Abituriyent Sınaqları

Buraxılış fənləri üzrə Abituriyent Sınaq 8 mövzuları

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri - saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü. “K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün səs tərkibi. (Mövzunun geniş şəkildə izahı çalışmalara istinadən olmalıdır.)

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir.

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

FEİL: Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin quruluşca növləri. Sadə feillər. Düzəltmə feillər. İsimdən düzələn feillər. Feildən düzələn feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı. Feilin qrammatik məna növləri: Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri: Məlum, məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq-birgəlik və icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri: Xəbər şəkli. Xəbər şəklində ola feillərin həm zamana, həm də şəxsə görə dəyişməsi. Feilin zamanları: Keçmiş zaman. İndiki zaman. Gələcək zaman. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Əmr şəkli. Arzu şəkli. Vacib şəkli. Lazım şəkli. Şərt şəkli. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin şəkilçisi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərin feilə və ismə aid xüsusiyyətləri. Hansı cümlə üzvü vəzifələrində işlənməsi. Feili sifət. Feili sifətin feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri. Feili sifət şəkilçiləri. Feili sifətin zaman anlayışı bildirməsi. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama. Feli bağlamanın feilə və zərfə aid xüsusiyyətləri. Feli bağlama şəkilçiləri. Feli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Hərəkətin tərzini, zamanını və səbəbini bildirməsi.

ZƏRF: Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri: Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflərin yazılışı: bitişik, defislə və ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Zərfin məna növləri: Tərzi hərəkət zərfləri. Zaman zərfləri. Yer zərfləri. Kəmiyyət zərfləri. Zərf və digər nitq hissələri.

SÖZÜN TƏRKİBİ: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. İkivariantlı və dördvariantlı şəkilçilər. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Sözün tərkibinə görə təhlili.

SÖZ YARADICILIĞI: Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər.

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ : Qoşma. Qoşmaların ismin müəyyən hallarında işlənən sözlərə quşulub məna çalarları yarada bilməsi. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Təkhecalı qoşmaların sözlərə bitişik. Çoxhecalı qoşmaların isə qoşulduğu sözlərdən ayrı yazılması. Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar və onlarının yazılışı.

Ədat. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergülüln işlənməsi. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi. Nidalarda vergül və nida işarəsinin işlədilməsi. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin bir-biri ilə omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

SİNTAKSİS. Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Söz birləşmələrinin quruluşca növləri: Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr (təyini söz birləşmələri) və onların növləri: I növ təyini söz birləşmələri; II növ təyini söz birləşmələri; III növ təyini söz birləşmələri.

Feili birləşmələr və onların növləri: Məsdər tərkibləri; Feili sifət tərkibləri; Feili bağlama tərkibləri.

Sintaktik əlaqələr. Sintaktik əlaqələrin növləri: tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Tabesizlik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsinin növləri: uzlaşma əlaqəsi; idarə əlaqəsi ; yanaşma əlaqəsi.

 

İNGİLİS DİLİ

The Noun

The Article

The Pronoun

Quantifiers

The Numeral

Adjective, Adverb

The Preposition

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər.Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Tənliklər sistemi

Buraxılış fənləri üzrə Abituriyent Sınaq 8 mövzuları

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri: saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü.

“K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi. Sözlərin sonunda “k-y” və “q-ğ” əvəzlənməsi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Bəzi təkhecalı sözlərin tələffüzü. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün səs tərkibi. (Mövzunun geniş şəkildə izahı çalışmalara istinadən olmalıdır.)

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir.

MORFOLOGİYA

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

FEİL: Təsdiq və inkar feillər. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin quruluşca növləri. Sadə feillər. Düzəltmə feillər. İsimdən düzələn feillər. Feildən düzələn feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Feilin qrammatik məna növləri: Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri: Məlum, məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq-birgəlik və icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri: Xəbər şəkli. Xəbər şəklində ola feillərin həm zamana, həm də şəxsə görə dəyişməsi. Feilin zamanları: Keçmiş zaman. İndiki zaman. Gələcək zaman. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Əmr şəkli. Arzu şəkli. Vacib şəkli. Lazım şəkli. Şərt şəkli.

İdi, imiş, isə hissəcikləri. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin şəkilçisi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərin feilə və ismə aid xüsusiyyətləri. Hansı cümlə üzvü vəzifələrində işlənməsi.

Feili sifət. Feili sifətin feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri. Feili sifət şəkilçiləri. Feili sifətin zaman anlayışı bildirməsi. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama. Feli bağlamanın feilə və zərfə aid xüsusiyyətləri. Feili bağlama şəkilçiləri. Fieli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Hərəkətin tərzini, zamanını və səbəbini bildirməsi.

ZƏRF: Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri: Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflərin yazılışı: bitişik, defislə və ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Zərfin məna növləri: Tərzi hərəkət zərfləri. Zaman zərfləri. Yer zərfləri. Kəmiyyət zərfləri. Zərf və digər nitq hissələri.

SÖZÜN TƏRKİBİ: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. İkivariantlı və dördvariantlı şəkilçilər. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Sözün tərkibinə görə təhlili

SÖZ YARADICILIĞI: Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər.

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ : Qoşma. Qoşmaların ismin müəyyən hallarında işlənən sözlərə quşulub məna çalarları yarada bilməsi. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Təkhecalı qoşmaların sözlərə bitişik. Çoxhecalı qoşmaların isə qoşulduğu sözlərdən ayrı yazılması. Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar və onlarının yazılışı.

Ədat. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergülüln işlənməsi. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi. Nidalarda vergül və nida işarəsinin işlədilməsi. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin bir-biri ilə omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

SİNTAKSİS. Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Söz birləşmələrinin quruluşca növləri: Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr (təyini söz birləşmələri) və onların növləri: I növ təyini söz birləşmələri; II növ təyini söz birləşmələri; III növ təyini söz birləşmələri.

Feili birləşmələr və onların növləri: Məsdər tərkibləri; Feili sifət tərkibləri; Feili bağlama tərkibləri.

Sintaktik əlaqələr. Sintaktik əlaqələrin növləri: tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Tabesizlik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsinin növləri: uzlaşma əlaqəsi; idarə əlaqəsi ; yanaşma əlaqəsi.

Cümlə. Cümlə haqqında ümumi məlumat. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə. Sual cümləsi. Sual cümləsinin növləri. Əmr cümləsi. Əmr cümləsinin xəbərlərinin felin əmr şəkli ilə ifadəsi. Nida cümləsi. Nida cümləsinin istifadə olunduğu yerlər.

