15,16

Россия, США в XIX веке. Захват Россией Центральной Азии и Кавказа – §6,7,9,10

Коренной перелом в ходе войны. Тюркские и кавказские народы в годы войны. Завершение войны – §17,18,19

Османская империя, Китай, Индия, Япония в XIX веке – §8,12,13,14

США после II мировой войны – §20

Англия, Германия, Франция в начале XX века – §18,19,20

СССР после II мировой войны – §21

 

ГЕОГРАФИЯ

Предмет и задачи географии. Развитие географических знаний о Земле. План местности. Масштаб. Стороны горизонта, азимут.

Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусная сетка. Географические координаты.

Карты. Вселенная и Солнечная система. Следствия движения Земли вокруг Солнца.

Следствия вращения Земли вокруг своей оси. Формирование суток и сезонов года. Местное и поясное время.

Гипотезы о происхождении Земли. Внутреннее строение Земли. Классификация пород. Геологическое развитие Земли. Литосферные плиты. Платформы и геосинклинали.

Тектонические движения. Землетрясения, вулканы, гейзеры и горячие источники. Формы рельефа. Горы и равнины. Рельеф дна океана. Формы рельефа экзогенного происхождения.

Состав и строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха. Атмосферное давление. Пояса давления. Ветры.

Циклоны и антициклоны. Вода в атмосфере. Относительная и абсолютная влажность. Атмосферные осадки. Воздушные массы. Климатические пояса и типы климата.

Гидросфера. Круговорот воды. Мировой океан и его части. Особенности океанской воды. Динамические процессы в океане. Ресурсы океана.

Воды суши. Реки. Озёра. Ледники. Вечная мерзлота. Болота. Подземные воды. Водохранилища и каналы.

Биосфера. История развития органического мира. Строение и классификация почв. Географическая оболочка. Природные комплексы и природные зоны мира.

Материки: Африка. Южная Америка. Австралия и Океания. Антарктида.

Материки: Евразия и Северная Америка. Океаны.

Физическая география Азербайджана. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые.

Климат Азербайджана. Внутренние воды. Каспийское море.

Почвенно-растительный покров Азербайджана. Ландшафты. Охрана природы. Заповедники. Природные области и физико-географические районы.

Экономическая и социальная география Азербайджана. Административно-территориальное деление. География населения.

Структура хозяйства. Понятия ВНП и ВВП. География отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Транспорт и экономические связи. Экономико-географические районы.

Современная политическая карта мира. География населения мира.

Природные ресурсы. НТП и НТР. География промышленности.

Сельское хозяйство. Транспорт. Международные экономические отношения.

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

The Noun ,

Quantifiers ,

The Article ,

The Pronoun [Personal, Possessive, Reflexive] ;

The Pronoun [Reciprocal, Demonstrative, Interrogative] ;

The Pronoun [Relative, Conjunctive, Indefinite] ;

The Pronoun [Defining, Negative] ;

The Numeral ,

The Adjective ,

The Adverb ,

The Preposition [Time] ;

The Preposition [(Place] ;

The Preposition [Direction, Manner] ;

The Verb [regular/irregular; Verb forms] ;

Complex Object ;

Present Simple , Past Simple , Future Simple

Future in the Past , Present Continuous , Past Continuous

Present Perfect , Past Perfect , Future Perfect

Present Perfect Continuous , Past Perfect Continuous , Sequence of Tenses

 

БИОЛОГИЯ

Основы цитологии

Биохимия клетки

Размножение и индивидуальное развитие организмов

Основы генетики

Основы селекции

Эволюционное учение

Макроэволюция. Возникновение жизни на Земле.

Происхождение и эволюция человека

Основы экологии. Основы учения о биосфере

Общее знакомство с организмом человека.