 

ALMAN DİLİ

1. Lektion I Sommerferien . Die neuen Wörter und Wendungen .

2.Text : Sommerferien .

3. Objektsätze.

1. Das Verb . Allgemeines über das Verb .

2. Infinitiv. Infinitivgruppen um … zu , ohne … zu , statt … zu

3. Übungen II ; III ( Seite 11 , 12)

1. Die einfachen und abgeleiteten Verben.

2. ie trennbaren und untrennbaren Präfixe. Die abgeleiteten Verben mit dem Suffix - ieren

3. Die zusammengesetzten Verben . Hilfsverben ( haben , sein , werden).

1. Zeitformen . Präsens .

2. Die schwachen und starken Verben . Imperfekt der schwachen und starken Verben .

3. Die unregelmäßigen Verben .

1.Konjugation der Verben im Imperfekt.

2.Partizip I und Partizip II der Verben

3. Bildung und Gebrauch des Partizip II

1. Perfekt der Verben .

2. Perfekt mit haben oder sein .

3.Übungen 1-3 (Seite 13- 14 )

1. Plusquamperfekt .

2. Bildung und Gebrauch des Plusquamperfekts

3.Übungen 1-2 (Seite 15 )

1.Temporalsätze mit der Konjunktion nachdem

2. Testübungen

3.Lektion 2 .Was ist typisch deutsch ? Wörter und Wendungen .

1. Was ist typisch deutsch ?

2. Adjektiv . Deklination der Adjektive . Schwache und starke Deklination der Adjektive .

3.Deklination der Adjektive mit dem unbestimmten Artikel . Negativpronomen kein und Possessivpronomen .

1 Konjunktionen darum , deshalb , deswegen . Die Wortfolge nach den Konjunktionen darum , deshalb , deswegen ., denn .

2. Konjunktionen weil , denn . Wortfolge nach den Konjunktionen weil und denn .

3. Testübungen ( Seite 35-38 )

1.Lektion 3. Nationen . Neue Wörter und Wendungen .

2.Nationen . Arbeit an dem Text.

3.Nationen . Übungen ( Seite 40 -45 )

1. Übungen . ( Seite 46 -49 )

2.Reflexivpronomen .

3. Reflexivpronomen im Dativ oder im Akkusativ

1. Reflexivpronomen Übungen IV – VI ( Seite 51-52 )

2. Adjektiv . Allgemeines .Steigerungsstufen der Adjektive .. 3.Übungen I - III ( Seite 52-53)

1.Text :Ausländer in Europa

2.Text: Ausländer in Deutschland .

3. Testübungen ( Seite 59 - 63)

1. Lektion 4. Kein Kind mehr ,und noch nicht erwachsen . Die neuen Wörter .

2. Objektsätze. Übungen

3. Rektion der Verben .(auswendig lernen )

1.Thomas Alva Edison . Arbeit an dem Text .

2..Übungen . ( Seite 75- 76)

3.Wie sprechen heute Jugendliche ?

1.Testübungen ( Seite 82 - 91)

2. Lektion 5. Mein Freund . Die neuen Wörter

3.Übungen I ; II ( Seite 93- 94)

1.Virtuelle Freunde . Die neuen Wörter und Wendungen

2. Virtuelle Freunde . Arbeit an dem Text .

3.Die Attributsätze . Die Relativpronomen

1. Deklination der Relativpronomen ..

2. Gebrauch der Relativpronomen .

3. Übungen I – IV ( Seite 100 - 101)

1.Was denkt man an die Freundschaft ?

2.Wie muss ein Freund (eine Freundin) sein ?

3.Da(r) wo(r) + Präposition

1.Rektion der Verben.

2. Pronominaladverbien Übungen I ; II; III ( Seite 106 - 107)

3.Deklination der Adjektive..

1. Deklination der Adjektive.

2.Testübungen ( Seite 110 - 114)

3.Mein Land Aserbaidschan :Die neuen Wörter und Wendungen.

1Übung V (Seite 120)

2.Das Verb. Drei Grundformen der Verben .

3. Imperfekt

1. Partizip II der Verben .

2. Perfekt . Übungen II ; III

3.Text : Touristen über Aserbaidschan .

 

FRANSIZ DİLİ

1.Leçon-introduction.-Unité 1. 2.Unité 2.Tu la connais ?C ‘est qui ? 3.Unité 3.Quelle activité tu choisis ? Bilan.1.Phonétiques,l’alphabet,les nombres ;0-100,adjectif de nationalité ,la conjugaison des verbes être,avoir,connaitre 2.habiter à +villeêtre de + ville,habiter dans un pays,la forme négative,articles indéfinis au singulier et au pluriel,articles définis dans les noms de pays 3.Lesverbes ;aller,venir,apprendre,faire,écrire,changement de l’article un,une,des après le verbe à la forme négative en ‘’de’’

1.Unité 4.Moi et ma famille 2. Unité5. Ma maison 3. Unité6.Joyeux anniversaire.Bilan1.Les verbes ;faire ses études,travailler dans,pluriel des noms,adjectifs possessifs 2.les verbes « habiter », « avoir», « être»au pluriel,l’expression « il ya »,la place de l’adjectif,masculin eminin des adjectif 3.les verbes ;donner,inviter,mettre la table,attendre,comment poser une question ?,dans +temps

1.Unité 7.Ma matière préférée. 2. Unité 8. Mon école 3.Unité9.Mon emploi de temps.Bilan1.Les verbes ;aller,venir ,prendre 2.Le verbe ;faire +de,L’impératif,adjectifs démonstratifs 3.Quelle heure est –il ?Les couleurs,Lesverbes pronominaux ;se lever,s’habiller,les verbes modaux ;vouloir,pouvoir+infinitif,Oui et Si

1.Unité 10.Qu’est-ce que tu fais après les cours ? 2. Unité11.Les BD-c’est super intéressant. 3.Unité12. Bientôt les vacances !Bilan1.les verbes ;se reposer,se promener,adorer,aimer,détester et l’article défini,faire dudela ,jouer auà la 2.le verbe ;devoir=obligation=il faut,Futur proche,les adjectifs indéfinis :tout,toute,tous,toutes 3.les verbes « s’ennuyer» , « offrir», « être fatigué»

1.Unité 1. Comme le temps passe vite ! 2. Unité 2C’est àla mode ! 3.Bilan1.Passécomposé,le pronom indéfini « on »,chez qui 2.pouvoir,vouloir au Passécomposé,les nombres ordinaux 3.Les pronoms complément d’objet directs le,la,l’,les,Les pronoms complément d’objet indirects

1. Unité 3Bonappétit ! Leçon 1, Leçon 2 2. Unité 3Bonappétit! Leçon 3, Leçon 4 3. Unité 4.En ville. Leçon 1, Leçon 2 1.Mots et expressions 2. L’article partitif,expression de la quantité,Conjugaison :boire,prendre 3. Mots et expressions

1.Unité 4. En ville .Leçon 3. Grammaire et orthographe. 2.Leçon 3Grammaire et orthographe 3. Leçon 4Culture et civilisation.Bilan . 1.Préposition en +un nom, Préposition sur,Les Dégrés de comparaison des adjectifs 2. Les verbes pronominaux ,Ne...que=seulement 3.Si+verbe au présent de l’indicatif +impératif,Quelquellequelsquelles ,Les adjectifs indéfinis :tout,toute,tous,toutes

1.Unité 5.Apprentisssage des langues.Leçon1 ,Leçon 2, Leçon 3 ,Leçon4 2 Unité6 Leçon1 ,Leçon 2. 3.Unité6 Leçon 3 ,Leçon4 1.Expression de cause,sans+nom,sans+verbe,Les adverbes dérivés en « ment »,en quantité +de+nom=comme +nom 2. Mots et expressions 3.Imparfait de l’indicatif,adjectif indéfini même +lenom

1.Unité 7. En voyage. Leçon1, Leçon2 2. Unité 7 En voyage Leçon3, Leçon4 3. Unité 7. En voyage. Leçon4. 1. Mots et expressions 2.En pronom et en préposition,beaucoup adverbe et beaucoup déterminant du nom,les expression impersonnelles 3.Impératif des verbes pronominaux,Expression de l’obligation.

1.Unité 8.Projets de vacances. Leçon 1., Leçon 2.Vocabulaire et communication. 2. Unité 8.Projets de vacances Leçon 3, Leçon 4 3.Bilan1.Mots et expressions 2.Les pronoms Lui et Leur ,Expression au futur 3.Futur simple

1. Leçon -Introduction.. 2. Unité1.La France et les régions. Leçon1, Leçon2 3. Unité1.La France et les régions. Leçon3, Leçon4 1.Répétition des verbes au présent de l’indicatif,au passécomposé,des articles 2.Exprimer son accord,un désacord. 3.Formation du Passé composé des verbes pronominaux

1.Unité 2. Comportement écologique Leçon1, Leçon2 2. Unité 2. Comportement écologique Leçon3, Leçon4 3. Unité 2. Comportement écologique. Leçon5. 1.Les adjectifs et les pronoms démonstratifs 2. Formation du conditionnel présent,Marques de genreet de nombre pour adjectifs 3.Conjuguer les verbes s’asseoir et éteindre

1.Unité 3. Qu’est que tu lis ?C’est intréssant ? Leçon1, Leçon2 2 Unité 3. Qu’est que tu lis ?C’est intréssant ? Leçon3, Leçon4 3. .Unité 3. Qu’est que tu lis ?C’est intréssant ? Leçon5 1.Formation et utilisation de l’imparfait 2.Utiliser les indicateures du temps 3.Comparer avec le même ... que ,Utiliser les prépositions de lieu simples et composées.

1.Unité 4. Cinéma-Télévision. Leçon1, Leçon2 2 Unité 4. Cinéma-Télévision. Leçon1, Leçon2 3. Unité 4. Cinéma-Télévision. Leçon5 1.Mots et expressions 2.Formation et utilisation du Futur proche,Passé récent,présent progressif 3.Pronoms compléments d’objets direct

1.Unité 5. Sport. Leçon1, Leçon2 2. Unité 5. Sport. Leçon3, Leçon4 3 Unité 5. Sport. Leçon5. 1.Utisation de l’imparfaitet du Passé Composé,Formation des articles contractés,les articles partitifs 2.Pronoms de lieu en et y 3.Les avec la terminaison –eau,Les noms au singilier terminés en –s,-x,-z

1.Unité 6.La famille Leçon1, Leçon2 2. Unité 6.La famille Leçon3, Leçon4 3. Unité 6.La famille Leçon5,. 1.Utiliser les verbes pronominaux à l’impératif affirmatif et négatif 2.Condition certaine avec « si+présent » et hypothèse au futur 3. Condition certaine avec « si+imparfait » et hypothèse au conditionnel

1.Unité 7.Le transport. Leçon1, Leçon2 2. .Unité 7.Le transport. Leçon3, Leçon4 3. .Unité 7.Le transport. Leçon5 1. Mots et expressions 2.Poser des questions 3.La phrase interrogative avec les mots interrogatifs

1.Unité 8.La musique. Leçon1, Leçon2 2 Unité 8.La musique. Leçon3, Leçon4 3. Unité 8.La musique. Leçon5, 1. Mots et expressions 2.Utiliser les degrés des adjectifs 3 Utiliser les degrés des adverbes .

1. Unité1.Souvenir de vacances. Leçon1, Leçon2 2. Unité1.Souvenir de vacances. Leçon3, Leçon4 3. Unité1.Souvenir de vacances. Leçon5, Leçon6 1.La proposition subordonné relative qui,que 2.La conjonction car

1.Unité 2.La vie des adolecents aujourd’hui. Leçon 1. Leçon 2. 2. Unité 2.La vie des adolecents aujourd’hui. Leçon 3. Leçon 4 3. Unité 2.La vie des adolecents aujourd’hui. Leçon 5. Leçon 61Les adjectifs indéfinis plusieurs et autre.Le pronom indéfini chaque. 2.L’adverbe même.La subordonné de cause à l’aide de la conjonction parce que 3.Les verbes élire et s’ennuyer

1.Unité 3. Modes de vie des adolecents .Leçon1, Leçon2 2 Unité 3. Modes de vie des adolecents .Leçon3, Leçon4 3. Unité 3. Modes de vie des adolecents .Leçon5, Leçon 6 1.les constructions sans+verbe,sans+nom sans article et avec un article .Proposition subordonné complètive 2.La concordance des temps de l’indicatif .La préposition sur 3.La construction faire + infinitif pour exprimer la valeur de la voix factitive.Les constructions ce qui...,ce que... pour exprimer l’insistance

1.Unité 4Ta santé est dans ton assiette. Leçon1, Leçon2 2 Unité 4. Ta santé est dans ton assiette.Leçon3, Leçon4 3. Unité 4. Ta santé est dans ton assiette.Leçon5, Leçon 6 . 1.les pronom personnelscomplément d’objet direct et indirect,Le pronom démonstratif neutre.Les pronoms personnels toniques 2.La construction Il faut + infinitif pour exprimer une obligation.L’expression de probabilité peut-être.Le gérondif pour éviterla répétition de deux phrases ayant le même sujet 3.Le verbe du I er groupe en –ayer,-oyer ,-uyer : au présent de l’indicatif et au futur simple. Les verbes du II e groupe au présent de l’indicatif , au futur simple,à l’imparfait et à l’impératif