Нервная система

Опорно-двигательный аппарат

Кровь. Кровеносно-сосудистая система. Дыхательная система

Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии

Выделительная система. Кожа. Железы. Физиология труда

Размножение и развитие человека

Анализаторы. Высшая нервная деятельность

Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные (простейшие)

Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные. Тип плоские черви

Тип нитевидные черви. Тип кольчатые черви. Тип моллюски

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Класс паукообразные

Класс насекомые

 

ХИМИЯ

для I и IV групп

Начальные химические понятия. Чистые вещества и смеси.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов.

Химическая связь. Степень окисления.

Количество вещества. Закон Авогадро.

Вычисления по химическим формулам и уравнениям.

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических реакций.

Окислительно-восстановительные реакции.

Скорость химических реакций. Химическое равновесие.

Основные классы неорганических соединений.

Растворы.

Электролитическая диссоциация. Гидролиз. Электролиз.

Сведения об органических соединениях. Алканы.

Алкены. Алкадиены.

Алкины. Циклоалканы.

Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов.

Спирты. Фенол. Простые эфиры.

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты.

Сложные эфиры. Жиры. Моющие средства.

Углеводы.

Нитросоединения. Амины. Аминокислоты. Белки.

Высокомолекулярные соединения.

Водород. Кислород. Вода.

 

ФИЗИКА

для I и IV групп

Прямолинейное равномерное и неравномерное движение.

Равномерное движение по окружности.

Законы Ньютона.

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.

Сила упругости. Сила трения.

Основы статики.

Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность.

Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика.

Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа.

Основы термодинамики.

"Насыщенный и ненасыщенный пар.

Свойства твёрдых тел и жидкостей."

Электрический заряд. Электрическое поле."

Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля."

Законы постоянного тока.

Электрический ток в различных средах.

Магнитное поле. Движение заряжённых частиц в магнитном поле.

Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля.

Механические колебания и волны.

Электромагнитные колебания и волны.

 

МАТЕМАТИКА

для I и II групп

Натуральные числа

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Действительные числа

Целые рациональные выражения

Дробные рациональные выражения

Квадратные корни. Степень с действительным показателем

Уравнения и задачи с одной переменной

Системы уравнений

Неравенства

Числовые последовательности. Прогрессии

Функции и графики

Тригонометрические функции

Теорема о сложении тригонометрических функций

Тригонометрические уравнения

Тригонометрические неравенства

Комплексные числа

Показательные и логарифмические функции

Показательные и логарифмические уравнения

Основные понятия геометрии

Треугольники

Окружность

Четырёхугольники

Многоугольники

Площади фигур

Движение. Подобие

Векторы. Метод координат

Прямые и плоскости в пространстве

 

для III, IV и V групп

Натуральные числа

Обыкновенные и десятичные дроби

Отношение. Пропорция. Процент

Действительные числа

Целые рациональные выражения

Дробные рациональные выражения

Квадратные корни. Степень с действительным показателем

Уравнения и задачи с одной переменной

Системы уравнений

Неравенства

Числовые последовательности. Прогрессии

Функции и графики

Тригонометрические функции

Теорема о сложении тригонометрических функций

Тригонометрические уравнения

Основные понятия геометрии

Треугольники

Окружность

Четырёхугольники

Многоугольники

Площади фигур

Движение. Подобие

Векторы. Метод координат

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Phonetik. Das Alphabet. Konsonanten und Vokale. Lange und kurze Vokale.Buchstabenverbindungen. Diphtonge und Affrikate.Wortschatz

Wortbildung. Die abgeleiteten Wörter . Die trennbaren und untrennbaren PräfıxeWortbildung mit der Hilfe der Suffıxe Wortschatz

Grammatik. Morphologie Das Substantiv. Grammatische Kategorien der Substantive Das Geschlecht der Substantive. Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Bedeutung. Wortschatz

Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Form.