1.Unité 5. Bouger,C’est la santé Leçon1, Leçon2 2 Unité 5. Bouger,C’est la santé Leçon3, Leçon4 3. Unité 5 Bouger,C’est la santé. .Leçon5, Leçon 6 1.L’adverbe de temps plus tôt et la locution plutôt que .Les négations ne... pas,...ni ;ne...ni...ni, « de »au lieu de « des » devant un adjectif 2. Les verbes du type détendre(se) au présent de l’indicatif , au futur simple,à l’imparfait,au passé composé et à l’impératif(à la forme affirmative et à la forme négative) 3.les conjonction coordination :mais,et,donc,car,ou,La conjugaison des verbes au conditionnel présent :les valeurs du conditionnel dans des proposition indépendantes (demande,politesse,suggestion,proposition,possiblité)

Unité 6. Tout change Leçon1, Leçon2 2 Unité 6. Tout change Leçon3, Leçon4 3. Unité 6. Tout change Leçon5, Leçon 6 1.le subjonctif présent des verbes 2.Les pronoms relatifs composés lequel,laquelle,lesquels,lesquelles

Unité 7Le téléphone portable isole-t-illes ados de leurs parents ? Leçon1, Leçon2 2 Unité 7. Le téléphone portable isole-t-illes ados de leurs parents ? Leçon3, Leçon4 3. Unité 7. Le téléphone portable isole-t-illes ados de leurs parents ? Leçon5, Leçon 6 1.Le pluriel des noms en- al ,La subordonné de cause au moyen de « comme » et « parce que» 2.Le conditionnel présent après « si» 3.le futur dans le passé

 

İNGİLİS DİLİ

The Noun, Vocabulary,Reading

The Article, Vocabulary, Listening

The Pronoun [Personal, Possessive, Reflexive]; Vocabulary

The Pronoun [Reciprocal, Demonstrative, Interrogative]; Vocabulary,Reading

The Pronoun [Relative, Conjunctive, Indefinite]; Vocabulary, Listening

The Pronoun [Defining, Negative]; Vocabulary, Reading

Quantifiers, Vocabulary, Listening

The Numeral, Vocabulary, Reading

The Adjective, Vocabulary, Reading

The Adverb, Vocabulary, Listening

The Preposition [Time]; Vocabulary, Listening

The Preposition [(Place]; Vocabulary, Reading

The Preposition [Direction, Manner]; Vocabulary, Listening

The Verb [regular/irregular; Verb forms]; Vocabulary, Reading

Complex Object; Vocabulary, Listening

Present Simple, Past Simple, Future Simple, Reading

Future in the Past

 

RUS DİLİ

Фонетика. Буквы и звуки. Оглушение и озвончение.

Понятие о слоге. Употребление буквы Ь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Ударение. Функции ударения.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Особенности написания гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу, щу) и ц. Употребление букв Ь (смягчающая, разделительная и грамматическая функция) и Ъ (разделительная функция). Лексикология. Прямое и переносное значение.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Произношение и правописание слов с непроизносимыми согласными. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная функции ударения. Синонимы и антонимы.

Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеология. Пословицы и поговорки.

Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Имя существительное.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Собственные и нарицательные.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Одушевлённые и неодушевлённые.

Повторение пройденного материала. Род имён существиетельных. Число существиетельных.

Состав слова. Основа и окончание. Корень. Однокоренные слова. Приставка (о-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, во-, к-, при-, пере-). Суффикс (-тель, -ок, -ик, -к, -чик, -очк, -ист, -ниц, -щик, -ов, -ев, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин, -ск). Склонение существиетельных.

Состав слова. Основа и окончание. Корень. Однокоренные слова. Приставка (о-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, во-, к-, при-, пере-). Суффикс (-тель, -ок, -ик, -к, -чик, -очк, -ист, -ниц, -щик, -ов, -ев, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин, -ск). Имя прилагательное

Морфология. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имён существительных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.

Имя существительное. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Склонение существительных.

Склонение существительных. Имя числительное.

Повторение пройденного материала. Тестирование. Количественные числительные.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных. Местоимение. Разряды: личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные, относительные, определительные.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений. Глагол. Категория вида.

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Время глагола.

Повторение пройденного материала. Тестирование. Спряжение глагола.

Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Глаголы движение.

 

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Tənliklər sistemi

Buraxılış fənləri üzrə Abituriyent Sınaq 8 mövzuları

AZƏRBAYCAN DİLİ

FONETİKA: Danışıq səsləri: saitlərin növləri və samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi. “O” saitinin “A” kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin ( “b”, “c”, “d”, “g” ) tələffüzü.

“K” və “Q” samitinin yazılışı və deyilişi. Sözlərin sonunda “k-y” və “q-ğ” əvəzlənməsi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Bəzi təkhecalı sözlərin tələffüzü. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün səs tərkibi. (Mövzunun geniş şəkildə izahı çalışmalara istinadən olmalıdır.)

LEKSİKA: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.

Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Köhnəlmiş sözlər – arxaizmlər və tarixizmlər. Etimologiya nədir.

Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İSİM: Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsmin quruluşca növləri. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi. Bəzi isimlərin kökündə saitin düşməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi – xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri.

SİFƏT: Əşyaya aid əlamət və ya keyfiyyət bildirməsi. Sifətin quruluşca növləri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yaranma yolları. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sifətlər. Sifətin dərəcələri.

SAY: Say və onun mənaca növləri. Miqdar sayları: Müəyyən miqdar saylar. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Kəsr sayları. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı (sözlərlə, ərəb rəqəmləri ilə, Roma rəqəmləri ilə). Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.

FEİL: Təsdiq və inkar feillər. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin quruluşca növləri. Sadə feillər. Düzəltmə feillər. İsimdən düzələn feillər. Feildən düzələn feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.

Feilin qrammatik məna növləri: Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri: Məlum, məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq-birgəlik və icbar növ feillər.

Feilin şəkilləri: Xəbər şəkli. Xəbər şəklində ola feillərin həm zamana, həm də şəxsə görə dəyişməsi. Feilin zamanları: Keçmiş zaman. İndiki zaman. Gələcək zaman. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Əmr şəkli. Arzu şəkli. Vacib şəkli. Lazım şəkli. Şərt şəkli.

İdi, imiş, isə hissəcikləri. Bu hissəciklərin digər nitq hissələri ilə də işlənə bilməsi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin şəkilçisi.

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları kimi. Məsdər. Məsdərin feilə və ismə aid xüsusiyyətləri. Hansı cümlə üzvü vəzifələrində işlənməsi. Feili sifət. Feili sifətin feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri. Feili sifət şəkilçiləri. Feili sifətin zaman anlayışı bildirməsi. Feili sifət və feildən düzələn sifət. Feili bağlama. Feli bağlamanın feilə və zərfə aid xüsusiyyətləri. Feili bağlama şəkilçiləri. Fieli bağlamaların, bir qayda olaraq, cümlədə zərflik kimi çıxış etməsi. Hərəkətin tərzini, zamanını və səbəbini bildirməsi.

ZƏRF: Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri: Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflərin yazılışı: bitişik, defislə və ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Zərfin məna növləri: Tərzi hərəkət zərfləri. Zaman zərfləri. Yer zərfləri. Kəmiyyət zərfləri. Zərf və digər nitq hissələri.

ƏVƏZLİK: Əvəzlik əsas nitq hissələrinin yerində işlənən söz kimi. Əvəzliklərin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri. Onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra vergülün işlənmə məqamları. Sual əvəzlikləri. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Təyini əvəzliklər. Əvəzliyin quruluşca növləri.

SÖZÜN TƏRKİBİ: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. İkivariantlı və dördvariantlı şəkilçilər. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Sözün tərkibinə görə təhlili

SÖZ YARADICILIĞI: Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər. Bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlər.

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ : Qoşma. Qoşmaların ismin müəyyən hallarında işlənən sözlərə quşulub məna çalarları yarada bilməsi. Qoşmaların yazılışı və deyilişi. Təkhecalı qoşmaların sözlərə bitişik. Çoxhecalı qoşmaların isə qoşulduğu sözlərdən ayrı yazılması. Bağlayıcı. Bağlayıcı cümlə üzvləri, cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi kimi. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar və onlarının yazılışı.

Ədat. Ədatlarm mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası. Təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergülüln işlənməsi. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi. Nida. Nida hiss-həyəcan ifadə edən köməkçi nitq hissəsi kimi. Nidalarda müəyyən hissi halların ifadəsi. Nidalarda vergül və nida işarəsinin işlədilməsi. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin bir-biri ilə omonimliyi. Bağlayıcı, ədat, yoxsa şəkilçi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi.

SİNTAKSİS. Söz birləşmələri. Söz birləşməsi anlayışı. Söz birləşmələrinin quruluşca növləri: Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri: ismi birləşmələr, feli birləşmələr. İsmi birləşmələr (təyini söz birləşmələri) və onların növləri: I növ təyini söz birləşmələri; II növ təyini söz birləşmələri; III növ təyini söz birləşmələri. Feili birləşmələr və onların növləri: Məsdər tərkibləri; Feili sifət tərkibləri; Feili bağlama tərkibləri.

Sintaktik əlaqələr. Sintaktik əlaqələrin növləri: tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Tabesizlik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsinin növləri: uzlaşma əlaqəsi; idarə əlaqəsi ; yanaşma əlaqəsi.

Cümlə. Cümlə haqqında ümumi məlumat. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə. Sual cümləsi. Sual cümləsinin növləri. Əmr cümləsi. Əmr cümləsinin xəbərlərinin felin əmr şəkli ilə ifadəsi. Nida cümləsi. Nida cümləsinin istifadə olunduğu yerlər.

Cümlə üzvləri. Cümlə üzvü anlayışı. Cümlənin qrammatik əsası: mübtəda və xəbər. Mübtəda. Mübtədanın ifadə vasitələri. Adlıq halda olan sözlərlə və söz birbşmələri ilə ifadəsi. Xəbər. Xəbərin ifadə vasitələri. Feili xəbər. Feili xəbərin feilin müxtəlif şəkilləri və frazeoloi birləşmələrlə ifadə olunması. İsmi xəbər. Heç bir suala cavab verməyən var, lazım, gərək, yox, mümkün və s. Sözlərin ismi xəbər kimi işlənə bilməsi. “Deyil” sözünün adlara qoşulub ismi xəbər olması. Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri: tamamlıq, təyin, zərflik. Tamamlıq. Vasitəsiz və vasitəli tamamlıqlar. Tamamlıq və idarə əlaqəsi. Tamamlığın ifadə vasitələri. Təyin. Təyinin ifadə vasitələri . Təyinin bütün cümlə üzvlərinə aid olması. Təyin və yanaşma əlaqəsi.

Zərflik. Zərfiiyin, əsasən, feili xəbərə aid olması. Mənaca növləri: tərzi-hərəkət, yer, zaman, kəmiyyət, səbəb, məqsəd zərflikləri. Zərfliklə xəbər arasında idarə və yanaşma əlaqəsi. Zərfliyin ifadə vasitələri. Müxtəsər və geniş cümlələr. İkinci dərəcəli üzvün iştirak edib-etməməsi baxımından sadə cümlənin növləri: müxtəsər cümlələr, geniş cümlələr. Müxtəsər cümlə ancaq baş üzvlərdən və ya təkcə bir baş üzvdən ibarət cümlə kimi. Geniş cümlə ikinci dərəcəli üzvü və ya ikinci dərəcəli üzvləri olan cümlə kimi.

Cümlədə sözlərin sırası. Söz sırasının qanunauyğunluğu. Bu qanunaııyğunluğun nəqli cümlədə daha çox gözlənilməsi. Ayrı-ayrı cümlə üzvlərinin yeri. Bəzi məqamlarda söz sırasının pozula bilməsi. Əlavələr. Əlavənin özündən əvvəlki sözü izah etməsi, konkretləşdirməsi. Əlavənin aid olduğu cümlə üzvündən sonra gəlməsi. Əlavənin işləndiyi yerlər. Əlavələrdə durğu işarələri: tire və vergüldən istifadə olunması. Tire və defisin bir-birindən fərqi. Cümlənin həmcins üzvləri. Həmcins üzv anlayışı. Həmcins üzvlərin bir-biri ilə intonasiya və tabesizlik bağlayıcıları ilə əlaqəlnməsi. Həmcins üzvlərdə bəzi şəkilçilərin və köməkçi vasitələrin ixtisar oluna bilməsi. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Həmcins və qeyri-həmcins təyinlər. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Ümumiləşdirici sözlərdə qoşa nöqtə və tire işarələrinin işlədilmə məqamları.

Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmamaq anlayışı. Belə sözlərin cümlə üzvlərindən fərqi. Xitab. Onun müraciət bildirməsi. Xitabların mübtəda ilə oxşar və fərqli cəhətləri. Xitabın cümlədə işlənilmə yerləri. Xitabların ifadə vasitələri.

Ara sözlər. Onların nitqdə rolu - ifadə olunan fikrə münasibət bildirməsi. İfadə vasitələri. Ara sözlərin formaca növləri: söz formasında olanlar, söz birləşməsi formasında olanlar, cümlə formasında olanlar. Ara sözlərin məna növləri. Ara söz və modal söz. Ara sözlərin cümlədə yeri və onlarda vergülün işlədilməsi qaydaları. Söz-cümlə. Heç bir şəkilçidən, əlavə vasitələrdən istifadə etmədən təklikdə işlənərək, fikrin təsdiqi və inkarını bildirən sözlərin söz-cümlə kimi götürülməsi. Söz-cümlə üzvlənməyən cümlə kimi. Bəli, yox, xeyr sözləri. Ümumən, bəzi ədatların, modal sözlərin, nidaların söz-cümlə mövqeyində işlənməsi. Belələrindən, adətən, sual cümlələrinə cavab kimi istifadə olunması.

Sadə cümlənin şəxsə görə növləri: Müəyyən şəxsli cümlələr. Mübtədalı müəyyən şəxsli cümlələr. Mübtədasız müəyyən şəxsli cümlələr. Belələrində mübtədanın asanlıqla təsəvvür oluna bilməsi. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın olmaması. Hərəkətin qeyri-müəyyən şəxs (və ya qeyri-müəyyən şəxslər) tərəfindən icra edilməsi. Xəbərlərinin həmişə üçüncü şəxsin cəmində olması. Ümumi şəxsli cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın iştirak etməməsi və ifadə olunan fikrin qaydaya düşən, ənənəyə çevrilən bir fikir kimi qəbul edilməsi. Xəbərlərinin, bir qayda olaraq, III şəxsin cəmi və II şəxsin təkində olması. Şəxssiz cümlələr. Belə cümlələrdə mübtədanın olmaması, mübtədanın cümləyə gətirilməsinin və ya təsəvvür edilməsinin qeyri-mümkünlüyü. Xəbərlərinin yalnız üçüncü şəxsin təkində olması (dəyişə bilməməsi). Adlıq cümlələr. Ayrı-ayrı sözlərin və ya söz birləşmələrinin xəbərlik şəkilçisi, şəxs sonluğu qəbul etmədən sadalanaraq fikir ifadə etməsi. Belələrinin şərti olaraq adlıq cümlə adlanması. Adlıq cümlələrin ifadə vasitələrinin adlıq halda olması.

Mürəkkəb cümlə haqqında ümumi anlayış. Tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bağlayıcısız və bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında istifadə edilən durğu işarələri. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri: zaman (eynizamanlılıq), ardıcıllıq, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma və bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Tabeli mürəkkəb cümlələr. Tabeli mürəkkəb cümlə anlayışı. Tabeli mürəkkəb cümlənin tabesiz mürəkkəb cümlələrdən fərqi. Tərkib hissələri arasında tabeli bağlılığın olması. Baş və budaq cümlələr. Baş və budaq cümlələrin yeri. Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr: intonasiya, bağlayıcı, bağlayıcı sözlər və s.

Vasitəsiz və vasitəli nitq. Vasitəsiz nitq. Başqasının nitqinin verilmə üsulları. Hər hansı bir şəxsin fikrinin eynilə, heç bir dəyişiklik edilmədən verilməsi. Vasitəli nitq. Hər hansı şəxsin fikrinin deyildiyi və ya yazıldığı kimi yox, həmin fikrin məzmununu saxlamaqla, ifadəsini bir qədər dəyişməklə verilməsi. Vasitəsiz nitqli cümlələrdə müəllifin sözlərinin ən çox nitq və təfəkkür felləri ilə (dedi, söylədi, soruşdu, əmr etdi, düşündü, fıkirləşdi və s.) ifadə olunması. Vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilə bilməsi. Vasitəsiz nitqli cümlələrdə durğu işarələrinin (dırnaq, qoşa nöqtə, vergül, tire) işlədilməsi.

Dil nədir? Dilin quruluşu. Dilin funksiyaları. Dilin cəmiyyətdə rolu. Dilin ictimai hadisə olması. Digər ünsiyyət vasitələri. Bəşəriyyətin yaddaşı – Yazı. Yazının tipləri: əşyəvi, şəkli (piktoqrafik), fikri (ideoqrafik) və hərfi (fonoqrafik) yazı.

Azərbaycan ədəbi dilinin normaları: fonetik norma, leksik norma və qrammatik norma.

ÜSLUBİYYAT. Üslubiyyat və üslub haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslubları. Bədii üslub. Sözün poetik funksiyası (poetizm). Obrazlılıq bədii üslubun əsas göstəricisi kimi. Obrazlılığm fonetik, leksik və qrammatik səviyyədə təzahürləri. Bədii dilin təzahür formaları: şeir dili, nəsr dili, dramaturgiya dili. Elmi üslub. Elmi üslubun xüsusiyyətləri. Sözün terminoloji funksiyası (termin).

Publisistik üslub, Publisistik üslubun təzahür formaları: bədii-publisistik dil, elmi-publisistik dil, rəsmi-publisistik dil.Məişət üslubu. Məişət üslubunun xüsusiyyətləri. Dialoji nitq. İntonasiya və jest-hərəkət.Rəsmi-işgüzar üslub, Rəsmi-işgüzar üslubun əsas xüsusiyyətləri. Rəsmi sənədlərin dili. İşgüzar sənədlərin dili.Fərdi üslub. Funksional üslublar və fərdi üslub.

 

ALMAN DİLİ

1. Lektion I Die deutschspachigen Länder . ( Seite 6 Übungen 4 – 6 )

2. Text 1 Österreich ( Übung -1 ) .

3. Text 2 Schweiz ( Übungen – 1-2 )

4. Phonetik. Das Alphabet. Konsonanten und Vokale. Lange und kurze Vokale.(1)

1 . Buchstabenverbindungen. Diphtonge und Affrikate.(1)

2. Stunde 3 . Die Ausbildung in Deutschland . Arbeit an dem Text .

Wortschatz , Wortbildung. (Seite 19, Übung 7 )

3 . Phonetik . Betonung

4. Stunde 4. ( Übungen 1- 3 Seite 12- 14)

1 . Wiederholung Phonetik . Testübungen

2. Die abgeleiteten Wörter . Die trennbaren und untrennbaren Präfıxe

3. Wortbildung mit der Hilfe der Suffıxe

4. Grammatik. Morphologie Das Substantiv. Grammatische Kategorien der Substantive

1. Das Geschlecht der Substantive. Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Bedeutung.

2. Das Geschlecht der Substantive. Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Bedeutung.

3. Wortschatz Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Form. Maskulina

4. Feminina , Neutra

1. Lektion 2 . Stunde 1 Materialen im Internet . Übung 1 (Seite 20)

2. Stunde 2 Übung1 - 2

3. Der Artikel. Der bestimmte und unbestimmte Artikel Gebrauch des bestimmten Artikels. Gebrauch des unbestimmten Artikels

4.Das Fehlen des Artikels .