Maskulina

Feminina

Neutra

Der Artikel. Der bestimmte und unbestimmte Artikel Gebrauch des bestimmten Artikels. Gebrauch des unbestimmten Artikels Das Fehlen des Artikels Wortschatz

Deklination des Artikels. Deklination der Substantive

Schwache Deklination

Starke Deklination Femininadeklination

Die Substantive der besonderen Fälle der Deklination ( das Herz, der Na-me der Buchstabe, der Gedanke, der Wille, der Funke, der Glaube u a

Pluralbildung der Substantive Deklination der Substantive im Plural.

Die Präpositionen mit Genitiv

Die Präpositionen mit Dativ

Die Präpositionen mit Akkusativ

Die Präpositionen mit Datıv und Akkusatıv

Das Pronomen.Die Personalpronomen

Deklination der Personalpronomen

Possesıvpronomen

Demonstrativpronomen

Negativpronomen

İnterrogatıvpronomen

Reflexıvpronomen

Das unpersönliche Pronomen es“

İndefinitpronomen

Dıe Relativpronomen.

Gebrauch und Deklination der Relatıvpronomen Pronomınaladverbien

Das Adjektiv (Allgemeınes) –

Steigerungsstufen der Adjektive

Deklination der Adjektive

Schwache Deklination der Adjektive

Starke Deklination der Adjektive

Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel, nach den Possessivpronomen, und nach dem Negativpronomen „kein“

Das Adverb.

Wortschatz

Steigerungsstufen der Adverbıen

Das Zahlwort. Dıe Grundzahlwörter

Dıe Ordnungszahlwörter

Die Zeit. Wie spät ist es? Es ıst... . Deklination der Ordnungszahlwörter

Das Verb. Allgemeines über das Verb

Dıe einfachen, abgeleiteten und zusammengesetzten Verben

Dıe Zeitformen Präsens İmperfekt

Partızıp İ und Partizip İİ der Verben

Deklınatıon der Partizipıen. Drei Grundformen der unregelmäßigen Verben (sein, haben, werden,gehen stehen, tun, bringen, denken,wissen)

Hılfsverben „haben“, “sein“,“werden“

Bildung und Gebrauch des Perfekts

Plusquamperfekt. Bıldung und Gebrauch des Plusquamperfekts

Futurum.

Modalverben. Dıe Verben “lassen“, „halten“, „wissen”

 

ФРАНЦУЗКИЙ ЯЗЫК

Phonétique ( liaison, enchaînement, syllabation), vocabulaire , l'exique

" Lexique ( les synonymes, les antonymes, dérivation

les parties du discours , le substantif , le vocabulaire

l'article défini , l'article indéfini , Pluriel des noms, l'article contracté

l'article élidé , l'article partitif , le vocabulaire

l'adjectif , vocabulaire

" l'adjectif( degré positif, degré comparatif,

degré superlatif ), le vocabulaire "

Déterminatifs , le nom de nombre , vocabulaire , Quelle heure est-il?

"le nom de nombre ordinal , le pronom personnel

(atone, tonique) , le vocabulaire ( 1), le pronom complément (direct, indirect)"

le pronom indéfini , le pronom relatif ,

" le pronom possessif, le pronom démonstratif

les pronoms adverbiaux en et y , le vocabulaire

" l'adverbe , le degré de comparaison de l'adverbe

le verbe (régulier, irrégulier), présent de l'indicatif , imparfait , futur simple

futur dans le passé , passé simple , passé récent

futur proche ( immédiat ) , passé composé, plus que parfait , les expressions idiomatiques

" la concordance des temps de l'indicatif ,

les verbes modaux le vocabulaire "

les verbes pronominaux , les verbes impersonnels

l'impératif , le mode subjonctif , le vocabulaire

" le mode conditionnel , la concordance des temps

après ""si"" la voix passive "

le formes non personnelles du verbe, participe présent , gérondif , le vocabulaire

prépositions , le vocabulaire

conjonctions , le vocabulaire , proposition énonciative

vacances

la forme négative de la proposition , " Ne que " , est - ce que , le vocabulaire

le pronom interrogatif ,la formation des propositions nterrogatives , le vocabulaire