1. Stunde 3 Übungen 1 -2

2. Stunde 4 Übung 1

3. Stunde 4 Übung 2 – 4 (Seite 32)

4. Themen ; Bücher sind Freunde .

Was kann man per Computer machen ?

1. Deklination des Artikels . Deklination der Substantive Schwache Deklination

2 . Starke Deklination . Femininadeklination.

3. Die Substantive der besonderen Fälle der Deklination ( das Herz, der Name der Buchstabe, der Gedanke, der Wille, der Funke, der Glaube u a

4. Testübungen

1. Lektion 3 . Stunde 1. Arbeit in Deutschland . Texte A - B

2. Lektion 3. Stunde 2 . Übung 2. (Seite 42 )

3.Pluralbildung der Substantive .

4 . Deklination der Substantive im Plural .Testübungen

1. Lektion 3. Stunde 3 . Übungen 1- 4. (Seite 43- 44 )

2. Die Präpositionen mit Genitiv.

3. Die Präpositionen mit Dativ.

4. Die Präpositionen mit Akkusativ.

1.Lektion 3. Stunde 4 .Übungen (Seite 45 - 47)

2. Die Präpositionen mit Datıv und Akkusatıv

3. Lektion 3. Stunde 5. Übungen 4 -5 (Seite 49 - 50 )

4. Lektion 4 Stunde 1 Übungen (Seite 51 – 53 )

1.Das Pronomen.Die Personalpronomen

Deklination der Personalpronomen

2. Possesıvpronomen

3.Demonstrativpronomen

4. Negativpronomen

1.Lektion 4 . Stunde 2 Übungen 1 -3 (Seite 53 - 54 )

2. Interrogatıvpronomen. Reflexıvpronomen

3. Das unpersönliche Pronomen es“

4. Testübungen

1.İndefinitpronomen

2. Dıe Relativpronomen.

3. Gebrauch und Deklination der Relatıvpronomen

4. Testübungen

1. Lektion 4 . Stunde 3 Übungen 1 -3 (Seite 55 - 56 )

2 . Pronomınaladverbien

3. Lektion 4 . Stunde 4 Übungen 3 - 6 (Seite 58 - 59 )

4. Testübungen

1. Das Adjektiv (Allgemeınes)

2. Steigerungsstufen der Adjektive

3. Deklination der Adjektive . Schwache Deklination der Adjektive

4. Starke Deklination der Adjektive

1. Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel, nach den Possessivpronomen, und nach dem Negativpronomen „kein“

2. Testübungen .

3. Lektion 4 . Stunde 5 . Übungen 1 -4 (Seite 59 - 61 )

4 . Thema ; Mein Beruf

1. Das Adverb.

2.Wortschatz

3 .Steigerungsstufen der Adverbıen .

4. Testübungen

1 .Lektion 5. Garabagh - das Herz von Aserbaidschan .

Stunde 1 Übungen 2 - 4 (Seite 64 - 65 )

2.Das Zahlwort. Dıe Grundzahlwörter

3 .Dıe Ordnungszahlwörter .

4. Deklination der Ordnungszahlwörter .

1. Lektion 5 . Stunde 2 . Übungen 1 -4 (Seite 65 - 67 )

2. Die Zeit. Wie spät ist es? Es ıst...

3. Testübungen

4. Lektion 5.. Stunde 3 Übungen 1 -5 (Seite 68 - 70 )

1. Das Verb. Allgemeines über das Verb .

2.Dıe einfachen, abgeleiteten und zusammengesetzten Verben

3.Dıe Zeitformen . Präsens .

4. Dıe Zeitformen . Präsens .

1. Imperfekt

2.Partızıp I und Partizip İ der Verben

3.Deklınatıon der Partizipıen.

4. Testübungen

1. Drei Grundformen der unregelmäßigen Verben (sein, haben, werden,gehen stehen, tun, bringen, denken,wissen)

2. Lektion 5.. Stunde 4 Übungen 1 -3 (Seite 70 -71 )

3.Bildung und Gebrauch des Perfekts

4. Testübungen

1. Plusquamperfekt. Bıldung und Gebrauch des Plusquamperfekts

2. Futurum.

3. Lektion 5.. Stunde 5 Übungen 2 - 3 (Seite 74)

4. Modalverben.

1. Dıe Verben “lassen“, „halten“, „wissen”

2. Testübungen

3. Lektion 6.. Stunde 3. Übungen 1 -3 (Seite 82 - 83 )

4. Lektion 6.. Stunde 5 Übungen 1 -5 (Seite 85 - 87 )

 

FRANSIZ DİLİ

1. Phonétique ( liaison, enchaînement, syllabation) , vocabulaire , lexique (3) 2.Unité 1.Leçon 1.Comment vivez-vous votre adolescence ?(1)

1.Lexique (les synonymes, les antonymes, dérivation ,vocabulaire (3) 2. Unité1. Leçon 2.Apprendre une langue,que d’émotion !(1)

1. Les parties du discours, le substantif, le vocabulaire (3) 2. Unité1. Leçon3. C’est quoi un bon prof ?(1)

L'article indéfini ,l'article défini (1), Pluriel des noms(1), l'article contracté ( 1 ) 2. Unité1. Leçon4.Je me souviens. (1)

1. L'article élidé , l'article partitif , le vocabulaire ( 3 ) 2. Unité1. Leçon5.Téléphone fixe, téléphone portable,Internet(1)

1.L'adjectif , le genre et la place de l`adjectif, vocabulaire (3) 2. Unité1. Leçon6.Créer des liens(1)

1. L'adjectif ( degré positif, degré comparatif, degré superlatif , le vocabulaire ( 3 ) 2. Unité1. Leçon 7.Au conditionnel(1)

1.Déterminatifs (1), le nom de nombre cardinal(1) , vocabulaire , Quelle heure est-il? (1) 2. Unité1. Leçon 8. « Je veux passer des castings»(1)

1 Le nom de nombre ordinal , le pronom personnel (atone, toniquele vocabulaire ), le pronom complément (d`objet direct, indirect)(3) 2. Unité2. Leçon 1.Etudier à l’étranger(1)

1. Les pronoms adverbiaux "en" et "y" , le vocabulaire ,

les pronoms indéfinis , les pronom relatifs ( 3 ) 2.Unité2. Leçon 2.Des élèves Globe-trotters(1)

1. Les pronoms possessifs (1), les pronoms démonstratifs (1) 2.Unité2. Leçon3. L’école ouverte à tous.(2)

1. L'adverbe , le degré de comparaison de l'adverbe (2 ) 2. Unité2. Leçon4.Adolescence :joies et tourments(2)

1. Le verbe (régulier, irrégulier), Les temps:Présent de l'indicatif ,İmparfait , Futur simple (3) 2. Unité2. Leçon5.Agir contre le harcèlement à l’école.(1)

1. Futur dans le passé , Passé simple , Passé immédiat (3) 2. Unité2. Leçon6.Confiance en soi.(1)

1.Futur proche ( immédiat , Passé compose (1), Plus que parfait (1),

les expressions idiomatiques(1) 2. Unité2. Leçon7.Parler,ça fait du bien !(1)

1.La concordance des temps de l'indicatif , les verbes modaux , le vocabulaire (3) 2. Unité2. Leçon8.Le bonheur.(1)

1.Les verbes pronominaux , les verbes impersonnels (3) 2. Unité3. Leçon1.Les gestes pour L’environnement ( 1)

1. L'impératif (1), le mode subjonctif (1), le vocabulaire (1) 2. Unité3. Leçon2.Les bons gestes du tri.(1)

1. Le mode conditionnel (1), la concordance des temps après "si" (1), La voix passive (1) 2. Unité3. Leçon3.La biodiversité(1)

1. Les forms non personnelles du verbe: Participe présent (1), Participe passé (1), Gérondif , İnfinitif , le vocabulaire (1) 2. Unité3. Leçon4.La solidarité.(1)

Prépositions (2), le vocabulaire (1) 2. Unité3. Leçon5. Pourquoi être solidaire ? Qu’est-ce que ça veut dire ?(1)

1,Conjonctions (2), le vocabulaire (1), Proposition énonciative ( 1 ) 2. Unité3. Leçon6.Des coeurs gros comme ça.(1)

1. La forme négative de la proposition (2) , " Ne que " , "est - ce que" (1), le vocabulaire (1) 2. Unité3. Leçon7.La colocation(1)

1. Le pronom interrogatif (1), La formation des propositions interrogatives (2), le vocabulaire (1) 2. Unité3. Leçon8.Respect,dignité,tolérance,égalité(1)

 

İNGİLİS DİLİ

The Noun, Vocabulary

The Article, Reading, Listening

The Pronoun, Vocabulary

The Pronoun, Vocabulary, Reading, Listening

Quantifiers, Vocabulary, Reading, Listening

The Numeral, Vocabulary,Reading,Listening

The Adjective, Vocabulary

The Adverb, Vocabulary, Reading,Listening

The Preposition, Vocabulary,Reading, Listening

The Verb, Complex Object, Vocabulary(Irregular verbs), Reading

Simple Tenses, Vocabulary(Irregular verbs), Reading, Listening

Continuous Tenses, Vocabulary(regular verbs), Reading, Listening

Perfect Tenses, Vocabulary(regular verbs), Reading, Listening

There is/are, Modal verbs, Vocabulary(regular verbs)

Passive Voice, Sentence Structure, Vocabulary, Reading

The Conjunction, Vocabulary, Reading

Subject-Verb Agreement, Particles(too,also,either), 'Neither do I, So do I "

The Conditional Mood, The Non Finite Forms of the verb( Participle, Gerund)

Direct and Indirect Object, Phonetics

 

RUS DİLİ

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Гласные звуки.

Функция Ь (знака). Оглушение, озвончение.

Лексикология. Прямое и переносное значение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Синонимы. Антонимы.

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Буквы и звуки. Гласные звуки. Понятие о слоге. Правописание безударных гласных (о, е, и, я). Согласные звуки (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Оглушение и озвончение согласных. Особенности написания гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу, щу) и ц. Употребление букв Ь (смягчающая, разделительная и грамматическая функция) и Ъ (разделительная функция). Произношение и правописание слов с непроизносимыми согласными. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная функции ударения.

Морфология. Имя существительное. Склонение имён существительных. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму одного числа. Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Пословицы и поговорки. Употребление их в речи.

Сочетание числительных с существительными. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные местоимения. Морфология. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Повторение именных частей речи. Падежная система русского языка. Склонение существительных.

Глагол. Неопределённая форма. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Категория вида глагола. Время. Наклонение глагола. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных.

Глаголы движения. Правописание окончаний глагола. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Спряжение глагола. Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, отрицательные, вопросительные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений.

Наречие. Разряды наречий по значению. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Служебные части речи. Предлог. Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Наклонение глагола. Категория времени глагола.

Союз. Разряды союзов по значению. Сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Неопределённая форма глагола. Категория вида глагола. Наклонение глагола. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Возвратные глаголы. Глаголы движения. Правописание НЕ с глаголами

Словосочетание. Типы синтаксической связи слов. Согласование, управление, примыкание. Наречие. Разряды наречий по значению. Наречия времени, места, образа действия, причины, цели.

Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания. Служебные части речи. Предлог. Употребление предлогов для связи слов в словосочетании и предложении. Предлоги с антонимическим значением.

Нераспространённое и распространённое предложение. Союз. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные союзы. Употребление союзов. Частица. Употребление частиц.

Грамматическая основа пердложения. Повторение пройденного материала. Тестирование.

Обращение. Однородные члены предложения. Словосочетание. Типы синтактической связи слов. Согласование, управление, примыкание.

КАНИКУЛЫ Сложное предложение. Отличие сложного предложения от простого.

 

 

RİYAZİYYAT

Natural Ədədlər

Çoxluqlar

Adi və onluq kəsrlər

Nisbət. Tənasüb. Faiz

Həndəsənin əsas anlayışları

Həqiqi ədədlər

Üçbucaqlar

Rasional ifadələr

Çevrə

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

Birdəyişənli tənliklər

Tənliklər sistemi

Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlılar

Bərabərsizliklər

Fiqurların sahəsi

Silsilələr

Funksiyalar və qrafiklər

Hərəkət.Fiqurların oxşarlığı.Simmetriya

Triqonometrik funksiyalar

Triqonometrik funksiyalar üçün toplama düsturları

Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər

Vektorlar.Koordinatlar metodu

Kompleks ədədlər

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Üstlü, loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər